ariana

ariana

Friday, July 15, 2016

خطرناکترین شهر جهان برای زنان کجاست؟

درگزارشی تکان دهنده آمده است که حدود 2000 زن درایالتی درمکزیک،در معرض ربایش وتجاوزوسپس قتل به شکلی سازمان یافته قرارگرفتند

روزنامه "دیلی میل" چاپ انگلیس در گزارشی آورده است که تعداد زنانی که در یک سال در ایالت "گرِ رو" به آنها تجاوز شده به بیش از 1200 نفر می رسد؛ این در حالی است که تعداد زنان ربوده شده و یا کشته شده در یک سال نیز 900 نفر است.
بنا به این گزارش، این ایالت به سبب تعداد زنانی که در سالهای اخیر ربوده شده یا مورد تجاوز قرار گرفته و یا کشته شده اند، به جهنمی غیر قابل تحمل برای زنان تبدیل شده است.
"آئیدا ناوا" که قصد داشت در انتخابات محلی سمت شهردار یک شهر کوهستانی به نام "اهواکوتزینگو" را به دست آورد، متعهد شده بود تا شهر را از باندهای جنایتکاری که مواد مخدر کشت می کنند، رها سازد؛ اما بعدها ربوده شد و در معرض تجاوز و شکنجه قرار گرفت و در نهایت سر از تنش جدا شد.
سازمان گارفیاس که در زمینه دفاع از زنان فعالیت می کند، تخمین زده است که تعداد زنانِ ربوده شده در سال جاری در ایالت "گرِ رو" به بیش از 900 زن می رسد، این در حالی است که در سال گذشته، 1249 موردِ تجاوز، گزارش شد که با این آمار، این شهر به خطرناکترین مکان برای زنان در آمریکای شمالی و چه بسا سراسر جهان تبدیل شده است.

 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com