ariana

ariana

Tuesday, May 8, 2018

ساراگل غوریانی شاعر و آموزگارنسل ها


ساراگل غوریانی،شاعری با مجموعه شعری حاوی اشعارزیبای عرفانی واجتماعی که جامعه با او  آشنایی اندک دارد.ساراگل،با تخلص شعری"عاطفه" وشهرت خانواده گی عثمانی،دریک خانوادۀ منوردرکابل زاده شد.  اما تحصیلات متوسطه را در لیسۀ مهری هرات به پایان رسانده است.
این بانوی سخنور بعد از فراغت درهمان لیسه با شادروان محجوبه هروی شاعرشهیر افغان همزمان درآن لیسه برای سالهای متمادی نقش مقدس معلمی رابا تدریس مضامین دینی و ادبیات ایفأ کرده است.
درپهلوی وظیفه معلمی ، صنوف ده یازده و دوازده را نیز به شکل سامع سپری نموده است.
به گفته بی بی عاطفه وظیفه تدریس برای او همسالانش در آن روزها آغاز یک نهضت برای طبقه اناث و تعمیم علم و عرفان بود و او یکی از پیشگامان این نهضت بشمار میرفت.
وی از مساعی مقامات آن زمان در تاسیس مکاتب و گسترتش تحصیل برای نسوان هرات یاد آور میشود و اینکه  خود و همسن و سالانش اولین ثمره های تلاش های استادانی مثل مرحوم مولوی عبدالفتاح سلجوقی مرحوم حاجی ملا تاج محمد  و مرحومه محجوبه هروی بوده اند که بار امانت وظیفه مقدس معلمی را بدوش وی گذاشته و به ایشان سپرده بودند.
عاطفه غوریانی در سال ۱۳۴۶ هجری شمسی با خانواده اش به کابل نقل مکان نمود و درهمین سال با دانشمند بزرگ افغانستان علامه عبدالله سمندرغوریانی ازدواج کرد.
تاکنون یک مجموعه شعری ازوی اقبال چاپ یافته که سرتاسر مضامین اشعار او را موضوعات اجتماعی ، اخلاقی و عرفانی احتوا می کند.

زن و مسئولیت هایش
زن ای گلاب گلشن دنیای زندگی               زن ای چراغ روشن شبهای زندگی
زن ای کمال مطلب و مقصود روزگار         زن ای یگانه مادر دانای زندگی
زن رهبرست رهبر صدها هزار مرد           زن اختر است اختر زیبای زندگی
زن گوهرست گوهرپرمهروعاطفه             زن لؤلؤ است،لؤلؤی لالای زندگی
در بین سینه قلب رقیقش همی طپد             بهر تلاش حل معمای زندگی
دست لطیف وذهن منیرش گشوده است       صدهاهزارمشکل راه های زندگی
انگشت ماهرش ز هنر نقش میکند             بر دفتر زمان گل معنای زندگی
چشمش مثال اختر دریای آسمان                تابنده است وناظروبینای زندگی
او تربیت کند گل برجستۀ بشر                در بوستان تربیت افزای زندگی
ای گنج پر زمهر ایا مظهر وفا                   گامی بزن به طبق تقاضای زندگی
یعنی برای مهد و ترقی کشورت                 دستی فشان بعرصۀ پهنای زندگی
با صیقل صداقت و انوار معرفت               بزدای از دل همه غمهای زندگی
با عزم استواروبه نیروی علم وکار             بگشای بر رخ همه درهای زندگی
وی مادر نوابغ و دانشوران ملک                تو زاده فیلسوف توانای زندگی
تمجید تست موجب تمدید اعتبار               تقدیر تست پایۀ احیای زندگی
تجلیل تست مایه تزئید افتخار                  توصیف تست اصل تمنای زندگی
تعریف تست جلوۀ اشعار"عاطفه "            تحسین تست زینت انشأی زندگیVirus-free. www.avast.com