ariana

ariana

Sunday, May 12, 2013

مادر


حضرت ظریفی
تقدیم به صفحه وزین آوای زنان افغانستان!
                                                                          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 (مادر)
مادر مـن وتـو غـنــجهء زیبای باغ عمر
چون شبنم سحر به شعای گداختیم
من کودک لجوج وتو لبریز صبر خویش
این شیوه را زطرف محبت شناختیم
معشوق نازنین منی های مادرم!
تاآشیان همدلی خویـش ساخـتـیمتاآشیان همدلی خویـش ساخـتـیمتا آشیان همدلی خویش ساختیم
بود ونبود آنچه که بود است بین ما
یک روح دردوتن غزلی رانواختیم
تا شورزنده گی است نوای وجود ما
آری!  برنده ایم وهرگزنباختیم