آوای زنان افغانستان

آوای زنان افغانستان

Friday, May 24, 2024

فرزندِ او به نامِ پدر یاد می شود

 اینجا زنی که صاحبِ اولاد می شود 

فرزندِ او به نامِ پدر یاد می شود 


قاموسِ حقّ و حرمتِ انسانی اش چرا 

با فکرِ مردِ جامعه بر باد می شود؟ 


بر تارِ موی و پوششِ او، فحش و ناسزا 

با لحنِ بد حواله ی اجداد می شود 


در هر اداره ای که تقاضا کند به کار 

کارش به شرطِ سکس، نه اسناد می شود


در جنگ های تن به تنی ضدّ همسرش 

دارد به شکل تازه ای استاد می شود


با عکس و خاطرات زمان های مادرش 

گاهی میانِ گریه ی خود شاد می شود 


امشب سقوط می کند از بام خانه اش 

از سرنوشت شوم خود آزاد می شود 


شعر و تصوير از بانو سلينا.آزاده

No comments: