ariana

ariana

Wednesday, November 26, 2014

درمسند خلافت وچپاولگري هاي بي نهايت

بخش هفتم ( تحقيق وپژوهش استاد صباح )
هيچ زيربناي اجتماعي ازآن زيربناي شوم خطرناكترنيست كه شخصي با انسانهايي ديگرهرچه ميخواهند بكنند، بي آنكه بتوان برآنها خرده گرفت وازآنها بازخواست كرد.
مروري برکارنامه اميراسماعيل خان درخلافت هرات
 
 
 
گویند اسکندرقبل ازمرگ وصيت کرده بود:
هنگام دفنم دست راست مرابیرون ازخاک بگذارید، پرسیدند چرا ؟
گفت : میخواهم تمام دنیا بدانند که اسکندربا آن همه شکوه وجلال دست خالی ازدنیا رفت.
« سکندردوصد پادشاه رابکشت
ازين چرخ گردون چه داردبه مشت.»
درروزهایی که اسماعيل مردم را تشویق به جهاد می‌کرد، پسرش میرویس را به خاطر تحصیلات عالی به فرانسه فرستاده بود. این حرف بالای تمامی سران جهادی صدق می‌کند که پسران ودختران خود را ازپول وخون ملت مظلوم بخارج ازکشوربه تحصیل فرستادند ومردم بیخبررا تشویق به جنگ وهمدیگرکشی می‌نمایند. به همین خاطرکسی به ياد ندارد که اولاد ویا اقارب سران جهادی درجریان جنگ کشته شده باشد. تمام نورچشمی‌های سران جمعیت وشخص برهان الدین ربانی، ازفاطمه ربانی گرفته تا صلاح‌الدین ربانی، شجاع ربانی، جلال ربانی وغیره دربهترین پوهنتون‌های امارات متحده ولندن تحصیلات عالی کردند وبا نازونعمت کلان شدند اما براي مردم حرف ازجهاد ومقاومت می‌زدند وهمانطوريکه ميدانيم برادران احمد شاه مسعود تا اخرين روزهادرفرانسه ولندن مصروف عياشي وعيش ونوش وتجارت زمرد ولاجورد بودندوفاميل وبستگان يونس قانوني درلندن دربهترين محله وقصرزندگي دارند ومردم پنجشيرراهرروزبااقوام ديگردرجنگ وکش وگيرتشويق وترغيب مينمايند .
حس خود خواهی وجاه‌ طلبی اسماعیل بیشترازسایرن است-  صاحب منصبی که درفرقه میدان هوایی شیندند درسال‌های ۱۳۷۲-۱۳۷۴ ایفای وظیفه می‌نمود گفتما به طرفداری اسماعیل خان درساحه آب خرما با طالبان درگیرجنگ بودیم که یکی از روزها اسماعیل خان افراد خود را درمنطقه شوز (شاه حوض) طرف شمال آب خرما جمع کرد و به سخنرانی پرداخت. تمام حرفهایش روی کلمه جهاد متمرکز بود، همه را تشویق به جنگ علیه طالبان می‌کرد ومی‌گفت این جهاد برحق است وهرکس درین جنگ شهید شود ازنعمت‌های فراوان جنت برخوردارمی‌گردد. بعد صاحب منصب نسبتاً مسن دست خود را بلند کرد وپرسید این جنتی را که شما می‌گویید تنها برای اولاد غریب ساخته شده یا برای دیگران هم است. اسماعیل خان گفت نی جنت برای همه است.
صاحب منصب گفت شما که این اندازه قدرجهاد وجنت را می‌دانید وتشویق می‌کنید که مردم خود را به کشتن بدهند، پس میرویس جان پسرخود را نیزازفرانسه بخواهید تا درجهاد سهم بگیرد وازنعمت‌های جنت بهره‌مند شود. این حرف صاحب منصب به مزاج اسماعیل خان خوش نیامد و با خشم تمام نزدیک صاحب منصب شده او را به سیلی زده توهین کرد و گفت که تو به حرف زدن خود نمی فهمی.
درزمان اقتداراسماعيل درهرات ، خود را والی نه بلکه امیرجنوب غرب می‌خواند. ودرزمان امارتش دیدیم که به سبک طالبان چه فضای خفقان را مستولی ساخته بود. همه به خاطر دارند که تحت اداره اودختری اگربا پسر نامحرم در شهرگیر می‌افتاد فوری برای معاینه باکره‌گی به شفاخانه انتقال داده می‌شد.  وی زیرهمین نام، تمام درآمد و امکانات هرات (علاوه ازعواید دو بندرمهم ومشهوراسلام قلعه وتورغندی)، عایدات ومالیات جایداد‌های مردم وشاروالی و غیره را به میل خود صرف می‌نمود وتا مدتی که والی هرات بود به دولت مرکزی سهمی ازین پول نمی‌داد و یا هم چیزی ناچیز میداد. همین خودسری‌ها وروابط پنهانش با دولت جبار ایران بود که باعث شد باداران خارجی‌اش طی عملیات برق‌آسا افرادش را خلع سلاح نموده ازگوش خودش کشیده به کابل انتقالش دهند.
