ariana

ariana

Sunday, May 12, 2013

مــا در

 
ازعزیزه ( عنایت )
 
الا ای مادر مــهر آور مــــــن    نشاط خاطر و تا ج ســــــر مــن
بیا مادر دل و جانم فـــــدایـــت     به چشمم سرمه با شد خاک پایت
                                                                            

  

 
 
 
 
 
 
الا ای مادر مــهر آور مــــــن                         نشاط خاطر و تا ج ســــــر مــن
 
بیا مادر دل و جانم فـــــدایـــت                         به چشمم سرمه با شد خاک پایت
 
منم پـرو ردۀ دست  لطیفـــــت                         بآن آغوش پر مـهر و عفیفـــــت
 
تو شبها را بــه با لینم  نشستــی                         زبهر را حتم  چشمت نبستـــــی
 
ببو سیدی مرا از روی الفـــــت                         به من آمو ختــــی ر مز محبـت
 
زسعی تو نهادم  پا به مکتـــــب                         زتو شد  زندگا نی ام مرتــــــب
 
بهشت جاویدان  در زیر پایـــت                         سرور  سینه نام جا نفــــزا یـت
 
به  هرفرزندتوداری مهریکسان                        ســرشت تــو بو لطــف فراوان
 
تو ئی مادر مرا بهتر ز جا نــــــــم
 
بخو اهم طول عمـــــرت مهربا نـم