ariana

ariana

Saturday, January 20, 2018

یادی یکی از رزمندگان با ایثار و با وقف

جمیله پلوشه
با درد و اندوه  بسیار آگاه شدم که زنده یاد توربیکی یونس خیر با زندگی وداع کردند. بدین مناسبت مراتب اندوه خود را به فرزندان، خانواده و دوستان تورپیکی یونس خیر ابراز می
دارم و برای شان شکیبایی آرزو می کنم.


 


با دریغ، مریضی به من مجال حضور در مراسم وداع با تورپیکی یونس خیر را نداد تا از نزدیک با این دوست با وفا، آگاه و صادق به امر مبارزه و عدالت اجتماعی وداع می کردم.
 تورپیکی خیر، یکی از پیگیرترین و جسورترین چهره های سازمان دموکراتیک زنان و ح د خ ا  در دهه شصت خورشیدی بود که توانایی اش را در امر مبارزه در  یکی از پرپیچ و خم‌ترین  روزگاران زندگی و مرحله ای دشوار مبارزه مخفی در برابر رژیم سفاک خفیظ الله امین رقم زد.
او، آگاهانه در صف مبارزان سرسپرده و جان بکف آن زمان  ایستاد و در افشای یکی از ددمنش ترین رژیم های نابکار تاریخ کشور که جوقه جوقه انسان های بیگناه را به کام مرگ فرستاد، و کشور را سراپا به نا آرامی و آشوب کشانید که تا امروز نسل های زیادی از انسان ها در کشور ما دشواری آنرا به شانه می کشند،جسورانه رزمید.او،در چنین اوضاعی سهم خویش را جسورانه در افشا و مبارزه در برابر رژیم ددمنش حفیظ اله امین و با پناه دادن و نجات جان ده ها کادر سازمان دموکراتیک زنان و حزب در تداوم مبارزه ایفا نمود. او در تمام زندگی  برای امر مردم و کشور با ایثار و وقف آماده بود.
روانش شاد!
خاطره هایش گرامی باد!


Virus-free. www.avast.com