امیر صاحب که ازنام جهاد و شهیدان بیشترین سوءاستفاده را می‌کند، عملا به شهدای گمنام وطن ارزشی قایل نیست. اما برای پسرش میرویس که دریک درگیری شخصی با ظاهرنائب‌زاده به خاطرعیاشی‌هایش کشته شد، چندین جریب زمین بیت‌المال را غصب کرده مقبره پرزرق و برق ساخته ودهها قبرمربوط اهالی هرات را بخاطر کشیدن سرک الی باغی که درآن پسرش دفن است تخریب کرد. گفته می‌شود حدود یک میلیون دالرصرف مقبره پسرش نموده است اما مردم مظلوم را ازیادبود مرده‌های شان که شاید زمانی قهرمانان جنگ ملی بودند محروم ساخت. (او به صورتی انتقام پسرش را نیز گرفت و ظاهرنائب‌زاده درمسیر راه مزار- کابل ظاهراً درحادثه ترافیکی بصورت مرموزی کشته شد). امیر صاحب جهادی به این هم اکتفا نکرد وچون خود خواهی‌اش حد ومرز نمی‌شناسد، چندین کوچه جاده بانک خون را بنام پسر عیاشش نامگذاری نمود درحالیکه برای دیگر شهدا نه بنای یادبودی ساخت نه مقبره‌های شان را احاطه کرد و نه کدام جاده وسرکی را بنام شان ثبت نمود.
به گفته عزیزالله لودین رییس مبارزه با فساد اداری، اوبه ارزش ده‌ها میلیون دالرجایداد عامه را نیز غصب نموده است اما از آنجاییکه اسماعیل حال یک مهره دولت پوشالی کرزی است و امریکا به این چنین افراد خودفروخته نیاز دارد، مثل فراوان موارد دیگر فساد رهبران جهادی، روی این فساد و چپاول او نیز پرده انداخته شد و فعلا قضیه خاموش است.   بعد ازسقوط دولت  نجیب، تورن اسماعیل هرات را متصرف شد و نتیجه سالها مبارزه و جانبازی مردم را قاپید و با یک مشت قومندانچه‌ها و اعضای خانواده‌اش به پول‌های افسانوی دست یافتند.
اسماعیل چندین سال است که به شکل غیرمسلکی دروزارت ناکام آب و برق کارمی‌کند. این درحالیست که دراین پست حرکات غیرمسلکی و منافی منافع و ارزش‌های ملی از او سرزده است. طور مثال امیر صاحب زمانی فرموده بود که طی چهل روز مشکل برق پایتخت را حل می‌کند درحالیکه تا امروزهم مشکل برق کابل بصورت درست حل نگردید. در ضمن او صدها میلیون دالررا برای آوردن برق وارداتی‌که هر لحظه امکان قطع آن موجود است صرف نمود اما هیچ کاری برای ساختن بند‌ها برای مهارآب سرشار افغانستان و تولید برق ننمود.
تعصب وگرایشات سمتی، قومی و لسانی اسماعیل خان زبانزد عام و خاص است. در حالی که ولایات نیمروز، فراه و هرات هم مرز ایران اند در دو ولایت (هرات و نیمروز) از ایران برق وارد نموده و به کسانی توزیع نمود، ولی با مردم فراه عقده‌ای برخورد کرده و تا امروز مطلقا از برق دولتی محروم می‌باشند. مردم این ولایت مجبورند در بدل فی کیلو وات ۵۰ الی ۶۰ افغانی از برق جنراتوری استفاده نمایند.
اسماعیل خان درمسلک نظامی خود نیزچندان وارد نیست و در نتیجه بلند پروازی‌های نظامیش مردم زیادی را به کشتن داد و حتی خودش هم اسیر طالبان گردید.  وی زمانی که با طالبان درگیرجنگ گردید آنان ولایات قندهار، هلمند، نیمروز و فراه را اشغال کرده بودند وخط مقدم بین اووطالبان منطقه آب خرما ( ساحه‌ای بین فراه رود و شیندند) گردید و مدتی درین منطقه باهم جنگیده بعد طالبان عقب‌نشینی و تا ولسوالی گرشک رفتند. اسماعیل بدون این که توازن قوای خود و دشمن را بداند، دوری و فاصله هرات تا گرشک را محاسبه کند و یا شناختی ازماهیت طالبان داشته باشد که درعقب شان دست کیست، عجولانه آنان را تا ولسوالی مذکور تعقیب کرد. بعدا روشن شد که طالبان عقب‌نشینی تاکتیکی نموده با تجدید قوا دراین ساحه با یک ضد حمله سنجیده شده و شبخون صف اسماعیل را شکستند که در نتیجه صدها انسان مظلوم که فریب نیرنگ‌های امیر را خورده بودند به کام مرگ رفتند.
