ariana

ariana

Monday, November 28, 2016

یکی از انجمن رفته

نگین بدخش
یکی از انجمن رفته
زبان از شکو‌ه بر بسته

 
به پایِ خشم افسرده
...
و با دیوار سنگی‌ سخت خو کرده
که دردش ٬ در گلوی من به فریاد است
( ا لا ای دختري در انزوای قرن * )
بجایِ کاش گفتن ها
بجای اشکِ پنهانی‌ و
نجوا‌هایِ در گوشی
صدا از عمقِ روحِ خود بدر آ ر....و
سیاهی شبان را با طلوع خود بیازار ...و
تو هم سهمی از این خورشید بر دار ....و
تبسم را مکن .....
زندانیِ حسرت .
 
 
 
 
 



Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com