ariana

ariana

Wednesday, March 11, 2015

تجلیل از هشتم مارچ درکشور شاهی هالند

هشتم مارچ ازجانب انجمن افغانهای شهر آرنهیم ، و شورای سراسری  زنان افغان در هالند در شهر آرنهیم کشور شاهی هالند تدویر یافت
این محفل به ګویندګی  خانم «زهره پوپل » با تکس خیلی زیبا آغاز شد
افتخار دارم تا مقدم تانرا با ګلواژه های د سته و بسته شده از محبت ګلباران نموده حضور ګرم تانرا درین تالار خیر مقدم و خوش آمدید می ګویم
 
ابتدا از محترم غلام سرور فقیری رییس انجمن افغانان شهر آرنهیم  در رابطه به مبارزات زنان از ملالی ها ، زرغونه ها و جنبش های آزادیبخش امانیه و ملکه ثریا ملکه حمیرا و مبارزات زنان آګاه و مبارز کشور شاد روان  دوکتورس اناهیتا راتبزاد  و نقش آن در مبارزات پارلمانی زمان شاه و اساسګزاری سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان یاد آوری نموده مسؤلیتهای زنان را در شرایط کنونی واضح نمودند که مورد استقبال مدعویین قرار ګرفت.
بعدآ رشته سخن به محترمه سهیلا زحمت رییس شورای زنان افغان در هالند داده شد که بعد از تبریکیه و شاد باشها در رابطه به فعالیتهای شورا در سالیکه ګزشت روشنی انداخته فعالیتها و تدویر سیمینار های آموزشی و تربیتی ګزارش داده و از همکاری اعضای رهبری و سهمګیری فعال آنها اظهار سپاس و تشکری نمود..
بعدآ محترم ولی محمد شاهپور رییس اتحادیهء  انجمن سراسری افغانهای مقیم هالند بعد ازابرازپیام تبریکیه اظهارداشت زنان که نیم پیکرجامعه راتشکیل میدهد شرکت وسهمگیری آنان درتمام عرصه کارههای ااجتتماعی ضروری است کاروپیکار ومبارزات برحق  زنان افغان قابل  یادآوری است ودرضمن اازنقش اتحادیه انجمن افغانها درهالند درتدویر کنگرس اروپائی وبین الملی زنان منعقده شهرآرنهم کشورهالندیادآورشذه واظهارهمکاری خویشرا باشورایسراسری زنان افغان اعلان نمود.  .
رشته سخن به محترمه زلیخا پوپل یکی از سابقه داران نهضت زن داده شد که  در مورد تاریخچه هشتم مارچ ؛اینکه چرا؟ و چګونه؟ تحت رهبری کی؟ ایجاد ګردید  و ما چرا این روز را جشن میګریم؟ در شرایطی که در کشور ما زنها سر بریده میشوند و خشونتها، تجاوز جنسی، تجاوز فرهنګی،فقر ، بیسوادی،ترور ها اختطاف ها جریان دارد ؛ و صحبت خود را با شعار به پیش در راه همبستګی و متحد شدن زنان در جامعه، و محو خشونت علیه زنان، زنده باد زنان افغان ،خاتمه داد
محترمه شهناز نور عاطفی یک تن ازخانم های با استعدادو  شاعرهء جوان مثنوی که خود سروده بودند بخوانش ګرفتند    
محترم فایز یک تن از مدعویین نیز شعری سرودهء خود شان رادر مورد مادر  بخوانش ګرفتند خیلی عالی بود
بعدآ رشته سخن به  خانم فاطمه سیامی سپرده شد و سروده ایکه در مورد زن تهیه دیده بودند بخوانش ګرفتند
بعدآ محترم مقیم احمدی مسول حقوق بشر و جامعه مدنی در هالند مطلبی را تحت عنوان خشونت ها علیه زنان تهیه دیده بودند که مورد پسند حاضرین قرار ګرفت
در بخش اخیر صحبت ها پیامهای تبریکیه ازجانب خانم ناهید علومی مدیره مجله بانو و پیامی از جانب شورای اروپایی زنان به مناسبت این روز مواصلت نموده بود که با سپاس پزیرفته شد
بخش دوم کنسرت شانداری به اشتراک محترم حیدر کمال آواز خوان مشهوروطن و ضرب نوازی جاوید جان الی دوازه بجه « 12» ادامه داشت باکف زدن هاواستقبال شرکت کننده گان بپایان رسید
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com