در این جنگ بود که حدود یک صد جنگجویی که ازجانب شورای نظار به کمکش آمده بودند درساحه توت به چنگ طالبان افتاده وبدون درنگی در زیر پل شاهراه همان منطقه تیرباران شدند. اوخودش بدون اینکه به افراد خود توجه نماید با دار ودسته معدودش از راه اسلام قلعه به ایران فرارنمود و درنتیجه هرات بدست طالبان افتاد
در روزهایی که او مردم را تشویق به جهاد می‌کرد، پسرش میرویس را به خاطر تحصیلات عالی به فرانسه فرستاده بود. این حرف بالای تمامی رهبران جهادی صدق می‌کند که پسران و دختران خود را از پول و خون ملت مظلوم خارج ازکشور به تحصیل روان می‌کنند ومردم ناآگاه و بیخبر را تشویق به جنگ وهمدیگرکشی می‌نمایند. به همین خاطر کسی بيادندارد که اولاد و یا اقارب رهبران جهادی درجریان جنگ کشته شده باشد.
تمامی نورچشمی‌های جمعیت شخص برهان الدین ربانی، ازفاطمه ربانی گرفته تا صلاح‌الدین ربانی، شجاع ربانی، جلال ربانی و غیره دربهترین پوهنتون‌های امارات متحده و لندن تحصیلات عالی کردند و با نازونعمت کلان شدند اما همینها هم شرم نکرده حرف از «جهاد» و «مقاومت» می‌زنند و انتظار دارند که مثل پدران شان زیر این نام به مقام و داروندارکشورچنگ ندازند.همانطوريکه ميدانيم برادران احمد شاه مسعود تااخرين روزهادرفرانسه ولندن مصروف عياشي وعيش ونوش بودندو فاميل وبستگان يونس قانوني درلندن دربهترين محل وقصر زندگي دارند ومردم پنجشيرراهرروزبااقوام ديگردرجنگ وکش وگيرتشويق وترغيب مينمايند .
عزیزالله لودین گفت که محمد اسماعیل خان وزیرانرژی وآب درسرقت پول و جایداد دست دارد. من بخاطر متهم ساختن برخی ازافراد درحـال حاضرزیرانتقادات شدید قرار دارم. من اسماعیل خان را متهم به فساد کرده ام که مانند وی هیچ وزیرچپه شاخ وجود ندارد، اما حالا ببيیند که چه کسی جرأت دارد تا ازوی درمورد بپرسدو پول و جایدادی را که به سرقت برده ازاودوباره بدست بیاورد. اسماعیل خان درقضیه برداشت میلیونها دالرازیک بانک دولتی درزمان ولایت هرات، استفاده سوازعواید گمرکات ونیزبستن قرارداد غیرشفاف با برخی ازشرکت های ساختمانی، متهم است.درنامه اداره مبارزه با فساد اداری که پیش ازدادن رای اعتماد به وزیران، به پارلمان فرستاده شده بود، آمده است که اسماعیل خان درحدود هفتاد میلیون دالرازیک بانک دولتی برداشته است.
قانون درکشور، تنها برای مردان زورمند چنگال ندارد اما می تواند افرادعادی را مورد پی گیری قرار دهد.
اداره مبارزه با فساد اداری به تاریخ پنج ثورسيزده نوديک ،محمد اسماعیل وزیرانرژی وآب را به دست داشتن درفساد متهم كرد. لودین گفته بود- من اسماعیل خان را متهم به فساد کرده‌ام که مانند وی هیچ وزیرچپه شاخ وجود ندارد، اما حالا ببینید که چه کسی جرئت دارد تا ازوی درمورد بپرسد وپول وجایدادی را که به سرقت برده، ازاودوباره بگیرد.
این درحالیست كه با بی نتیجه ماندن و فراموش شدن این دوسیه‌ها انتقادات بر ناكارایی وعدم هماهنگی ادارات مبارزه با فساد بیش ازپیش افزایش یافته است.
اسماعیل خان درقضیه برداشت میلیون ها دالرازیک بانک دولتی درزمان ولایت هرات، استفاده سوازعواید گمرکات و نیزبستن قرارداد غیرشفاف با برخی ازشرکت های ساختمانی، متهم است. درنامه اداره مبارزه با فساد اداری که پیش از دادن رای اعتماد به وزیران، به پارلمان فرستاده شده بود، آمده است که اسماعیل خان درحدود هفتاد میلیون دالرازیک بانک دولتی برداشته است.
