ariana

ariana

Saturday, October 19, 2013

: زن افغان و کار کردن درمحیط مردانه

 
جنرال خاتول احمدزی - پیلوت در نیروی هوایی ارتش  
کار کردن در جامعه سنتی افغان کار ساده‌ای نیست. در اوایل وقتی من آغاز به تحصیل کردم و وارد ارتش شدم، فضای اجتماعی افغانستان نسبتا باز بود. پوشش نسبتا آزاد و آزادی عمل بیشتر بود. جامعه نسبتا توسعه یافته و روشنفکر بود. مشوق اصلی من همکارانم در ارتش بودند. و همین برخورد و طرز دید همکارانم در ارتش سبب پیشرفت من شد

 


 
 
 
 
 
ولی خوب، حالا وضع نسبتا تغییر کرده و خانمی که می خواهد در بیرون از خانه کار کند باید خود را با خواستهای اجتماع عیار بسازد
من به این باور هستم که جامعه ما مشکلات زیادی دارد و خود ما باید نگاه جامعه سنتی را نسبت به کار کردن در اجتماع تغییر دهیم. زنان باید تحصیلات عالی داشته باشند و فعالیت بیشتر داشته باشند تا تضمین کننده تغییر ژرف در جامعه شود
bbc