ariana

ariana

Friday, April 26, 2013

افسران پولیس زن با آزارجنسی مواجه هستند

06.02.1392
دیده بان حقوق بشر می گوید: زنان پولیس در افغانستان در محل کار شان با خطر بد رفتاری روبرواند.
دوعامل درگزارش هاواعلامیه دیده بان حقوق بشردرموردپولیس زن درافغانستان برجسته است،یکی نبودتشناب زنانه ودوم عدمموجودیت موجودیت اتاق تبدیل لباس برای زنان پولیس درپوسته های امنیتی


 
 
 
 
 
 
براد آدمز رییس بخش آسیا در سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: حکومت افغانستان تسهیلات را به صورت مصوون آن برای پولیس زن در این کشور فراهم نساخته بناءً آنها شاید در موارد بدرفتاری و حتی تجاوز های جنسی بیشتر آسیب پذیر باشند.
به گفته آقای آدمز، نبود تشناب زنانه یگانه مشکل هم نیست بلکه حکومت افغانستان باید بپذیرد که زنان برای تطبیق قانون در این کشور نقش حیاتی دارند.
دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویارک همچنان می گوید: با توجه به موجودیت بدرفتاری با زنان در صفوف پولیس، نیاز است تا در مجموع به خشونت علیه زنان که در افغانستان حکمفرما است، توجه جدی صورت گیرد.
حکومت افغانستان تا حالا به این گزارش دیده بان حقوق بشر پاسخی نداده و وزارت داخله افغانستان می گوید: در حال حاضر این گزارش تحت مطالعه و ارزیابی قرار دارد.
بر اساس گزارش ها، از میان تقریباً یک هزار و پنجصد زن که در صفوف پولیس ملی افغانستان مشغول کار استند، تعداد کمی آنها به سهولت های ضروری مانند تشناب جداگانه و محل مناسب برای تبدیل لباس دسترسی دارند.
وزارت امور داخله افغانستان می گوید: تصمیم دارد تعداد پولیس زن در افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی به پنج هزار تن افزایش یابد اما به گفته این وزارت، رسیدن به همین هدف خالی از مشکل نخواهد بود.
سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: تقویت پولیس زن در افغانستان، سهولت ها را برای تقویت دسترسی به سایر زنان در هنگام عملیات ها و ماموریت ها مساعد می سازد.
براد آدمز رییس بخش آسیا در سازمان دیده حقوق بشر می گوید: تجاوز و بدرفتاری از پدیده های اند که همه روزه با زنان افغان صورت می گیرد.
به گفته آقای آدمز، با عدم موجودیت پولیس زن در تمامی افغانستان، تعقیب قانونی قضایای زنان، بحیث یک وعده نا تمام و پوره ناشدنی باقی خواهد ماند. رادیوآزادی