این پولها زمانی برداشت شده که داکتراشرف غنی وزیرمالیه بوده است ودرهمان زمان، اشرف غنی، هیاتی را برای بازپس گیری این پول به هرات فرستاده اما والی پیشین هرات ازتحویل این پول ها به هیات اعزامی ازکابل، خود داری و با هیات همکاری نکرده است.  ازسوی دیگرعزیز الله لودین رییس اداره مبارزه با فساد اداری به خبرگزاری بخدی گفت که شماری از وزیران کابینه به اختلاس وغصب جایدادهای دولتی متهم هستند اما اوازگرفتن نام این افراد خود داری کرد. با این حال لودین افزود که صد ها جریب زمین دولتی درشهر هرات از سوی برخی زورمندان غصب شده است. عبدالمجید خان زابلی در زمان صدارت سردار شاه محمود غازی یکی ازبا نفوذ ترین وزرای کابینه بود و همزمان ریاست تمامی وزرای سکتورهای اقتصادی و مالی کشور را برعهده داشته است.گفته می شود که عبدالمجید خان، اساس گذاربانک ملی افغانستان است وسال ها مدیریت هیات عامل این بانک را به عهده داشته است. زابلی سال های آخرعمرش را درامریکا به سربرد ودراوایل ده هفتاد دراین کشوروفات کرد.ازعبدالمجید خان زابلی صدها جریب زمین درولایت های هرات، ننگرهار و برخی ازشهرهای بزرگ کشور باقی مانده است. عزیزالله لودین، با اشاره به اینکه جایداد های عبدالمجید خان زابلی ملکیت دولت است تایید کرد که بخش اعظم این جایدادها ازسوی برخی زورمندان غصب شده است. به گفته رییس مبارزه با فساد اداری، کل مساحت خانه عبدالمجید خان زابلی يازده ونیم جریب زمین است که هشت سال پیش ازسوی یک هیات هشت نفری به مبلغ بيست چهارمیلیون دالر قیمت گذاری شده است. لودین تاکید کرد که فرزندان و بازماندگان زابلی با نوشتن نامه ای به حکومت افغانستان گفته اند که تمامی جایدادهای آنان، مربوط به مردم افغانستان است.
هادی وحمید، فرزندان مرحوم عبدالمجید خان زابلی وخانم اوگفته اند که بیش از چهارده هزار وهشت صد جریب زمین متعلق به خانواده زابلی، مربوط به وزارت زراعت می شود که ازسوی برخی زورمندان غصب شده است. بخشی از جایدادهای زابلی ازسوی اسماعیل خان، بخشی به نام سلیم ترکی شاروال هرات وبخش سوم نیزبه نام یک خانم قباله شده است. درهمین حال محمد رفیق شهیر رییس شورای متخصصان هرات به خبرگزاری بخدی گفت که در حال حاضر، موضوع ملکیت خانه اسماعیل خان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری مورد بحث است. به گفته شهیر خانه ای که فعلا اسماعیل خان درآن زندگی می کند ملکیت زابلی ها است و بنا به وصیت خود عبدالمجید زابلی، این خانه باید برای معارف وتحصیلات عالی افغانستان وقف شود.  شهیرتاکید کرد که دردو دهه اخیرملکیت این خانه، ظاهرا به نام همسراسماعیل خان قباله شده است. به گفته محمد رفیق شهیررییس شورای متخصصان هرات، اسماعیل خان یک افسر نظامی بود که سرمایه زیادی نداشت اما اکنون یکی از سرمایه داران بزرگ افغانستان است.او افزود که اسماعیل خان درهرات وبرخی ازولایت های دیگرونیزکشورهمسایه (ایران) جایداد وسرمایه زیادی دارد. هوتل بزرگ استقلال که درمنطقه بسیارگران قیمت وبا ارزش هرات (گرده پارک درنزدیک ساختمان ولایت) قرار دارد ازجمله جایدادهای اسماعیل خان است. اسماعیل خان دردوره ای که والی هرات بود،عواید گمرکات هرات را به مرکز نمی فرستاد واین مساله درهمان دوره سروصداهای زیادی را نیز برپا کرد.
اسماعیل خان سرمایه گذاری های زیادی دربخش های مختلف انجام داده وهنوزکسی نمی داند که سرمایه او، درکجاها قراردارد. اسماعیل درحالی متهم به اختلاس وغصب جایدادهای دولتی درهرات، می شود که ولسی جرگه به شماری از وزرای پیشنهادی کرزی ازجمله اسماعیل به عنوان وزیرانرژی وآب رای اعتماد داد.پس ازاینکه این وزرا ازپارلمان رای اعتماد گرفتند داکترعزیزالله لودین، تاکید کرد که اداره مبارزه با فساد اداری نامه ای به پارلمان فرستاده وموضوع اختلاس وغصب زمین توسط برخی ازوزرای پیشنهادی را با این نهاد مطرح کرده است. لودین تاکید کرد که اعضای پارلمان به این مساله توجهی جدی نکرده وبه وزیران متهم به اختلاس رای اعتماد دادند. به دنبال مطرح شدن این اتهام، ولسی جرگه اعلام کرد که موضوع رای اعتماد به وزیران متهم به فساد، باز نگری می شود.  اسماعیل ازچند سال به این سو، ازحامیان نزدیک رئیس جمهورکرزی به شمارمی رود و چند سال است که به حیث وزیرانرژی وآب درکابینه کرزی کار می کند.
