ariana

ariana

Tuesday, November 3, 2015

طالب های وحشی یک دخترجوان را سنگسارکردند

چه حوادث درد ناک و استخوان سوزی که هر روز بالای زنان اتفاق می افتدوهیچگاه پایانِی ندارد.

دختری شوربخت رخشانه نام داشت و خانواده این دختر او را به یک تن از اعضای خانواده اش به شوهر دادند. اما رخشانه به دلیل این که پسر را قبول نداشته است. پا به فرار می گذارد.
این جفت عاشق در چند کیلومتری دور تر از منطقه بدست طالب های جاهل می افتند. این وحشی های سده بیست ویکم،این دو جوان را در منطقه تحت حاکمیت خود دستگیر می کنند و بعد از ان دختر رابه شکل بی رحمانه یی  باسنگ ها زده ومی کشند.
اماپسر را به زدن چند ضربه شلاق مجازات می کنند. طالبان در یک منطقه کوهستانی ابتدا گودال حفر کرده و سپس مردم منطقه را فرا می خوانند و دختری را در این گودال قرار داده وسنگسار می کنند.
 رخشانه زمان که مورد سنگسار قرار می گیرد فریاد می زند و از مردم که در آنجا تجمع کردند کمک می خواهد اماکسی به او کمک نمی شتابد تا نفس اش براید.
آوای زنان افغانستان این عمل وحشیانه را شدیدآ محکوم نموده و از دولت ناکاره ، زن ستیز وبد نام می خواهد. تاعامیلین این رویداددردناک واسخوان سوز را هر چه زود تر دستگیرو به پنچه  قانون بسپارد.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com