ariana

ariana

Monday, June 10, 2013

آشوب های امنیتی کشور هولناک و تکان دهنده است

احمد سعیدی
بهتراست بجای تشویش های امنیتی کلیمه اشوب بکار برده شود آنجائیکه صفوف مستحکم ارگانهای امنیتی دولت از درون  درز کرده وافرادئ نفوذی دشمن درهر جای وجود دارد
 
 

 

 
 
 
 
بهتر است بجای تشویش های امنیتی کلیمه اشوب بکار برده شود آنجائیکه صفوف مستحکم ارگانهای امنیتی دولت از درون  درز کرده وافرادئ نفوذی دشمن در هر جای وجود دارد حالا از قصرریاست جمهوری شروع تا یک پادگان ویا پوسته  نظامی کوچک زیر نظر ترورستان ودشمنان قرار دارد تا جائیکه إعتماد وباور مردم همسنگران وهمسفران را از بین برده است در چنین  سراسیمگی وآشفته حالی میتوان دشمن را به زانو در آورد وارزش های دموکراتیک را پیاده کرد؟.ما که ازدرون ویرانیم! این درد شکم به ما موقع نمیدهد تا قامت راست کنیم پس چگونه ممکن است به آینده امن وآرام مطئن بود با بحرانی ساختن اوضاع وبر خورد با جامعه جهانی ترانه دفاع ملی، استقلال ملی وغرور ملی را سر دهیم؟شما اخبار روزنزدهم جوزا 1392 رادر یک سایت خبری مرور کنید فکر کنید وضعیت چگونه است.؟ مثلا  * یک سرباز اردوی ملی در شرق افغانستان، سه نظامی ائتلاف را کشت و در غرب کشور نیز در اثر انفجار بمب دستی، یک نظامی ایتالیایی کشته شد*..یک قوماندان پولیس با شماری از سربازانش در فراه به طالبان پیوست  *کشته شدن هفت پولیس محلی در هلمند بدست یک همکار نفوذی شان .این ها نمونه های از سر خط اخبار روز است ورنه واقعیت های میدان انسان را به فرار وا میدارد.
خشت دیوار بحران: همه حرف ها بر سر لحاف ملا نصر الدین است یعنی ادامه حاکمیت با سب وتاژ کردن انتخابات .تمام تلاشها بخاطر اماده سازی شرائط اضطرار وتمدید دوره اقتدار آقای  حامد کرزی رئیس جمهور است وخشت چینی های مداوم ومنظم به منظور رساندان این دیوار تا سقف بحران از تر فند های است که قبلا بر نامه ریزی شده وحالا یکی پی دیگری عملی میشود.تنش های زر گری با خارجی ها وآلوده ساختن فضای امن در سر حدات با پاکستان:تحریک مردم بخاطر مظاهره علیه ایران وپاکستان و ومسئله تجاوز پاکستان بخاک افغانستان، تقابل حکومت وپارلمان با استفاده از ابزار وزیر ولوی سارنوال وتحریک گروپ های مشکوک زیر نام جوانان در قندهار بخاطر تعدیل ماده قانون اساسی ومشکلات توزیع تذکره تابعیت هم از رهگذر تخنیک وهم پروسه عملی وعدم علاقه مردم به گر فتن کارت های انتخاباتی ویا گر فتن زور مندان تعداد زیاد کارتها همه زمینه سازی برای تدویر جرگه دیگر بخاطر محبوس ساختن مردم افغانستان در دائرۀ تنگ استبداد است.اینکه طور فر مایشی پروسه انتقال مسئولیت های امینتی  از خارجی ها در استانه انتخابات ریاست جمهوری ساز ماندهی شده همه حکایت از آن دارد که مسولین حکومت در تبانی وتوافق با برخی خارجی ها عمدا شرائط اضطرار را فراهم میسازند تا انتخابات را به تعویق بیندازند.همه مسائل اجمالا اشاره شد خشت های است که دیوار بحران را تکمیل میکند.
آمادگی برای آینده پر ماجرا: همیشه مثبت فکر کردن هم انسان را بگودال می اندازد لذا بهتر است قبل از خوردن لقمه عوارض جانبی وخطرات وضا یعات  را نیز سنجش وحساب کنیم.فرض کنید تشنگان قدرت وانحصار گران حاکمیت این پیشبینی هارا عملی ساختند وکشور را در آستانه بر گزاری انتخابات نا امن ساختند طوریکه انتخابا قسما هم بر گزار نشود درانصورت نهاد های سیاسی ، جامعه مدنی، سازمانها ونهاد های حمایت گر از پروسه انتخابات وحتی اپوزیسیونها چه بر نامه را دنبال خواهند کرد؟ به دیکتاتوری تسلیم میشوند ویا بخاطر بر گزاری انتخابات وزیر فشار قرار دادن حکومت کدام گزینه را پیشبینی کرده اند؟من از همین حالا هوشدار میدهم که بخاطر تعلیق پروسه انتخابات فور مول بندی های ادامه دارد ونیرو های حامی دموکراسی وانتخابات از همین حالا تصامیم اینده خودرا اعلان کنند تا قبل ازینکه کشور بسوی بحران برود راه حل های منطقی وحساب شده روی دست گرفته شود.اینگه ارگانهای امینتی شعار میدهند که ما امنیت انتخابات را بصورت درست تأمین میکنیم امید واریم همین حالا امتحان خودرا در برابر چالش های امینتی بدهند .مردم از وضعیت کنونی نا امید اند ونیرو های امینتی نتوانسته اند اعتماد وباور مردم را کمکائی کنند وبدون حمایت عام مردم امنیت تأمین نمیشود  ونیرو های امینتی نمیتوانند در هر کوه وکمر ودره به کمک مردم بروند باید مردم به دولت باور پیدا کنند وآماده همکاری ودفاع شوند والا این ذوق ها همه گریه دارد وآینده تاریک را پیش روی ما رقم میزند.امید وارم سیاستمداران ما ذوق وسیاست را با هم نیامیخته با تدبیر واینده سنجی از تحولات سیاسی در پاکستان وایران دو همسایه مؤثر در قضایای افغانستان استفاده أعظمی نموده حمایت صادقانه ایشان را در تأمین امنیت به منطقه ومبارزه علیه تروریزم مساعد سازند.واز اتخاذ پالیسی های سیاسی صبح وشام خود داری کنند صبح برادر گفتن وشام دشمن فضارا بد تر میسازد.لذا خرد وتدبیر سیاسی ودلسوزی بکشور شرط نجات از مشکلات است.