طرح پیشنهادی اسماعیل خان وزیربرحال کابینه حامد کرزی مبنی برتشکیل شورای مجاهدین وسپردن اداره وامنیت کشور بدست آنان حساسیت‌های شدیدی را بین مردم برانگیخت چون مردم به تجربه دریافته اند که این قوماندانان خود منبع بدامنی وجنایت بوده وانتظار امنیت ازاینان مسخره است. ثانیا ازاین طرح بوی جاه‌طلبی اسماعیل خان بالاست و مردم را به یاد دوره مکدر امارت اودرغرب افغانستان می‌اندازد. به همین علت تشویش عمیقی مردم هرات را فرا گرفته است.  اسماعیل یک شخص شدیدا عقب‌مانده وکهنه فکراست. درعصرحاضرکه سخن ازکمپیوتروانترنت وکشف ستاره‌ها وسیاره‌ها درمیان است،‌ به امیرخوانده شدن خود مباهات میکند.
ازاحمدضیا مسعود
به ازای هرشیاد، انسان صدیقی هم وجود دارد.
چه فکرمی کنی ؟      
 که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ای ست زندگی ؟
 دراین خراب ریخته
 که رنگ عاقبت ازوگریخته
به بن رسیده راه بسته ای ست زندگی ؟
 چه سهمناک بود سیل حادثه
 که همچواژدها دهان گشود
زمین وآسمان زهم گسیخت
 ستاره خوشه خوشه ریخت
 وآفتاب درکبود دره های آب غرق شد...
در۲ دسمبر ۲۰۱۰، روزنامه گاردین نوشت که اسناد نشرشده ویکی لیکس ازمکتوب‌های سفارت امریکا درکابل فاش نموده که احمدضیا مسعود، برادراحمدشاه مسعود، دردوره اول ریاست جمهوری کرزی به‌حیث معاون اول ایفای وظیفه می‌نمود و درهمان زمان حین سفربه دبی با ۵۲ میلیون دالرازطرف پولیس میدان‌هوایی دبی بازداشت شد اما درنهایت با همان پول توانست به لندن برود و بدون این که کسی ازاو بپرسد دوباره به افغانستان برگشت و دراین دور انتخابات نیز به حیث معاون اول زلمی رسول نامزد بود وحال هم مشاور اشرف ‌غنی احمدزي است.
چانه‌زنی‌ها روی کابینه جریان دارد که بدون شک جمعی ازهمان فاسدان گذشته درکابینه جدید راه خواهند یافت.
درتازه‌ترین مورد، ضیا مسعود ازجانب اشرف غنی به حیث نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهوردراموراصلاحات و حکومتداری خوب منصوب گردید. ضیامسعود که چند سال تمام درکرسی معاونت ریاست‌جمهورکوچک‌ترین کاروایی مثبتی ازخود به جا نگذاشت و ازجمله مراجع تصمیم‌گیرنده دستگاه پرفساد کرزی بود، معلوم نیست حال براساس چه معجزه‌ای «حکومتداری خوب» را به نمایش خواهد گذاشت! نصب یک مهره آزمایش‌شده و ناکام گذشته دراین چنین کرسی مهم به این معنی است که غنی به گفته مردم می‌خواهد بالای زاغ بودنه شکار کند! حداقل دوسند معتبرذیل ازفاسد و چپاولگر‌بودن اوسخن می‌گویند:
ویکی‌لیکس: سند فاش‌شده توسط «ویکی‌لیکس» درمورد ضیا مسعود
در صدهاهزارسندی که سایت «ویکی لیکس» منتشر ساخت یک سند محرم وجود دارد که به تاریخ ١٩ اکتوبر ٢٠٠٩ از سفارت امریکا در کابل به وزارت خارجه و وزارت مالیه آن کشورمخابره شده‌است. دراین سند ازانتقال صدهامیلیون دالر پول نقد از طریق میدان‌هوایی کابل توسط قاچاقچیان مواد مخدر، مقامات فاسد و دارندگان تجارت شخصی اظهار نگرانی گردیده ازآن منحیث عاملی برای بی‌ثباتی افغانستان نام برده شده‌است. دراین سند یک مثال ارایه گردیده، گفته می‌شود که دولت امارات متحده عربی در اوایل ٢٠٠٩ احمد ضیا مسعود را که آن وقت معاون اول رییس‌جمهور افغانستان بود با بکسی پر از ٥٢ میلیون دالر پول نقد دردوبی متوقف کرد. وی برای مدتی بازداشت شد و سپس بدون هیچ توضیحی آزاد گردید. درسند مذکور این مثال نمونه‌ای از پول‌شویی توسط مقامات بلندپایه افغانستان خوانده شده‌است. ضیا مسعود به زدن ٥٠٠ هزار دالرسی.آی.ای متهم است که قرار بود آن را به احمدشاه مسعود برساند. یعنی اوتنها ازجیب ملت نه بلکه ازجیب برادرش نیززده‌است!
