ariana

ariana

Sunday, November 1, 2015

آمنه الگوی باعزم واراده ی آهنین

آمنه دختر زحمتکش بااراده آهنین،علیرغم جدیت وپشتکارش نتوانست از پل تنگ وتاریک کانکور سال گذشته عبور ودر رشته مورد نظرش قبول گردد.
 
او برای بدست آوردن قوت لایموتی ،راه کوه و دشت وصحرا را برای چوپانی رمه های مردم درپیش گرفت . او که رویای داکتر شدن را در دل پرورانده بود، متآسفانه چانس از وی روگرداند؛ ولی اکنون با درک والایش آرزوی معلم شدن را در سر دارد ؛ بآنهم میترسد که مریضی پدرش عامل توقف و بن بست او گردد   
این خانم علاوه ب...ر چوپانی ، مصروف جمعآوری هیزم برای تسخین منزلش در زمستان بیرحم هزارستان میباشد . کشت وزراعت بخشی دیگری ازکارهای روزانه ء او را تشکیل میدهد . ناملایمی های روزگار وطبیعت خشن هزارستان ؛ شادابی وطراوت جوانیرا از رنگ ورخسار این بانو زدوده است وتا حال ؛ بنابر دلایلی ازجمله رسیدگی به پدر پیرش نتوانسته ویا نخواسته ، راهی خانهء بختش گردد . او با قلب زیبا وسرشار از انگیزه در پی "رسیدن "و "شدن" است . بابه مراد ، مرد سردی وگرمی دیدهء روزگار که اکنون 60سال بهار عمرش را پشت سر گزرانده ، فعلا علیل وزمینگیر ، کوله باری سنگینی شده بر دوش دخترش آمنه . این پیر مرد ، از زحمات و تلاشهای شبانه روزی دخترش و آموختن درسهای مکتب برای گزراندن کانکور ، ده ها حرف وحدیث دارد .
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com