ariana

ariana

Tuesday, October 6, 2015

پدر متعصب دختر خوردسال خود را در هند به قتل رسانید

درهند پدر متعصب دختر شش ساله خود را به خاطر افتادن روسری از سرش در هنگام صرف شام کشت.
 
 
این مرد پس از افتادن روسری به شدت عصبانی شد و فکر کرد که دخترش قوانین شریعت را نقض کرد.
به گزارش تلویزیون
NDTV ، پدر خشمگین کودک را به شدت لت و کوب نمود. او می گوید که دخترش به خاطر مدهای امروزی، سنت را فراموش کرده بود. مرد هندی سر دختر را چند مرتبه به زمین کوبیده است و دختر از هوش رفت.
این حادثه غم انگیز در یکی از روستاهای ایالت اوتارپرادش رخ داده است. مادر دختر به پولیس گفته که میخواست جلو شوهرش را بگیرد، اما او را هم لت و کوب کرد. مرد هندی پس از اینکه متوجه شد که مرتکب قتل شده، به همسرش امر کرد که دختر را در حیاط خانه دفن کند. اما زن حاضر به این کار نشد.
پولیس این مرد قاتل را دستگیر کرده و جنازه دخترک را جهت معاینات طب عدلی فرستاده است. به گفته همسایه ها، قاتل دارای افکار افراطی اسلامی است. آنها می گویند که این مرد ثبات روانی ندارد و بسیار متعصب است. در اداره پولیس می گویند که مرد دچار بیماری روانی می باشد.
ایریکا
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com