ariana

ariana

Saturday, October 3, 2015

تجاوزگروهی طالب های وحشی بردو دختر جوان درکندز

تجاوز گروهی طالبان بر این دو دختروجدان هر انسانی را به درد می آورد.

طالب ها پس از غارت پول، طلا، و یک موتر از این خانواده معصوم، پدر و برادرانش را در حویلی پیش چشم شان به شهادت رساندند و این دخترها را با خود به یکی از پاسگاه های نظامی خود در نزدیکی چهار دره کندز بردند و تجاوز گروهی کردند.
خواهر کوچک چند ساعت بعد از تجاوز طالب ها جام شهادت نوشید و خواهر بزرگ در مسیر راه بیمارستان شهر کندز نیز جان باخت.
خواهر بزرگ درحال نیمه جان در مسیر راه بیمارستان ناله و دعا می کرد که خدایا، جان من را هم بگیر.ما تباه شدیم تباه
 
ایریکا
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com