ariana

ariana

Monday, July 9, 2018

معنی زن چیست؟


از حکیمی پرسیدند
معنی زن چیست؟
با تبّسم گفت: لوحی از شیشه است

 
که شفّاف بوده و باطنش را می توانی ببینی،
اگر با مدارا او را لمس کنی
درخشش افزون می شود
و صورت خود را در آن مى بینی
اما اگر روزی آن را شکستی
جمع کردن شکسته هایش بر تو سخت مى شود
اگر احیاناً جمعش کردی
که بچسبانی بین شکسته هایش
فاصله می افتد
و هر موقع دست به محل
شکستگی بکشی دستت زخمی می شود ،
زن اینچنین است پس آن را نشکن...

No comments:

Post a Comment