ariana

ariana

Thursday, January 21, 2016

تحقیق تازه: لت و کوب زنانی که از مردان نافرمانی می کنند موجه است

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تحقیق تازه ای را در باره برابری جنسیتی در کشور منتشر کرده و
 
 
 دریافته بیشتر کسانیکه با آنها مصاحبه شده از مردان و زنان تعریف جنس قدرت و ضعیف دارند.اکثریت مصاحبه شوندگان به این باورند که لت و کوب زنانی که از مردان نافرمانی می کنند موجه است
ماموران این اداره با
۴۰۰ نفر شامل دو صد مرد و دو صد زن در طول یک سال در چهار ولایت ننگرهار، تخار، بامیان و کابل مصاحبه کرده اند.
اکثریت مصاحبه شوندگان به این باورند که لت و کوب زنانی که از مردان نافرمانی می کنند موجه است.
یک کاپی از این تحقیق در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته و در آن گفته شده که حدود شصت درصد (کمی بیش از نیم مصاحبه شوندگان) گفته اند مردان حق دارند با زنان که نافرمانی می کنند، از خشونت کار بگیرند و انها را لت و کوب کنند.
حدود هشتاد درصد کسانیکه در ولایت ننگرهار با انها مصاحبه شده هر چند به این باورند لت و کوب زنان کار درستی نیست اما هزمان گفته اند که نباید آنها از مردان نافرمانی کنند.
در ولایت بامیان کسانیکه مشابه این نظر را دارند به مرز حدود
۵۰ درصد می رسند که در میان ولایات که تحقیق صورت گرفته کمترین رقم است.
در این تحقیق همچنان گفته شده که هدف اساسی از انجام این تحقیق، تعریف مردن بودن در افغانستان است که اکثریت مرد را نماد قدرت می دانند.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دریافته که تعریف مردم از زن، جنس ضعیف است که باید در خانه بمانند و خانه داری کنند.
بیشتر مصاحبه کنندگان گفته اند که وظیفه مرد، کار در بیرون خانه و نان درآوردن برای اعضای خانواده است.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می گوید که نابرابری در آموزش، بهداشت و اشتغال باعث داشتن چنین تعریفی نزد افغان ها شده است.
این تحقیق به همکاری و کمک مالی کمیته سویدن برای افغانستان صورت گرفته است.
گفته شده ولایات ننگرهار، تخار، بامیان و کابل که از ولایات نبستا امن افغانستان است، به این دلیل که از نگاه بافت اجتماعی بسته و باز هستند، انتخاب شده است.
در یک سال گذشته چندین مورد خشونت علیه زنان صورت گرفت که بیشتر آن به دلیل شدت خشونت خبرساز شده است.
اخیرا مردی در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب بینی زنش را برید و این خانم با قسمت بریده شده بینی اش خود را به یک کلینیک محل رساند.
بخدی
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com