ariana

ariana

Monday, May 13, 2013

:بعد ازین روابط متمدن

 
احمد سعیدی
درین نوشته که تحلیل بر سخنرانی محترم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بمناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه در افغانستان است
                                                                            
 

 
 
 
 
 
 

درین نوشته که تحلیل بر سخنرانی محترم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه در افغانستان است میخواهم به چند مسئله اشاره کنم اول اینکه این سخنرانی با بر داشتن پرده از محتوای احتمالی قرار داد امنیتی با آمریکا وبر شمردن نه پایگاه نظامی امریکا ومقعیت های شان در افغانستان مناقشه تحلیگران سیاسی ومناظره موافقین ومخالفین موجودیت وعدم موجودیت پایگا های نظامی وتشویش ودلهره بسیاری ها از بین رفت .ثانیا اینکه تناقض گوئی ها جناب رئیس جمهور وتیم همراه شان در قبال آمریکا به منظوز ذهنیت سازی بوده نه مخا لفت با حضور غرب وواژه روابط متمدن هم رمز وراز های ناگفتۀ دارد که قبل از حکایت وتفسیر زمان بنده به آن اشاره خواهم نمود.
نه پایگاه نظامی در نه منطقه افغانستان: هر چند بار ها تکرار شده که جامعه جهانی در رأس آمریکا زیر هر شعاریکه مبارزه کنند ولی باز هم منافع خود شان برای شان اولویت دارد واز قبل مسلم بود که اینبار امریکا بدنبال هدف نهائی تر در منطقه است وافغانستان را زود ترک نخواهد کرد واینکه مخالفین مسلح افغانستان را بطور کلی نابود نساخته ویا اینکه هر راز گاهی باعث تشویق وحضور بیشتر شان در صحنه میگردد دلیلش زمینه سازی بخاطر امضای قرار داد امنیتی بوده وهست وبا اعلان رئیس جمهور ثابت شد که غرب افغانستان را رها نمیکند وامضای های شتابزده رئیس جمهور به پای پیمان های استراتیزیک با تعداد زیاد از کشور های غربی در راستای استحکام وتداوم همین هدف بوده هر چند عدۀ نسبت به اظهارات حامد کرزی شک نموده فکر میکردند فردا خارجی هارا از کشوربیرون میکند نه خیر نه امریکائیها فرد بهتر از حامد کرزی در منطقه دارند ونه هم حامد کرزی حامی قوی تر از امریکا دارد ایشان سیاست افغانستان را در کنترول دارند وهمه سیاسیون را در محور تنش ها وتناقض گوئیها زرگری گیچ ساخته اند ویا بهتر بگویم راه گمک.
مسئله دیگر محل احداث پایگا ها ویا وضع الجیشی ایندۀ آمریکا در افغانستان است واگر به موقعیت ومحل این پایگا ها نگاه کنیم بدرستی می فهمیم که نگرانی امریکا از کجاست وبا این پایگا ها چه أهدافی را دنبال میکند مثلا از جمله نه پایگاه تنها یکی از آنها در شمال ومتباقی در مرکز ومرز های دو کشور ایران وپاکستان قرار دارد ومیشود ازین گزینش تا جای اظهار رضائیت کرد چون خطر اصلی مداخله همین دو همسایه است .هر چند معلوم نیست نظام سیاسی اینده افغانستان بکدام سمت میرود وسر نوشت دموکراسی قربانی مصلحت ویا خواست مهمانان میشود ویا خیر ولی ظاهرا وجود این پایگا ها به مردم افغانستان امید واری به اینده را میدهد.شاید عدۀ وجود پایگاه هارا ضعف ویا نقض استقلال سیاسی افغانستان تعبیر کنند اما باید گفت این طیف از تحلیلگران نگاه عاطفی دارند تا استراتیژیک چون می بینند افغانستان با نبودن حمایت خارجیها بوادی گرگ ها تبدیل میشود اما بخواست عرب وشیخ واستخبارات واطلاعات حرف های تحریک کننده به خورد مردم میدهند که عاقبتش را همه میدانند.
ختم مناظزه ودلهره: بلی با امضای قرار داد امنیتی وتثبیت پایگا های نه گانه امریکا در افغانستان دیگر بر نامه مناظره بخاطره افغانستان بعد از 2014 تقربیا کم رنگ میشود واز تشویش های احتمالی نیز کاسته خواهد شد.من بار ها تکرار کرده ام که پیمانها وقرار داد ها قبلا امضای شده خصوصا زمانیکه لویه جرگه عنعنوی طور نمایشی دائر شد واین مسئله را تأئید تا بار دوش رئیس جمهور را سبکتر بسازد اما سائر گفتگو ها وحرف ها زمینه سازی وذهنیت سازی از همان زمان تا حال ادامه داشته ودارد وهم اینکه رئیس جمهور در مقاطع مختلف موقعیت منفی گرفته ولی سر انجام خواست وتقاضی منافع ملت از طریق همان جرگه ونیاز زمان که ادامه شورشهاست بپای این قرار داد ها امضای رئیس جمهور ویا شورای امنیت را گذاشت که اصلا تعجب آور نیست کاریست که شده بود ولی به ذهنیت سازی زمان زیاد تر برد.
روابط متمدن:واژه را که أخیرا رئیس جمهور بنام روابط متمدن بکار برد حکایت از راز ها ورمز های دارد که در اینده نزدیک روشن میشود ویا نام جدیدی است برای واژه کهنه دیورند وتنش های مرزی افغانستان که به طرح وبر نامه طراحان نشست های سه جانبه صورت میگیرد این واژه را شکل خواهد داد وبحال فرزندان افغان متأسفم که تا دو وسا سه سال دیگر قربانی این بازی میشوند تا روابط از نام کلاسیک مناقشه دیورند به یک واژه متمدن تری تبدیل شود وآن اینکه افغانستان بعد از مناقشات زرگری وزد وخورد ها مسئله دیورند را از طریق شورای امنیت حل کنند ودو طرف به قواعد جدیدی تن دهند ونامش را بگذارند روابط متمدن واین تعهدات قبلا صورت گرفته ولی باید ملت افغانستان بحالتی سوق داده شوند که مانند پایگاه های نه گانه روابط متمدن را نیز با طیب خاطر بپذیرند یعنی حل این مسئله زمان نیاز دارد ورنه جناب رئیس جمهور که میفر ماید قطعا مرز دیورند را برسمیت نمیشناسد این را هم میداند که خواب اتک هم تعبیر ندارد هردو طرفر باید فکر متمدنانه نمود که من طرف دارش هستم این موضوع باید ختم شود وواژه دیورند فرلموش گردد وروابط از نو ایجاد گردد.