ariana

ariana

Saturday, July 19, 2014

:ازدواج مصلحـــتی یا لیـــلی و مجنـــون افغـــانی

ســـرنوشـــت ملـــت افغان در گـــرو موفقیـــت ازدواج ســـیاســـی حـــریفـــان دیروز و لیـــلی و مجـــنون امـــروز قـــرار دارد
همه روز های را بیاد داریم که سخنگویان هر دو تیم چون کاسه های داغتر از آش از هیچ نوع لجن پراگنی و دروغ و تهمت در حق همدیگر دریغ نمی کردند ، مقام شبان تیم خود را از ملائک آسمانی بالاتر برده به نزدیکی های خدا رسانیده و طرف مقابل را از بالای کوه قاف به قعر دره پستی و خباثت پرتاب کرده و از شکستن و ریختن آن لذت می بردند
اما چه شده که به یکبارگی با آمدن این پیر طریقت امریکایی یکشبه ره صد ساله طی شده و همه کینه و کدورت دیروزی به صفا و صمیمیت ملکوتی تبدیل شده و از حریفان تشنه به خون همدیگر دیروز عاشقان دلباخته امروز گشتند
 
این یک واقعیت غیر قابل انکاریست که ازدواج های سیاسی بر پایه مصالح اجتماعی در همه جای جهان رایج است ولی وصلت این دو دلداده را ازدواج سیاسی مصلحتی نامیدن گمان  کنم  که از کمال بی انصافی و دور از حقیقت خواهد بود 
ازدوج مصلحتی آنست که هر دو طرف هر کدام دارای نظریات و عقاید خود بوده ولی برای رسیدن به هدف مشترک هر دو طرف همدیگر را در وسط راه ملاقات کنند اما جنابان داکتر عبدالله و ملا اشرف غنی نه اینکه نظریات و عقاید مختلف ندارند بلکه آنقدر از وحدت نظر و همسویی افکار و عقاید برخوردارند که یکی هنوز دهانش را باز نکرده و طرف مقابل منظورش را میداند
 
از آنجاست که از روز وصال بدینسو ایشان لحظه ی تحمل دوری از همدیگر را ندارند ، اگر چای صبح را در منزل داکتر عبدالله صرف می کنند نان چاشت را حتمی با هم در مهمانخانه ملا اشرف غنی نوش جان می کنند و درین شب های گرم تابستان شب را هر دو دلداده در کنار هم در تخت بام داکتر عبدالله در کنار هم افتاده ستاره های آسمان را تما شا کرده و دوستانه و برادرانه آنها را بین شان تقسیم می کنند
داکتر عبدالله به نگاهی به آسمان پر ستاره کابل انداخته صدا می زند
عزیزم آن سه ستاره دنباله دار را می بینی که با روشنی خاص شان چه زیبایی به آسمان کابل هدیه کرده اند ، به افتخار روز وصال مان من هر سه ستاره را بتو می بخشم
ملا اشرف غنی بعد از مکث کوتاهی به جوابش می گوید
بچه خر کمی طرف چپ نگاه کن آنجا هم سه ستاره زیبایی در آسمان خداوند زیبا می درخشند و جهت ایجاد تعادل در بخشش من هر سه ستاره را بتو می بخشم
 
درین میان محقق  چار زنه و دوستم گلم جمع در گوشه تخت بام در کنار هم دراز کشیده چشمان شان به آسمان پر ستاره کابل خیره شده ولی افکار شان جای دیگر است و هر دو به طرح حکومت وحدت ملی از طرف ریش سفید امریکایی لعنتی که دریافت چوکی های وعده شده شان را به شاخ آهو برده لعنت می فرستند
 
با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.