ariana

ariana

Sunday, July 21, 2013

! اعلامیه آوای زنان افغانستان

قسمیکه عزیزان آگاهی دارند، وضعیت زنان ازدوسال بدینسو درولایت بغلان روبه وخامت گراییده وهرروزخطرناکترنسبت به روزگذشته می گردد. دلیل آنهم بی تفاوتی وهمدستی پولیس با جنایتکاران ،طالبان وملا های بیسواد کوردل است.
 
 
 
 
 
ما بارها اختطاف وسپس کشتن دختران جوان ونوجوان را درین ولایت شنیده ایم ، دودخترکاکا دو روزپیش ازولایت بغلان اختطاف شدند.
قرارگزارش رسانه ها ، دختر18 ساله پس ازتجاوزجنسی کشته شده ودختر12 ساله هنوزهم درچنگ رباینده گان قراردارد. به همینگونه ده ها دخترجوان ؛ ماه ها به نزد اختطاف چیان محبوس گردیده، اما بدبختانه که پولیس حتا رد پای آنها را نگرفته است.
 اکنون در
ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان که زمانی یکی ازمراکز مهم مبارزه و مقاومت علیه طالبان بود دراین روزها مرکز تطبیق نظریات طالبانی درقبال آزادی های زنان شده است. شماری از ملا امامان فیصله نموده اند که زنان بدون محرم در این ولسوالی گشت وگذار کرده نمی توانند و فروش سامانِ آرایش زنانه دردوکان ها ممنوع است. تطبیق چنین نظریات شدیدا" قابل تشویش بوده وخلاف آزادی های فردی وقانونی زنان می باشد . ما از تمام دوستان احترامانه تقاضا بعمل می آوریم که اعتراض مدنی خود را علیه چنین فیصله های بنیاد گرایی ابرازداشته  وازمقامات دولتی کشورخواهانیم تا جلو چنین اعمال خشن وخود سرانه را، بزودی بگیرند.