ariana

ariana

Sunday, March 17, 2013

سال نو مبارک

عادله طاهری

برخیز كه می رود زمستان
بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان

 
 
 
وین پرده بگوی تا به یك بار
زحمت ببرد زپیش ایوان
آواز دهل نهان نماند
در زیر گلیم عشق پنهان
بر خیز كه باد صبح نوروز
در باغچه می كند گل افشان
خاموشی بلبلان مشتاق
در موسم گل ندارد امكان