ariana

ariana

Wednesday, July 22, 2015

دختران خرد سال نباید ازدواج اجباری کنند

بانو کارین پیرس، سفیر بریتانیا در افغانستان  
کودکی، باید یک زمان مملو از شادی ها باشد تا در آن شما بتوانید برای برآورده ساختن آرزوهای آیندۀ تان تصمیم بگیرید. آیا تصور نموده اید که معنای زندگی چه خواهد بود؟
 
 
 
اگر شما در سن طفولیت و مخالف خواسته تان به ازدواج داده شوید، آرزوها و رویاهای شما با شکست مواجه خواهد گردید؛ در صورتی که شما جبراً خلاف آنچه که می خواهید در آسیب پذیری و بدرفتاری زندگی نمایید.
امروز ما اولین سالگرد اجلاس جهانی دختران را تجلیل می نماییم که میزبانی آنرا بریتانیا و UNICEF سال گذشته در لندن بعهده داشتند.
هدف این نشست، بسیج کردن تلاش های جهانی به منظور حمایت از دختران جهت دست یافتن به زندگی بهتر با تمرکز بر خاتمه بخشیدن به ازدواج ها در سن کودکی و ازدواج های اجباری بود.
بیش از ٤٩٠ تن افراد، دولت ها و موسسات تا به حال به منشور اجلاس دختران پیوسته اند، به شمول ٥ موسسه افغان، بریتانیا همچنان به این منشور متعهد است.
اکنون ما باید پیشرفت هایی را بازتاب دهیم که از آن زمان تا به حال صورت گرفته است و اینکه دیگر چه کار های بیشترى باید انجام یابد تا این مشکل جهانی از بین برده شود. با وجود پیشرفت های چشمگیر در خصوص تامین حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، تعداد زیادی از دختران افغان متاسفانه هنوز هم قربانی خشونت ها و سوء استفاده های بشری می باشند.
قانون مدنی افغانستان، سن حد اقل ازدواج برای دختران را ١٦ و سن حد اقل ازدواج برای پسران را ١٨ تعیین نموده است.
هرچند، به گفته UNICEF تقریباً ١٥ در صد دختران در افغانستان قبل از سن ١٥ سال به ازدواج داده می شوند. مطابق به گزارشات دیگر، این رقم حتی بلند تر می باشد.
دلایل زیادی برای اضرار ازدواج در سن کودکی برای اطفال و جامعه وجود دارد. ازدواج در سن کودکی، دختر و پسر را متضرر می سازد، ولی بالای دختران تاثیر نا مناسب دارد.
در قدم اول، ازدواج در سن کودکی باعث ایجاد مشکلات بزرگی برای صحت دختران می گردد.
حاملگی قبل از وقت و زایمان میان دختران جوان، می تواند باعث جراحت ها و صدمات دوامدار و حتی مرگ مادر و طفل گردد.
٣٢در صد مرگ و میر میان دختران دارای سن ١٥-١٩ در اثر مشکلات ناشی از حاملگی صورت می گیرد.
 در جهان میزان جنین مرده به دنیا آمده و نوزاد مرده به دنیا آمده از دختران نو جوان، در مقایسه به اطفال به دنیا آمده از مادران دارای سن ٢٠-٢٩ بلند تر است.
در قدم دوم، ازدواج در سن کودکی باعث بروز مشکلات اقتصادی می گردد. ازدواج در سن کودکی، توانایی های دختر را محدود ساخته و او را از رفتن به مکتب و کسب تعلیم باز میدارد. و این امر باعث میگردد تا او بیسواد باقی بماند و فرصت ها برای کسب وظیفه برای او را محدود سازد و او نتواند برای خانواده اش امرار معاش نماید.
در قدم سوم، دختران جوان ممکن مجبور ساخته شوند تا با مردانی ازدواج نمایند که از لحاظ سن از آنها بزرگتر اند. به نظریات این دختران در خانواده های شان اغلب کم گوش داده می شود و یا هیچ گوش داده نمی شود. و این دختران از خشونت های خانوادگی بیشتر رنج می برند؛ به شمول لت و کوب و سایر بد رفتاری های جسمانی و جنسی.
وزیر اداره توسعه بین المللی بریتانیا خانم جستین گرینینگ می گوید: "ازدواج هر دختر در سن کودکی، یک فاجعه است ... نه تنها یک فاجعه برای آن دختر، بلکه برای اطفال آن دختر... و برای انکشاف کشور آن دختر نيز."
افغانستان با اقتصاد شکننده اش، باید از منابع خود بهترین بهره را بردارد و این کار را از طریق تامین حفظ الصحه و فراهم آوری تعلیم  برای اتباعش می تواند انجام دهد.
رئیس جمهور غنی در کنار جوانان و فقرا زنان را به مثابه یکی از سه اکثریت افغانستان عنوان نموده است. رئیس جمهور غنی همچنان اهمیت اقتصادی توانمند سازی زنان را واضح ساخته است تا آنها بتوانند در دفاتر کار نمایند.
