ariana

ariana

Sunday, March 17, 2013

لذت بهار

شهلا لطیفی ولیزاده                   
بهار را
لذت ایست چه باستانی
که غریق در قلب شادابش 
زمرد گوهرشادان ز امیدها
بهار را 
کانِ عطریست از دیار گل
که بپاشد لعل تندیس و تفکر
در میان ذهن سردی ها
بهار را 
حیرت ایست از خشکی های سال
و جرأت ای که بارد نور خوشبختی
سرزمین سرد تنها را
با امیدها
      مارچ ۲۰۱۳میلادی