ariana

ariana

Friday, January 13, 2017

ختنه و یا بریدن آلت تناسلی زنان

شیرین نظیری
زنان درسراسرجهان قربانی جنایت های ناشنیده،بی سرو صدا ونامریی شده اند.ملیون هازن هرسال،برای ابتلا به بیماری هایی که به سادگی وباهزینه کم قابل پیشگیری وعلاج هستند،می میرند.

 
افریقا در راس کشورهایی قرارگرفته که بالاترین نرخ مرگ و میرناشی ازتکالیف مادر(حاملگی،زایمان وعوارض آن) را دارا است.                                
 بااین که قانون،اصل محترم وسنگ بنای حکمرانی دمکراتیک درسطح جهان است،"دربسیاری کشورها« مانندافغانستان »هنوزقانون بربیرون انداختن وبه حاشیه راندن زنان حکم میکند" گرچه درسده ی
۲۰ برخی ازکشورهادرهرگوشه وکنار جهان استحقاق قانونی زنان را وسعت بخشیده اند وما شاهد "تحولات"درحقوق قانونی زنان بوده ایم.ولی برای بیشتر زنان جهان، قوانین تنهاروی کاغذ باقی مانده و به برابری وعدالت مبدل نشده است.همچنین باید به این نکته اشاره کرد،درحالیکه ۱٣۹ کشوروقلمرو،هم اکنون برابری جنسی را درقوانین شان به رسمیت شناخته اند.امازنان کماکان بی عدالتی، خشونت و نابرابری را همه روزه در خانه و محیط کارشان تجربه می کنند.یکی ازین خشونت ها ختنه نمودن دختران تحت سن وزنان است. ختنه در واقعیت قطع ناحیه یی ازآلت تناسلی زن به نام کلیتوریس است.باقطع آن حس زنانه گی درآن ها ازبین رفته وزن تا پایان عمرازدریافت لذت جنسی محروم می ماند.برای پشتیبانی و حمایت زنان وجلوگیری ازهرگونه شکنجه جسمی وجنسی بویژه ختنه زنان، ششم فبروری روز بین الملی عدم هرگونه شکنجه وعقوبت "بریدن گوش ،بینی،لب، سینه،زبان ویابریدن قسمت محرمانه بدن زن هنگام شکنجه کردن"ازجانب ملل متحد نام گذاری شده است.       
  
نخسین باردر ۶ فبروری ۲۰۰۳، استلااوبا،بانوی نخست نایجریا درکنفرانسِ که به وسیله کمیته افریقایی ها تحت عنوان مناسک سنتی تاثیرگذار روی صحت وسلامت کودکان وزنان دایر شده بود،این روز راپیشنهادکرد.
سپس کمسیون حقوق بشرسازمان ملل این روزرا به عنوان
یکی ازروزهای بین المللی سازمان ملل به تصویب رسانید. ازآن روز تا کنون سازمان ملل برنامه های اختصاصی را جهت کاهش انجام این عمل سنتی ومذهبی روی دست گرفته ومتیقین هستند که الی سال ۲۰۱۵ ترسایی میزان ختنه کردن زنان وکودکان را کاهش قابل ملاحظه یی بدهند. بدین منظوراین سازمان کاروسیع را درسطح ملی وبین المللی درمعرض اجرا قرارداده است.                               
دراین جا قابل یادآوری می دانم که من هم درگذشته های دور،ازمادرکلانم درمورد کمربند عفت شنیده بودم. اومی گفت: "درقدیم ها زمانی که همسرها به سفرهای دورو درازمی رفتند "چون وسایل پیشرفته ترانسپورتی امروزه وجود نداشت." زن جوانش درخانه تنها می ماند همسراز ترس اینکه ،مباداهمسر جوان وزیبایش درغیاب او با مردی دیگری همخوابه شود،کمر بند عفت را خریداری نموده واززیرلباس ها به زنش پوشانیده وآنراقفل می کرد".درهمین ایامی که کمر بند عفت دربرخی ازکشورها رایج بود. بارنخست درکرانه رود نیل درعهد مصر باستان ،شکنجه شدید تردیگری که شمار زیادی کودکان و زنان را قربانی خود نموده بود به بوجودآمد.ازآن جا به تدریج، تمام قاره افریقاوبخش های بسیارکوچکی ازآسیارانیزفرا گرفت. این عمل وحشیانه نقض حقوق زن ازهمان آوان دربیش از۳۰ کشورجهان ،که بیشترآن هاکشورهای عقب مانده افریقایی مسلمان هستند،رایج یافت. درکشورهای افریقایی ۷۹ درصد دختران قربانی این عمل وحشیانه"ختنه"می شوند. این عمل وابسته به دین است وهمچنین براساس سنت های اشتباه آمیزدرکناردین ومذهب گسترش یافته ودامنه یی آن ازرود نیل گذشته وبسیاری از کشورهای اسلامی رافراگرفته است.   درکشورهای افریقایی روزانه شماری زیاد دخترک های کم سن بین ۴ تا۱۰ سال قربانی این عمل زشت می شوند.
ازجمله کشورهای پارسی زبان فقط درجنوب وغرب ایران ،رسم ختنه کردن زنان وکودکان وجود دارد وحکومات آخوندی ایران تاکنون کوچکترین توجهی درزمینه ممنوعیت آن انجام نداده است.                   
 کشورمصر وشماری ازکشورهای افریقایی ،آسیب رسانیدن به آلت جنسی زنانه را به شکل کامل و یا جزیی برداشتن ،بریدن ،بی حس کردن و یاهر روشی دیگری که تندرستی وسلامت زن را به مخاطره اندازد. ممنوع قرارداد.هرنوع خلاف رفتاری وسرکشی ازآن نقض ازقانون بوده و به متخلفین جریمه نقدی الی حبس درنظرگرفته شده  است.                                          
براساس آمارسازمان ملل متحد تاکنون درحدود ۱۲۰ – ۱۴۰- ملیون زن و۶۰۰۰ دخترختنه گردیده اند.         
همه ساله ۳ملیون دختردیگر نیزدرمعرض خطرجدی قرار دارند. خبرخوش اینست که در جریان سال های ۱۹۹۷ – ۲۰۰۶ ترسایی ختنه شدن زنان رو به کاهش بوده است ومردم تاحدودی آگاهی حاصل نموده اند.درکشورهای که این عمل به عنعنه مبدل شده بود.متاسفانه هم اکنون به صورت بسیار پراگنده وغیرمنظم،دربرخی ازقسمت های دورافتاده ودهات انجام می شود.
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com