ariana

ariana

Sunday, March 17, 2013

دو بیتی ها

  عبدالوکیل کوچی
  
بهار  شاد و  خندانت مبارک
نسیم  صبحگا  هانت مبارک
چمن خرم زموج  سبزه وگل
سرود سبزه زارانت  مبارک


مبارک باد  این فصل  بهاران
مبارک باد  جشن روز دهقان
درخت دوستی حاصل  بگیرد
همه درسایه اش شادان خندان
بهار  آید  همه  دلشاد  گردد
زمین از انجماد  آزاد  گردد
به بازوی جوان وبیل دهقان
همه خاک وطن  آباد  گردد
خوشا روشن بود دنیا همیشه
خوشا بیغم بود   دلها همیشه
بتابد  گرم  خورشید  بهاری
که باشد زندگی زیبا  همیشه
وطن هرروزتو نوروز باشد
همی نو روز تو پیروز باشد
پیء سازندگی و کار کوشش
فردایت  بهتر از امروزباشد
وطن  باد و بهارانت  بنازم
شکوه دشت ودامانت  بنازم
دمدازقله هایت نورخورشید
نوای   کوهسا رانت  بنازم
بهاران خوش بوددرخاک میهن
سرم  قربان   خاک  پاک میهن
اگر فردوس  گردد  جمله عالم
نمی ارزد به برگ  تاک میهن
دلم  دارد   تمنای   وطندار
سرم خاک قدمهای  وطندار
خوش آندم تا زباران بهاری
بشویم  گرد غمهای وطندار
بهارخواجگان باخوان رنگین
خجسته  روز نو دیرینه آیین
فقیری که  ندارد نان خوردن
چه سازدبینواباخوان هفتسین