ariana

ariana

Monday, July 22, 2013

:تجاوزجنسی به یک بانوی پولیس

مقام های محلی ولایت غزنی در مرکز کشور می گویند که موسی خان همدرد، آمر استخبارات قوماندانی امنیه این ولایت، از یک کارمند زن در دفتر کارش سوء استفاده جنسی کرده است.
 
 
 
 
 
كه موسی خان همدرد آمر استخبارات فرماندهی پوليس غزنی او را بارها آزار جنسی داده است.
اين خانم جوان که از بردن نامش خود داری نمود، می گويد كه در رتبه نظامی دوم ساتنمن در اداره استخبارات فرماندهی پوليس غزنی كار مي كند.
اين خانم ادعا دارد كه آقای موسی خان همدرد بار ها حتی در ماه رمضان از او خواسته است كه به او تمكين دهد.
اين خانم جوان می گويد زمانيكه او به خواسته های نامشروع موسی خان همدرد بی توجهی كرده است تهديد شده كه از كار اخراج می شود.
خواستیم در این باره نظر موسی خان همدرد را بگیریم اما او در این باره حاظر به مصاحبه نشد.
خانم گلستاني عضو شورای ولايتی غزنی مي گويد مصمم است كه از حق اين خانم جوان دفاع نمايد. بخدی