ariana

ariana

Friday, April 26, 2013

:ملکه کا سندان " کاساندان " همسرکوروش بزرگ

شیرین نظیری
بانوکاسندان از شاه دختان خاندان هخامنشی و دختر فرناسپه بوده وازدودمان نجبای سرزمین آریانای بزرگ محسوب می شد. پدرو اجداد بانو کاساندان ازچند نسل شاه پارسیان بودند. کاساندان ملکه بیست و هشت کشورآسیائی بوده وهمواره درکنارهمسرش پادشاهی می کرد

 
 
 
 
 
 
 
کورش یعنی همسرکاسندان درطول زنده گی خود فقط یک همسرداشت و او کاساندان بود.                            
پس از کورش بزرگ دردرباراو بانوکاسندان، نخستین شخصیت قدرتمند هخامنشیان محسوب می شد. مورخین یونانی و گزنفون ازاو با نیکی و بزرگ منشی یاد می کرده اند.
ملکه کاساندان ۵ فرزند با نام های کمبوجیه ،  بردیا ، آتوسا ، رکسانه و ارتیستونه بدنیا آورده بود.
پسربزرگ کاساندان وکورش، کمبوجیه دوم ،جهان گشایی کرد ومصررا به امپراتوری هخامنشیان افزود. بردیا نیزمدتی کوتاه بر تاج تخت نشست. اما آتوسا را بی‌شک باید با دیدی دگرنگریست.چرا که دخترکورش بودن چنان «جایگاه ویژه ای» به اوبخشید که داریوش بزرگ او را به همسری خویش برگزید وفرهیخته گی ودرایت آتوسا درتمام طول تاریخ زبان زدمردم شد.                   
بی شک کاساندان مادری بزرگ بود که چنین فرزندان بزرگی پرورش داد که هریک نامی نیک درتاریخ دارند.اوهمچنین همسری نمونه بود چرا که درهمه مراحل سخت دوشادوش کوروش کبیرحضورداشت ویگانه دوست نزدیک وهم دم اوبود.
کاساندان قبل از کورش درگذشت وپس ازاو کورش دراندوهی فراوان نشست و برای همیشه و به احترام همسرش تنهایی را برگزید.
زیرا کوروش کاساندان را بسیار دوست میداشت.                                               
درآثار تاریخی زیادی آمده است كه كوروش نه تنها در امورسپاهیگری دارای نبوغ نظامی ودرجهان گشایی وكشورداری بسیارانسان دوست ونوع پروربود. بلكه درامورخانواده گی نیزیكی ازوفادارترین مردان روزگار بوده است.             
هنگام مرگ کاساندان در بابل حدود یک هفته عزای عمومی اعلام کرد، واین اتفاق در
سال ۵۳۸ پیش ازمیلادی بوقوع پیوست ومردم بابل را سوگوارساخت .
مقبره شهبانو کاساندان درپا سارگاد، درکنار آرامگاه کوروش بزرگ موقعیت دارد.
منبع:
حقوق زن درگذرتاریخ