ariana

ariana

Saturday, March 8, 2014

.... یک خانم در فاریاب با ضربات چاقو درحالی به شهادت رسید که

امروز هشتم مارچ روز جهانی زن در کشور و جهان تجلیل می‌گردد. به گفته سمونوال محمدنعیم آمر امنیت فرماندهی امنیه فاریاب، دیروز شخصی به نام گل‌ارباب این خانم را درمنزلش نخست با یک
 


ریسمان به یک ستون از گردنش بسته وبعد با ضربات چاقو او را از پا در آورده است. 

به گفته‌ی آمر امنیت فرماندهی امنیه فاریاب، در پیوند به این قضیه گل‌ارباب با یکتن دیگر بازداشت شده است.
سمونوال نعیم افزود، خانم مقتول دارای دو فرزند بود و شوهرش هنگام این واقعه در شهر مزارشریف بوده است.