ariana

ariana

Saturday, March 21, 2015

انسانیت

عزیز اسکندری سروش
هرکه آدم میکشد انسان نیست
دست و پا دارد ولی حیوان نیست
خوب بنگر عالمی حیوان ها
این خشونت در مزاج شان نیستماده ها را خوب عزت میدهند

این قدر وحشی و خون آشام نیست

هرکه آدم کشت پس نامش چه است

در حقیقت از برایش نام نیست

من برایش سنگ نامش میدهم

سنگ هم شرمید و گفت آسان نیست
------------------------------------

یکی از بزرگترین فجایع بشری در

تاریخ انسانیت در کشورم رخ داد
.
فقط با دل افسرده

و قطره های اشک

مینویسم

(دیگر جهالت بس اس)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com