استیوکول درکتاب مشهورش «جنگ اشباح» جریان را شرح می‌دهد:
کتاب «جنگ‌ اشباح» :  ازسال‌های ١٩٨٠ الی اوایل ١٩٩٠ سی.آی.ای ماهانه دوصد هزاردالرمستقیما برای مسعود جیره می‌پرداخت. گری شرون ازکارمندان ارشد سی.آی.ای شخصا این بسته‌های پول را به مسعود می‌رسانید. درجنوری ١٩٩٠ شرون به پشاوررفته دردفترمسعود که ضیا مسعود ریاستش را به عهده داشت با احمدشاه مسعود از طریق مخابره صحبت نمود. او به مسعود وظیفه داد که به‌‌خاطر آخرین ضربه به دولت نجیب، شاهراه سالنگ را ببندد درمقابل سی.آی.ای مبلغ ٥٠٠ هزاردالر به اوارسال خواهد کرد. شرون نیم میلیون دالر را نقدا به ضیا مسعود پرداخت نمود اما شاهراه سالنگ فقط برای چند روزمسدود بود و دوباره باز گردید.
وقتی شرون شش سال بعد با مسعود ملاقات نمود، درمورد پیمان شکنی‌اش در ارتباط به بستن شاهراه سالنگ یاد نمود. مسعود نگرفتن امکانات را دلیل آورد، اما شرون گفت که او شخصا پول را به برادرش تسلیم کرده‌است. مسعود با تعجب پرسید چقدر؟ شرون گفت نیم میلیون دالررا به برادرش تسلیم داد. مسعود روبه سوی اطرافیانش نموده جملاتی رد و بدل کرد، بعد یکی ازآنان صدا کرد که این پول هرگز به ما نرسیده‌است. سپردن مهم‌ترین وظیفه «اصلاحات» و «حکومت‌داری خوب» به فردی که این چنین تاریخچه مکدردارد واتهامات فساد اوهیچ‌گاه مورد بررسی جدی قرار نگرفته‌اند.
نادرآتش رییس قبلي شرکت هوایی آریانا
مولانا: درجهان تنها یک فضیلت وجود دارد وآن آگاهی است وتنها یک گناه وآن جهل است
نادرآتش، رییس پیشین شرکت هوایی آریانا، پس ازآن که اختلاس مالی ده‌ها میلیون دالری‌اش درسال ۲۰۰۹ افشا شد، توانست با پاسپورت امریکایی خود وبکس‌های پرازپول کشوررا ترک کند. اختلاس وی به حدی سنگین بود که درآن زمان روزنامه‌ها به وی لقب قوغ دادند.
خانم فوزيه کوفي
خود فروختگانی که هویت‌شان و... را به ازای چیزی فانی واگذاشته‌اند. بی شخصیت‌اند وبی‌اعتبار،هرگزبه چشم نمی‌آیند، مرده وزنده‌ شان یکی است.
هفت چیزکه خطرناک هستند:ثروت بدون زحمت
دانش بدون شخصیت
علم بدون انسانیت
سیاست بدون شرافت
لذت بدون وجدان
تجارت بدون اخلاق
وعبادت بدون ایثار.
هدایت الله کوفی برادرفوزیه کوفی نماینده بدخشان، حین انتقال چهل ونوکیلوگرم هیروین در منطقه ی چته ی بدخشان باز داشت شد. خان شیرین راسخ سخنگوی قوماندان امنیه بدخشان گفت، هدایت الله کوفی درناحیه چته شهر فیض آباد همراه با چهل ونو کیلوگرام مواد مخدر دستگیر شده است. همچنان مدیر مبارزه با مواد مخدر بدخشان ضمن تأیید این خبر گفت- هدایت الله فرزند عبدالرحمان، از ولسوالی کوف آب بدخشان حین انتقال چهل ونوکیلو مواد مخدر درفیض آباد توسط پولیس باز داشت گردید. بسم الله محمدی به قوماندان امنیت بدخشان فشاروارد نموده بود تا وی را رها نماید.هرچند هنوز این قاچاقبرمواد مخدردربازداشت پولیس به سرمی برد اما وزیرداخله طی تماس تلوفنی خواستار رهایی او شد. فشارهای سیاسی کوفی وطرفدارانش جریان دارد تا هدایت الله را ازبند رها سازند.
