ariana

ariana

Sunday, January 28, 2018

پشت پرده تجاوز جنسی به یک دختر پرستار
دوکتور باور مهمند و مدینه پرستار از مدت نزدیک به پنج سال روابط عاشقانه داشتند.
دوکتور باور مهمند دارای چند فرزند و مدینه دختر یکی از دگروال های نظامی ولی مجرد،
این دو در حالیکه بارها با رضایت همدیگر همبستر شده بودند
ولی دوکتور باور هیچگاهی نمیخواست تا با مدینه پرستار ازدواج نماید زیرا او متاهل و دارای چند فرزند است.
در حالیکه داکتر باور چندین بار به مدینه هم گفته بوده که من تنها منحیث دوست پسر تو خواهم بود نه اینکه بخواهی با من ازدواج کنی و این حرف از جانب مدینه هم قبول شده بود.
به گفته دوستان نزدیک دوکتور باور مهمند که نمیخواهند نامی از آنها برده شود میگویند، که دوکتور باور نه تنها با این مدینه نام بلکه با دختران زیادی روابط جنسی عاشقانه داشت و همان گونه مدینه پرستار با دو تن از داکتران دیگر هم روابط جنسی عاشقه پیش از این برقرار نموده بود.
خبرهای تجاوز جنسی
۴ دوکتور بالای یک پرستار در شفاخانه نظامی ۴۰۰ بستر کابل زمانی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها نشر گردید که شب چهار شنبه هفته گذشته دوکتور باور مهمند و مدینه هردو در یک منزل جراحی مصروف نوکریوالی و رسیدگی به مریضان بودند و همین شب هم هر دو روابط نزدیک جنسی با همدیگر را در اتاق نوکریوالی انجام دادن بودند و پس از فراغت روابط عاشقنه شان نزدیک های صبح پرستار مدینه نام به دوکتور باور مهمند پیشنهاد ازدواج میکند، که این پیشنهاد وی نه تنها از سوی وی رد میگردد بلکه وی را متهم به داشتن روابط با چند تن دیگر هم می کند.
مدینه از اینکه در این مدت
۵ سال با همین دوکتور روابط جنسی و عاشقانه داشته و از این روابط شان اکثر دوکتوران شفاخانه مذکور نیز در جریان بوده، بنا این پرستار خواسته تا کاری کند که با همین داکتر ازدواج کند در غیر آن بیشتر بدنام شده و هیچ گاهی شخص دیگری با وی ازدواج نمی کند. مدینه تصمیم می گیرد با خوردن دوا دست به خودکشی بزند که پس از آن همه دوکتور باور را متهم به تجاوز جنسی کند.
صبح هنگامی که مسئولان نوکریوالی روز به اتاق نوکریوال میروند که مدینه را در حالت بیهوشی میابند که کف از دنش بیرون شده است و این پرستاران و دوکتوران عاجل دست به کار شده و از مرگ حتمی نجاتش میدهند.
پس از اینکه مدینه به هوش میاید از وی میپرسند، که چرا چنین کرده بودی وی میگوید، که دوکتور باور مهمند شب گدشته در اتاق نوکریوالی بالایش تجاوز جنسی نموده است و بخاطر که بدنام نشوم خواستم خودکشی کنم.
در حالیکه بیشتر دوکتوران از روابط این دو میدانستند، با آن هم بخاطر اینکه موضوع ادعای یک شخص بوده و باید مراحل قانونی آن طی گردد، داکتر باور بازداشت میگردد و این خبر فردای آن روز زمانیکه در بیرون از شفاخانه درز پیدا میکند یک عده افراد بخاطر بدنام سازی این شفاخانه نظامی و دوکتوران آن به شکل دیگری این خبر را جلوه دادن که گویا
۴ و یا ۵ دوکتوران مرد بالای یک پرستار زن تجاوز جنسی نموده است.
همانگونه که در بسیاری از ادارات دولتی افغانستان تضاد های قومی و زبانی بیشتر از گذشته دامن زده میشود شفاخانه نظامی
۴۰۰ بستر نیز مبرا از این مشکل نبوده و بعد از بازداشت دوکتور باور مهمند یک تعداد از افراد در این شفاخانه به نام  اینکه گویا یک دوکتور پشتون بالای یک پرستاره هزاره تجاوز کرده است، این موضوع را تجاوز عنوان کرده و از این دختر حمایت خود را اعلام داشتند به طور مثال یکی از مسئولان این شفاخانه به نام شیرشاه که از قوم هزاره و با این دختر همتبار میباشد حتی در نزد همکارانش قسم یاد کرده است که این دوکتور مهمند (اوغان) را تا زمانیکه حکم زندانی شدنش را صادر نکنم رهایش نمیکنم.
در همین حال برید جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به رسانه ها میگوید: وزارت دفاع ملی پس از پخش و نشر خبر تجاوز جنسی گروهی از سوی بعضی شبکه های اجتماعی هیئیتی را به شفاخانه
۴۰۰ بستر نظامی کابل اعزام کرد، که در نتیجه روشن گردید که این خبر تجاوز جنسی گروهی از ابتدا بی بنیاد بوده و هیچ حقیقت ندارد.
به گفته همکاران این داکتر، یک تعداد خواهان پایان این بدنامی هستند و میگویند، که این خبر نه تنها باعث بدنامی دو خانواده بدنامی شده است بلکه برای شفاخانه نظامی
۴۰۰ بستر نیز یک بدنامی بزرگی است و میخواهند تا روابط  خانواده های مدینه و باور را از طریق مسایل قومی حل کنند که تنها با ازدواج مدینه با باور ممکن این دعوا ختم گردیده و موضوع از جنجال دادگاهی خلاصه گردد، که این موضوع از سوی داکتر باور دو بار رد شده است.
اما نه تنها این ادعا بالای دوکتوران گم نام در این شفاخانه تاثیر گذاشته است، بلکه یک پرستار دیگری هم به نام مدینه در بخش ولادی این شفاخانه مصروف خدمت میباشد که این پرستار نیز با دیگر دوستانش گفته است که دیگر نمیخواهد در این شفاخانه کار کند زیرا خبر های که در شبکه های اجتماعی پخش گردیده است گویا بالای یک پرستار مدینه نام تجاوز جنسی صورت گرفته است و این دختر میگوید که همه فکر میکنند که بالای من تجاوز شده است.
قابل یاد آوری میدانم که داشتن روابط عاشقانه و روابط جنسی مرد و زن در جامعه اروپایی و امریکایی نه تنها جرم نیست، بلکه اشخاص با افتخار می گویند، که با دوست پسرو یا دوست دخترشان روابط دارند. اما داشتن روابط عاشقانه در جامعه ای اسلامی چون افغانستان میان دختران و پسران نه تنها آزاد نیست بلکه جرم نیز می باشد.               
افغان ایریکا


Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment