ariana

ariana

Friday, March 6, 2015

درهشتم مارچ با زن قهرمان آشنا می شویم

تمامی پوسته ها سقوط کرد، جز پوسته "بانو فیروزه
قوماندان امنیه ولایت هلمند به خبرنگاران گفته است که ماموران پولیس به کمک بانو فیروزه یکی از قوماندانان پولیس محلی، توانستند که طالب ها را از منطقه بیرون کنند.بانو فیروزه می گوید که چند روز قبل، طالب ها به پوسته که او کنترول آن را به عهده دارد، حمله کردند اما با مقاومت پولیس محلی مستقر در پوسته، مجبور به عقب نشینی شدند.
حملات پولیس علیه طالب ها در هماهنگی با این بانو صورت گرفته و این حمله ب...اعث بیرون راندن طالب ها از منطقه شده است.
طالبان چهار روز قبل، به شکل گسترده به پوسته های پولیس در سیستانی حمله کردند که در این حمله تمامی پوسته ها سقوط کرد و تنها افراد وابسته به فیروزه با طالب ها جنگیدند.
بانو فیروزه فرماندهی سیزده تن از پولیس محلی را به عهده دارد که همه آنان از اعضای خانواده این خانم هستند.
در سیستانی کشتزارهای وسیع از کوکنار موجود است که پولیس عملیات پاکسازی منطقه از وجود کوکنار را نیز آغاز کرده است
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com