تغییرات در افغانستان، باید با رهبری افغانها صورت گیرد. ما از تعهد دولت افغانستان در جهت حراست، حمایت و پیشرفت حقوق زنان استقبال می نماییم، ولی این تعهدات باید جامه عمل پوشد. ما به حمایت های خود از تلاش های دولت افغانستان و جامعه مدنی در این راستا ادامه می دهیم.
فاکتور ها و عوامل متعددی منجر به ازدواج در سن کودکی می گردد؛ به شمول فشار های اجتماعی، فقر و فقدان تعلیم و تربیه. به این عوامل باید رسیدگی شود و این کار می تواند از طریق بلند بردن سطح آگاهی مردم در خصوص این مشکل، تقویت فعالیت ها برای تامین حقوق دختران از طریق فراهم آوری مصونیت های قانونی، دسترسی به حفظ الصحه و تعلیم و تربیه و فعالیت با رهبران محلی و دینی صورت پذیرد.
فرهنگ غنامند تاریخی و سنن پر افتخار افغانستان شهرت جهانی دارد. افغانستان همچنان کشوری است که در گذشته پیشرفت هایی در خصوص حقوق زنان داشته است: افغانستان در سال ١٩١٩ برای بار اول حتی قبل از ایالات متحدۀ امریکا حق رای دهی برای زنان را داد و در بریتانیا یک سال قبل از این، حق رای دهی برای زنان داده شده بود.
کشور ها به مرور زمان تغییر می يابند. به طور مثال، ارتش بریتانیا مانند افغانستان به سنن خود می بالد، ولی نیاز برای مبارزه با برخورد های تبعیض آمیز را نیز درک نموده است. وظایف و نقش ها در ارتش بریتانیا بادرنظرداشت قابلیت ها تعیین می گردد، نه بادرنظرداشت جندر ( حنسیت اجتماعی).
مطابق یک بررسی اخیر، حتی در نظر است که وظایف و نقش های محاربوی در ارتش بریتانیا، تا سال ٢٠١٦ باز گذاشته شود. علاوه بر این، ارتش بریتانیا در گذشته عساکر دارای سن ١٦ سال را به عملیات نظامی اعزام می نمود، ولی به تعقیب توافقنامه های جهانی در مورد اطفال، ما در حال حاضر انتظار می کشیم تا تازه سربازان ذکور و اناث به سن بلوغ برسند و به عملیات های محاربوى اعزام گردند.
در مذاکرات اولی حقوق بشر میان افغانستان و اتحادیه اروپا که ماه گذشته برگزار گردید، دولت افغانستان تعهد نمود تا یک قانون را زیر نام قانون حقوق اطفال تدوین و مسودۀ آنرا تا سال ٢٠١٧تهیه نماید. ما از این تعهد دولت افغانستان استقبال می نماییم.
پروژه صندوق وجهی تعلیمات برای دختران تمویل شده توسط بریتانیا، یکی از پروژه هایی است که از این طرح از طریق شامل ساختن اطفال بیشتر در مکاتب حمایت می کند. این پروژه تا به حال توانسته بتعداد ١٠٦٠٠٠طفل را در ٤١٠٠ مکتب محلی در ١٦ ولایت افغانستان شامل سازد.
سازمان ملل متحد، کار عالی را در زمینه مصونیت اطفال در افغانستان انجام می دهد. بریتانیا از سازمان ملل متحد بخاطر در اولویت قرار دادن موضوع جلوگیری از خشونت علیه زنان و ازدواج در سن کودکی حمایت نموده و حمایتش را به این پروژه از طریق دفتر نماینده خاص ملل متحد در امور محو خشونت علیه زنان فراهم می نماید.
   UNIFEC و UNFPA در حال حاضر تلاش های جامع در جهت دسترسی مردم محل به خدمات را یکجا با همکاران موسسات غیر حکومتی، همکاران محلی و ملی حکومتی به راه آنداخته اند و به تلاش های مشترک شان به منظور دفاع و حمایت از مصونیت اطفال و جلوگیری از ازدواج ها در سن کودکی ادامه می دهند.
ما باید بطور خاص جوانان را ترغیب نماییم تا نظریات شان را در این خصوص ارائه و این مسایل بسا مهم را به بحث گیرند. ما امروز یک مسابقه مقاله نویسی را در صفحه فیسبوک سفارت بریتانیا به راه انداخته ایم که در آن، از جوانان دعوت به عمل می آید تا آنها در مقالات شان در مورد چگونگی تامین حقوق زنان و دختران تشریحات ارائه نمایند.
جهانیان، نباید توجه و تمرکز شان را از مشکل کنونی ازدواج ها در سن کودکی و ازدواج های اجباری منحرف سازند. سالگرد امروزی اجلاس دختران، زمینه را برای ما فراهم می سازد تا این موضوع را بازتاب دهیم. ما باید امروز دست به عمل شویم تا از طریق جلوگیری از ازدواج ها در سن کودکی، از حفظ الصحه و تعلیم دختران و پسران جوان افغان مطمئن گردیم تا آنها بتوانند توانایی های شان را به کار گیرند. جوانان امروز، آیندۀ سازان افغانستان اند.  پژواک،
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com