ariana

ariana

Tuesday, May 14, 2013

ریشـه مشـکلات جـامعـه در سـرگـین گـاو

محـــترم داکـــتر فـــاروق وردک وزیر معـــارف کشـــور بعـــد از تجـــسس فـــراوان ریشـــه مشـــکلات و معضـــلات جـــامعـــه افغـــانی را در ســـرگـــین گـــاو یافـــتند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کشور مصیبت زده افغانستان از قرن ها بدیسو همیش دستخوش نا آرامی ها ، جنگ ها و تشنجات گروهی و قومی بوده که اکثراً از فقر فرهنگی و بیسوادی مردم منحیث عوامل مهم این نابسامانی های اجتماعی یاد شده که در حقانیت آن جای شکی نیست ولی با کمال تاسف موارد کافی را سراغ داریم که اشخاص تحصیل کرده و با سواد و حتی دارنده درجات عالی علمی از دانشگاه های مشهور جهان نیز درین منجلاب گرایشات قومی و نژادی تا گلون غرق بوده و در آن بوی گلاب و یاسمن استشمام میکنند.
 
ظاهراً چنین چیزی با عقل سلیم انسانی سازگاری ندارد چون معمولاً آمدن نور و روشنایی به معنی نابودی ظلمت و تاریکیست ولی محترم داکتر فاروق وردک با تلاش و تجسس پیگیر شان بالای این پدیده بالاخره به این نتیجه رسیدند که سلول های مغز انسان در اثر عوامل خارجی می تواند همزمان دو مفکوره کاملاً متناقض را در خود جا دهد که در حقیقت این یکنوع خطای مغزی و بیماریست که مبتلا بدان بطور مثال در عین زمان متفکر،عالم و دانشمند مشهور می تواند باشد ولی همزمان از مکتب وحشت و دهشت طالبانی پیروی کند.
 
محترم داکتر فاروق وردک هنگام اقامت شان در پاکستان در اثر تحقیقات گسترده بالای هزاران تن و تجارب بدست آورده از آنها بالاخره به شناخت آن عامل خارجی که موجب بروز این بیماری مغزی میگردد دست یافتند و آن گاز متهان می باشد که از مواد فاضله گاو ( سرگین ) متصاعد شده و از طریق مجرای تنفسی داخل بدن انسان گردیده و از آنجا به سلول های مغزی راه می یابد.

تنفس مقدار زیاد این گاز نه تنها باعث آن بیماری مغزی میگردد بلکه دلبدی ، سرچرخی و حتی بیهوشی ببار می آورد.
جناب ایشان به این نظرند که چون افغانستان یک کشور زراعتیست و استعمال کود حیوانی یا سرگین گاو در تمام نقاط این کشور رایج است
لهذا در اثر تصاعد گاز متهان از سرگین گاو سرنشینان این کشور همه بدان مرض مضمن مغزی دچار شده اند که نه درس و تعلیم و نه حتی کسب درجات بلند علمی آنها از لجنزار متعفن قومگرای و نژادپرستی می تواند بیرون آرد.
 
ازینرو ایشان پوشاندن پطلون یا تنبان را برای گاو ها یک قدم موثر در راه مبارزه با مشکلات و معضلات جامعه افغانی دانسته و چون این تدبیر با تعالیم حجاب اسلامی برادران ناراضش هم مطابقت و هم آهنگی دارد لهذا ایشان موضوع را به برادر بزرگ شان جلالتماب کرزی پیشنهاد کرده اند و فقط منتظر صدور فرمان ایشان هستند.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی