ariana

ariana

Thursday, March 26, 2015

اهدا به ملکه شهیدان

 
عبدالوکیل کوچی
ای خواهر عزیز، فرخنده شهید
قربانيء حقیقت و سمبول قهرمانی
روح تو شاد باد، نام تو جاودان
این دیو های وحشی و محکوم قرنها
خون تو ریختند، اما زخون تو
فرخنده ها بروید تاریخ میشود
ای خواهر عزیز، فرخنده شهید
انسان نبود آنکه ترا وحشیانه کشت

اسلام نبود آنکه ترا ظالمانه سوخت
نا مرد بود، از رگ افغانستان نبود
مثلش اجیر بیوطن اندر جهان نبود
ای خواهر عزیز، فرخنده شهید
خون تو یاوه نیست
از قطره قطره خون تو خورشید سر زند
از چکله چکله سیل فراگیر میشود
از ذرهایش روزنه ها باز میشود
افشا کند چهره اصلیء نا ملا
باشد که تا طلسم خرافات بشکند
تا بعد ازین
نی زیر نام قیس
نی زیر نام لیث
بازار مکر و حیله وتزویر گسترند
ای خواهر عزیز، فرخنده شهید
مرگ تو مرگ نیست
مرگ تو زندگیست
عمریست جاودانه چو خورشید تابناک
نام تو جاودان، روح تو شاد باد
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com