ariana

ariana

Sunday, March 22, 2015

مرثیه ای برای شهید فرخنده

 امینه طبیب زاده
رفتی و از برای تو تا عمق در آتشم
برلحظه های سخت که کشیدی در آتشم
...
از نازنین خواهرک بی گناه من
از درد پای تا به سر تو در آتشم

 
هر سنگ که خوردی خوردم و هرچوب هم چنان
ازدرد عضو عضو تو هر آن در آتشم
گرچه کنون شاد روان و خجسته ای
اما برای درد که کشیدی در آتشم
بوسم تابوت پاکت ، ستایم روح پاکت
وحشت ز خون سرخت گرفته در آتشم
قلبت چی وحشت و تپشی داشت ای دریغ
از لحظه های تنهایی و زجرت در آتشم
گیرم که اشتباه نمودی عزیز من
اما زهر بلا که کشیدی در آتشم
روح تو شاد باد و قبر تو شگوفه بار
هم از شگوفه های زیارت ات در آتشم

2 حمل 1394
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com