ariana

ariana

Wednesday, April 17, 2013

سروده هایی طنزی

اهدا به طنز نویس پر آوازه کشور محترم هارون یوسفی
نورالدین همسنگر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چور کردند
ز شهر ما هوا را چور کردند
فضای پر صفارا چور کردند
زدند خاک سیه بر دیده ءما
ز نابینا عصارا چور کردند
در زهد ریایی را گشودند
ز مسجد بوریا را چور کردند
کمر بر قتل مرد و زن ببستند
نبود وبود مارا چور کردند
در ختان را ز بیخ و ریشه کندند
زباغ نشوو نمارا چور کردند
زدند آتش به قانون عدالت 
ترازوی قضارا چور کردند
امید عافیت از ما گرفتند
طبیب وهم دوارا چور کردند
نماندند ذرهءمالی بمردم
غریب و بینوا را چور کردند
همه اهل وطن از زند ه گی سیر
ز هر دستی دعا را چور کردند
هنر را کسب شیطان نام دادند
سرود و هم صدا را چور کردند
به تاریخ وطن آتش فگندند
از آن فرهنگ مارا چور کردند
چو گر گان سینهءمردم دریدند
زدل شور و نوا را چور کردند
بعالم شرمسار ما نمودند
پول جیب گدا را چور کردند
زبیداد کسان دیگر چه گویم؟
ز بیت المال چها را چور کردن.
هالند -جنوری ۲۰۱۲