ariana

ariana

Thursday, March 26, 2015

تصوير زنان سنت شکنی که تابوت فرخنده را به مزاراش حمل ميکنند

تصوير زنان سنت شکنی که تابوت فرخنده را به مزاراش حمل ميکنند بايد به نماد مقاومت و استواری زنان در مبارزه دادخواهانه شان مبدل گردد.
با سلام و آرزوی بهاران خجسته برای هريک از شما ها
جميله پلوشه
 
 
 
بهاران و نوروز دوستداشتنی را مرگ دو انسان به کامم تلخ کرد يکی درگذشت نابهنگام خواهر فريخته و بزرگوارم نوريه نيکزاد که در روز نوروز به خاک سپرده شدند و همزمان به آن آگاهی از جنايت هولناک و تصور ناکردنی در برابر فرخنده زن جوان و آزاده از سرزمين درد و اندوه: افغانستان. رسانه ها و شبکه های اجتماعی با خبر رسانی پيهم تصويرهای برداشته شده بوسيله تليفون های همراه را نشرو باز نشر نمودند و مردم از وحشيانه ترين رويداد در برابر يک زن آگهی پيدا کردند.
عمق فاجعه را من نه تنها در انجام اين جنايت بوسيله مشتی انسانهای وحشی و درنده  ميپندارم که به اضافه آن مصيبت و ماتم بزرگ  مرا حضور گروه بزرگی از جوانان و انگار  کودکانی که بدون کوچکترين هراس و تزلزلی نه تنها نظاره گران غير فعال اين درنده خويی بودند که دردا خود در آن سهم داشتند، ميسازد. درد مرا در حين حال اين گروه بزرگی از عکاسانی که بيخيال صحنه را به تصوير ميکشيدند به جای آنکه به کمک فرخنده بشتابند و او را نجات دهند.
و ما اکنون اين تصاوير را که حکايت از ددمنشی و نظاره گری توجيه ناپذير افغانها ميکند، نشر و باز نشر ميکنيم.   
کوتاه خواستم بنويسم که نشر وباز نشر تصاويری فجيعی از اين دست به روزمره گی خشونت و خو گرفتن مردم و پرورش نسل جوان و کودکان و به پذيرش آن خدمت ميکند. مردم افغانستان از عرصه بيشتر از سه دهه است که شاهد صحنه های به مراتب فجيع تر از اين رويداد بوده اند. اگر شما آنان را چنين وحشی و بيرحم ميابيد، و اگر آنان را لوليده در فقر مادی و معنوی دريافتيد، عامل آن جنگی روانسوز سی ساله است که نسل های متمادی افغانان در دامن آن و با آن تولد شدند، قد برافراشتند و در آن زندگی باختند و در خاک شدند. اگر در اين ويديو ها که من نيز تا هنوز جسارت ديدن کامل آنها را نداشته ام، شما کودکان خوردسال را ميبينيد که در جنايت سهم ميگيرند، ناشی از آن است که اين کودکان خود شاهد فجايعی به مراتب بزرگتر از اين خشونت باور نکردنی بودند. لازم نيست من در اين مورد زياد بنويسم خودتان شاهد اين  صحنه ها بوده ايد و اثرات آن، و پيامد های آنرا  بهتر از من ميدانيد. حرفی را که در اين زمينه ميخواهم اضافه کنم آن است که اين هم يکی از راه ها و شيوه های به لجن کشيدن معنويات وخورد کردن ارزش های اخلاقی در جامعه ما بوده است و از مدتهای مديدی است که گروه ها و کشورهای معينی  در خلق و پرورش آن دست اندرکار اند.
 ولی اين جا  به علاوه  حرف از موضوع مبرمی ديگری به نام فرهنگسازی عاری از خشونت است. فرهنگی که در برابر خشونت قرار گيرد. فرهنگی که خودش انتخاب کند که چه را و چگونه نشر کند، فرهنگی که آسيب پذيری روان کودکان و جوانان کشور را در نظر داشته باشد و از آن در برابر دسايس سياه کار ترين و عقبگرا ترين نيروها محافظت کند. بايستی برای ايجاد خرد جمعي در جامعه أفغانستان مسوولانه کار كرد و برای ايجاد آن فعلان مدنی از آن شمار زنان نقش بزرگی دارند. بايد ما خود معين کنيم که چه تصويری را بخش و باز بخش  مينمايم. تصوير زنان سنت شکنی که تابوت فرخنده را به مزاراش حمل ميکنند بايد به نماد مقاومت و استواری زنان در مبارزه دادخواهانه شان مبدل گردد.   
شاد و پيروز  باشيد
 
25-مارچ
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com