ariana

ariana

Monday, July 29, 2013

سازمان ملل: حقوق زنان افغان با خطرمواجه خواهد شد

مسوول کمیتهء مبارزه با تبعیض علیه زنان در سازمان ملل متحد می گوید، این سازمان در مورد افغانستان نگران است.
نیکولا ایمیلین گفته است که این کشور در مرحلهء تعین کننده قرار دارد.
خانم ایمیلین می گوید، با توجه به این همه منابع، انرژی و پول های که در افغانستان مصرف شده، اگر حقوق زنان افغان حفظ نشوند، این به معنی ناکامی جامعهء بین المللی در افغانستان خواهد بود.
سازمان ملل متحد همچنان اعلام کرده، که با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، دست آورد ها در بخش تامین حقوق زنان در این کشور با خطر مواجه خواهند شد.
قرار است نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان بیرون شوند.
مسوول کمیتهء مبارزه با تبعیض علیه زنان در سازمان ملل متحد گفته است، جامعهء بین المللی وظیفه دارد که در مورد افغانستان پی هم تحقیق کند تا در بارهء حفظ حقوق زنان اطمینان حاصل شود.
در یک گزارش این کمیته به خشونت های گسترده علیه زنان در افغانستان از جمله خشونت های خانواده گی، تجاوز جنسی، سنگسار و خودسوزی اشاره شده است.
در گزارش ازدواج های اجباری و محکوم شدن زنان به مُجازات بخاطر تلاش برای فرار از خانه تقبیح شده است.
این کمیته از آنچه ناکامی نهاد های مسوول در سپردن عاملان خشونت علیه زنان به پنجهء قانون خوانده انتقاد کرده است.
سازمان ملل متحد جلوگیری از درج شکایت نامه از سوی زنان و دختران رنج دیده از خشونت به نهاد های عدلی و قضایی توسط اقارب شان را نیز مورد انتقاد قرار داده است.
در گزارش کمیتهء مبارزه با تبعیض علیه زنان در سازمان ملل متحد از چیزی که سطح پایین مشارکت زنان در صحنهء سیاسی بخصوص در شورای عالی صلح افغانستان خوانده شده، اعتراض صورت گرفته است
رادیو آزادی
.