آوای زنان افغانستان

آوای زنان افغانستان

Sunday, June 16, 2024

مادر مهربان

          مادر بنا ی هستی وپیدایشم تو یی 

بنیا د آفر ینش و آ سا یشم تویی

مادرتویی عزیز ترین گوهرجهان

خورشید زنده گانی پرتابشم تویی

مادرپس ازخدا، پیُ سرنوشت من

آن  اولین معلم خوا نشم تو یی 

دادی دروس مکتب انسا نیت مرا

سرچشمه ی اندیشه ودانشم تویی

از مهر مادرانه وسوزان ما دری

شمع فروغ پرور رسا نشم تو یی

مادر امید زنده گی تکیه گاه من

مهد حیات و همد م آرامشم تویی

قربانی و مبارزه آ موختی به من
درراه رزم قوت رزما یشم تویی

در موج پر تلاطم توفان زنده گی

کشتی و نا خدا ی هما یشم تویی

درآب خشکه یاکه باوج فضاروم

نیروی پر گشایی وپیمایشم تویی

مادربهشت زیرقدمهای پاک تست 

دریای فیض رحمت نیا یشم تویی

قهر توعین مهربرفع خطایم است 

دست دعا ومظهربخشا یشم تویی

نام  شریف مادرمان جاودا نه باد

تا زنده ام  موجب ستا یشم  تویی 

باعرض حرمت 

عبدالوکیل کوچی

No comments: