ariana

ariana

Saturday, May 25, 2013

گزیده‌ی شعرهای «آخماتوا»


این مجموعه گزیده‌ای حجیم از شعرهای آنا آخماتواست که به انتخاب خود شاعر دراین مجموعه گردآوری وترجمه شده است.
آناآخماتوا با نام اصلی آنا آندرییوا گارینکو - شاعر ونویسنده‌ی روس - یکی ازبنیان‌گذاران مکتب شعری آکمه‌ئیسم بود
 
 
  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
احمد پوری از به پایان رساندن ترجمه‌ی گزیده‌ی مفصلی از شعرهای آنا آخماتوا خبر داده و این مترجم  گفت:
این مجموعه گزیده‌ای حجیم از شعرهای آنا آخماتواست که به انتخاب خود من در این مجموعه گردآوری و ترجمه شده است.
آنا آخماتوا با نام اصلی آنا آندرییوا گارینکو - شاعر و نویسنده‌ی روس - یکی از بنیان‌گذاران مکتب شعری آکمه‌ئیسم بود که در سال 1889 در نزدیکی بندر ادسا به دنیا آمد. بن‌مایه‌های شعرهای او را گذر زمان، خاطرات و یادبودهای گذشته، سرنوشت زن هنرمند و دشواری‌ها و تلخی‌های زیستن و نوشتن در زیر سایه‌ی استالینیسم تشکیل می‌دهد. این شاعر روس پنجم مارس سال 1966 در بیمارستان دمو ددوو در حوالی مسکو درگذشت و چند روز بعد جنازه‌ی او را با هواپیما به لنینگراد بردند و در این شهر به خاک سپرده شد .