خانم کوفی نيز به اسحاق الکو صحبت تلفونی نموده وخواستار رهایی برادرش شده است. فشار های خانم کوفی از مسیر دیگر نیز برای رهای برادرش آغاز شده است. خانم کوفی و برادرش نادرشاه کوفی ولسوال کوف آب، روابط ... نزدیکی با مارشال فهیم معاون ریاست جمهوری داشت. خانم کوفی به فرمان مارشال ازهلیوکوپترهای دولتی برای سفر ازکابل به کوف آب استفاده می کند و خانم کوفی توسط این هلیکوپترها مواد مخدر را ازکابل به کوف آب انتقال می دهد تا از آن طریق به تاجکستان، روسیه و کشورهای اروپای شرقی انتقال داده شود. برادر دیگر خانم کوفی، به نام مجیب که در تاجکستان و روسیه از قاچاقبران مشهور شناخته می شود. در سالهاي اخیر قاچاق مواد مخدر درافغانستان و استفاده ی مقام های دولتی از قدرت دولتی خود در قاچاق مواد و انتقال آن به کشورهای جهان رسوایی های زیادی را در پی داشته است. رسانه های داخلی و خارجی از دست داشتن احمد ولی کرزی برادر رییس جمهور کرزی در قاچاق مواد مخدر و همین طور دیگر بستگان مقام های دولتی و فساد مالی، به نشر رسیده است. سال گذشته هنگامی که بلال برادر زاده ی حاجی دین محمد رییس کمپاین انتخاباتی حامد کرزی پس از قتل پولیس با مقدار زیادی هیروین که قیمت آن حدود دوملیون دالر اعلام شد باز داشت و اما در یک فرمان کرزی پس از دو روز رها شد، اکنون ظن این می رود که برادر خانم کوفی هم بدون محاکمه با استفاده از قدرت سیاسی او رها شود.
همچنان مریم کوفی که خود نماینده مردم است چند روزقبل هنگامیکه موترش به طرف وزارت امورخارجه درحرکت بود یک عراده موتر اداره عمومی امنیت ملی ازعقب کمی با موترش تصادم کرد وخراب هم نشد. هنگامیکه ازموتر پایین شد و بدون باز پرس چهار سیلی جانانه به روی افسر ریاست عمومی امنیت ملی حواله کرد. درست همان افسر که سینه خود را سپر کرده و دفاع از ناموس این مملکت می کند و آن نماینده محترم که در پارلمان نشسته تمام روز کمیشن کاری و غیره کار های دیگر ندارد. پولس اردو امنیت تمام این افراد نیاز به نوازش دارند نه به سیلی کوفی. اگر دولت باشد از این نمایندگان حق و ناحق مردم باید پرسان شود.
صدیق چکری درلندن چکرميزند 
چه پست‌اند آنها که فاصله‌ی میان آنچه هست شان، با، آنچه باید باشد شان، نزدیک است، وحتی در برخی، هردوبرهم منطبق! حیوان ودرخت است که این دوبودن شان یکی است...
آدم بی‌سواد،
سیاست‌اش،
قیل‌و‌قال‌های بی‌ریشه است،
وخدمت‌اش،
پوچ وحقیر،
و زندگی‌ ولذت‌اش،
بي کيفيت وسطحی وبی‌ارزش.
 صدیق چکری، وزیرقبلی حج واوقاف کابینه کرزی، هم پس ازربودن پول حجاج به آسانی توانست به لندن فرارکند و با پول دزدی‌شده درآنجا بلدنگ بسازد وازعاید آن درکناردریای تیمزلندن به عیش وعشرت ادامه دهد. اوداماد ربانی است و پس ازاین خیانتش، حتا یکباربه دیدارربانی به پاکستان آمد وبدون این که کسی به وی دست بزند، دوباره راهی لندن شد. چندي قبل محکمه مبارزه با فساد اداری انخستین جلسه خود را با حضور یک مامور وزارت حج واوقاف به اتهام اختلاس برگزار کرد. این محکمه به صورت علنی راه اندازی شد ودرآن نور محمد خزانه دار، وزارت حج و اوقاف متهم شد که در جریان برنامه های آمادگی برای اجرای مراسم حج و تنظیم امور حجاج افغان، وی و برخی دیگر از همکارانش دست به اختلاس مالی زده اند. جلیل فاروقی، قاضی محکمه مبارزه با فساد اداری دراین مورد چنین گفت محمد صدیق چکری، وزیرسابق حج واوقاف که اکنون در بریتانیا به سرمی برد نیز دوسیه ضخیم از فساد اداری دارد که پی گیری خواهد شد. سرپرست سابق وزارت حج و اوقاف ازشرکت های خصوصی سیاحتی نیز رشوه اخذ کرده و امتیاز انتقال حجاج را به آنان داده است . درهمین حال خزانه دارنورمحمد دردفاع ازخود گفت هیچ اختلاسی نکرده و حاضر نیست در نبود سایر مقامات قبلی این وزارت، توضیحات بدهد. وی با این اتهام که صدها میلیارد دالر و ریال را اختلاس کرده است. وی افزود من تنها تحت امر یک شخص که چکری نام داشت و وزیر حج و اوقاف سابق بود قرار داشتم و تنها از او اجازه می خواستم و کارها را انجام می دادم، پس نباید تنها مرا مقصر بدانید، باید وی را نیز در محکمه حاضر کنید. وی بیان داشت بارها این موضوع را تکرارکرده ام و دو ماه در ریاست امنیت این موضوع را تشریح کردم که این مربوط من نمی شود، می توانید این موضوع را ازصدیق چکری بپرسید.
