ariana

ariana

Wednesday, August 13, 2014

توافقـــنامـــه حکـــومـــت وحـــدت ملـــی

در توافقـــنامـــه حکـــومـــت وحـــدت ملـــی مـــدت پنجســـال حکـــومـــت و یکســـال انتخـــابات تصـــویب شـــد!
بنـــد اول:
بر خلاف سایر دیموکراسی های عالم که برنده انتخابات زمام امور دولتی بدست گرفته و بازنده در سمت اپوزیتسیون به انتقاد از سیاست حکومت می پردازد درینجا  برنده و بازنده هر دو چون عاشقان دلباخته همدیگر را به آغوش محبت گرفته و یکجا با هم  به تشکیل شرکت سهامی بنام حکومت وحدت ملی می پردازند
دلیل اینکار هم نه عدول و خلاف رفتاری از شیوه دیموکراسی بلکه فقط رعایت و ارج گذاری به سنن و عنعنات کهن افغانیست چونکه باختن در هر امری که باشد حتی در ورزش و مسابقات هنری در فرهنگ افغانی به مفهوم ذلت و خواری ، سستی و بی غیرتیست و هر افغان غیرتی مرگ را صد بار بر باختن در میدان مسابقه ترجیح میدهد
لهذا برنده و بازنده دست بدست هم داده بدون مزاحمت ریگ کفش و خار زیر بغل بنام اپوزیتسیون موفقانه به اجرای امور به خواست دل شان می پردازند و هیچ کسی را جرات آن نخواهد بود که یک حرفی هم خلاف سیاست حکومت وحدت ملی به زبان آرد چونکه مخالفت با حکومت وحدت ملی در حقیقت مخالفت و خصومت با وحدت ملی تلقی شده و نظر به فتوی شوری علمای کرام مجرم حکم محارب با خدا را داشته که سرش از زدن و مالش از خوردن خواهد بود
 
بنـــد دوم :
حکومت وحدت ملی با وجود احترام عام و تام به شیوه دیموکراسی و مردم سالاری در نظر دارد که خصوصیت های ملی و عنعنات کهن افغانی را در ساختار دیموکراسی غربی دخیل ساخته و به آن رنگ و بوی افغانی و شرقی دهد
ما در انتخابات کنونی شاهد مشکلات و معضلات بزرگی بودیم که یکی از عوامل بروز این مشکلات فشار های زمانی بود چونکه در فرهنگ شرقی و خصوصا افغانی ما با چنین پدیده آشنایی نداریم و ما را عادت بر این است که همیش کار هایمان را در کمال اسودگی و آرامش خاطر انجام دهیم و حتی در میدان جنگ هم بدون نوشیدن یک پیاله چای و انداختن یک کپه نصوارحاضر به جنگ نمی شویم و در همین بابت مثل های معروفی هم داریم که می گویند:
آش مرد ها دیر پخته می شود و یا عجله کار شیطان است
لهذا تصمیم بر این شد که بعد از سپری شدن دوره پنج ساله حکومت برای مدت یکسال انتخابات دایر گردد تا مردم در کمال آرامش خاطر بتوانند در پای صندوق های رای رفته و از رای شان استفاده بعمل آرند
دولت امریکا هم برای جلوگیری از مصارف بیچا در نظر دارد که در سال انتخابات افغانستان وزیر خارجه اش را برای مدت یکسال در سفارت امریکا در کابل مستقر سازد تا که او بتواند پروسه انتخابات را از نزدیک مراقبت کرده و از به درازا کشیدن بیشتر از یکسال انتخابات جلوگیری کند
 
بنـــد سوم:
تا مدت دو سال حکومت وحدت ملی در نظر دارد تا لویه جرگه بزرگی را با اشتراک تیکه داران قومی همه اقوام افغانستان ، ملایان و مولویان ، ریش سفیدان و ریش سرخان ، تجاران و بانکداران و سایر افراد و اشخاص ناندار کشور دایر کرده و در باره ایجاد سمت نخست وزیری بحث و گفتگو های  بعمل آرند.
طبعا که برگزاری چنین گرد هم آیی مصارف هنگفتی را در بر خواهد داشت ولی به فضل الهی در اثر زمین لرزه بدخشان مقادیر هنگفتی از احجار کریمه چون زمرد و لاجورد از دل کوه ها بیرون شده که فروش آن در بازار های خارخ ده بار مصارف چنین مجالسی را تامین خواهد کرد
 
با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.