ariana

ariana

Saturday, July 19, 2014

:تقبیح جنایات ضد بشری

شرارت پیشه گان دور جدید از ترور و جنایات را برضد مردم آزاده افغانستان سازمان داده،همه روزه درمناطق مختلف کشوربا سازماندهی حملات تروریستی جنایات ضد بشری را در این ماه مبارک رمضان در برابر مردم بیگناه ملکی انجام میدهند ، تا بدین طریق از مردم آزاده  و صلح خواه ما انتقام بگیرند .    
  وقوع این جنایات ضد انسانی درین ماه متبرک عبادت وصلح،یکباردیگرنقاب از چهره واقعی ضد اسلامی وضد انسانی عاملین آن برمیدارد وهویت غیر اسلامی آنان را برملا می سازد.                                                                   
روز سه شنبه مورخ
۲۴ سرطان ۱۳۹۳( ۱۵ جولای ۲۰۱۴) شرارت پیشه گان طالب به دستور حامیان پاکستانی شان ،باز جنایت هولناک ضد بشری را در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا انجام دادند ومردم مسلمان و روزه دار را به خاک وخون کشانیده، حدود یکصد تن ازهموطنان ما شامل کودکان ، زنان وپیرمردان به شهادت رسیده وتعداد زیاد دیگر مجروح گردیدند.                         
  انجمن حقوقدانان افغان دراروپا درحالیکه روح شهدای ارگون را شاد میخواهد ، برای مجروحین صحت استدعا میدارد، این جنایت علیه بشریت وکشتارمردم بی گناه ملکی را به شدت محکوم و به عاملین جنایت کارآن  نفرت وانزجار عمیق خویش را ابراز میدارد. مردم آزاده افغانستان با چنگ زدن به وحدت ملی که هست وبود کشور در گرو آن است ، هیچگاهی در برابر پاکستان تسلیم نخواهد گردید واز کشور تجزیه نا پذیر شان دفاع خواهند کرد.   بااحترام
                                     
هیات رهبری
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.