صدیق چکری سرپرست سابق وزارت حج واوقاف که به دزدی صدها هزاردالر پول حجاج افغان در سال ٢٠٠٩ و موارد دیگر فساد و غارت متهم بود، از آنجاییکه دارای تابعیت انگلستان بود، در همان اوایل با حمایت دولت آنکشور به لندن فرار نمود و تا حال در آنجا بسرمی‌برد.  ازآنجاییکه چکری داماد برهان الدین ربانی ومعاون تنظيم جمعیت است، کرزی در یک معامله پس پرده او را ازچنگ محاکمه نجات داد. اودرحالی به لندن پرواز کرد که درافغانستان حکم بازداشتش صادر شده بود.  وقتی کرزی، ربانی ومقامات دیگرمصروف سفری به پاکستان بودند، به یکبارگی سروکله چکری درآنجا پیدا شد و معلوم گردید که با وساطت ربانی، او با کرزی دیدار نموده و در یک معامله نهانی از هرگونه تعقیب عدلی معاف گردیده است.  دراوایل فرارچکری، دولت و نهاد های عدلی افغانستان با نیرنگ طوری وانمود می‌کردند که حسابهای بانکی وی با میلیونها دالرمسدود گردیده اند وتلاش برای بازگرداندن او به افغانستان ادامه دارد. به تاریخ ١٤ حمل ١٣٨٩ لوی څارنوالی به دروغ شایع نمود که گویا وی درلندن دستگیرشده است. بعدا اعلان کردند از طریق پولیس انترپول برای بازگرداندن او تلاش صورت گرفته است. اما عملا طی چند سال گذشته دیده شد که تمامی این اظهارات به خاطر فریب مردم بودند وبس.  درحالیکه دوسال است که دیگر دوسیه چکری به فراموشی سپرده شده، او با دالر های حرام و بادآورده در لندن عیش و نوش می‌کند و بزنسش را آغاز کرده است:
ابتدا اقدام به خرید خانه‌ای درلندن کرده است که با این پول در فاصله صد کیلومتری شهر لندن سه تا چار خانه با کیفیت و کمیت خوبتر از آن میتوان خرید، به تعقیب آن محلی را درناحیه کنزبری لندن به اندازه یکنیم برابرمیدان فوتبال خریداری و به شدت مصروف کاراعمارآن که متشکل از بخش های جداگانه پیشرفته، ترمیم موتر، معاینه تخنیکی یا MOT موتر، فروش وترمیم تایروسایرمسایل آن؛ پارکینگ و چندین قسمت دیگر را در برمیگیرد، شده است.
توجه باید داشت که ارزش زمین در لندن چنان بلند است تا جایکه مسلمانان، عیسوی ها، یهودها برای دفن اموات شان قبر را برای بیست، بیست و پنج سال اجاره میکنند با ختم معیاد معینه مالک قبرستان بقایاء جسد را بیرون وسوزانیده و قبر را برای فروش دوباره آماده میکنند.  صدیق چکری ازجلادان تنظیمی است که درجنایت وبربریت دهه نود میلادی دست بالا داشت. در دولت «شر و فساد» ربانی منحیث وزیراطلاعات و فرهنگ مصروف چپاول و غارتگری بود که یکی از خیانت هایش به آتش کشیدن هزاران جلد کتاب متعلق به کتابخانه پوهنتون کابل است.
با رویکار آمدن اداره کرزی، مثل دیگرهمکیشان و شرکای جرمش، قرعه او نیز برآمده به کرسی های مشاور رئیس جمهور و وزارت حج و اوقاف رسید. در برنامه های تلویزیونی اوبا وقاحت باورنکردنی‌ای ازجنایات و وحشت باندهای جهادی درکابل دفاع نموده آنرا قابل بخشایش و کار عواملی بیرونی وانمود می‌ساخت.  او درحالی به کرسی وزارت تکیه زد که مدتی به منتقد دولت کرزی مبدل شده کابینه او را «دیوانه خانه» نامیده بود اما عشق به دالر او را نیز به این دیوانه خانه کشاند.
پناه دادن به خاینان وجنایتکاران افغان توسط کشورهای غربی امر تازه نیست. اکثرآدمکشان جهادی وطالبی همین اکنون دراروپا، امریکا، کانادا وآسترالیا با خاطرآرام زندگی می‌کنند. طی ده سال حاکمیت حامد کرزی برعلاوه چکری، دزدانی چون نادرآتش، قدیرفطرت، محراب الدین مستان، زلمی حقانی ودیگران بعد ازچپاول پول ملت به دامان صاحبانشان درین کشورها رفتند.         ادامه دارد...
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.