ariana

ariana

Sunday, March 22, 2015

اعلامیۀ زنان وطن

دوستان و هموطنان عزیز!
فرخنده رفت و اما هزارصدا برای دادخواهی او بلند شد.فرخنده رفت اما نفرت و لعنت بزرگی بردوش خشونت و وحشت گذاشت. رفتن او شاید انقلابی برای محو تعویض و شویست و بازار سوزی های خود سرانه گردد. واین همه جای این شهید پاک و بیگناه را درمقام عیسای مسیح قرار میدهد.

اما حال برای ما مسلمانان سال نو ما ازراه میرسد. ...
نوروزی که تازه هیجان زیادی دردل همه ایجاد کرده بود و تازه مردم نفس های بهتری به پیشواز بهار میکشیدند و تعدادی از ملاهای کابل گویا این خدایان تعویض دار و ریش داران حاکم بر اعتقادات و افکار قاطبۀ ملت، افتخار برگذاری آنرا تازه تازه برای ملت بلاکشیده مجاز شمردند،
smile emoticon. نگذارید ماتم و سوگواری روزهای خوش اول سال را انقدر زیر سوال اورد که این روحیۀ ناتوان مردم عاجز دیگر روی خوشی هارا نبینند. و دشمن که هدف بدبختی مارا دارد پیروز گردد.... ( این به معنی رد دادخواهی از عمل شنیع دیروز نیست.)
سوختاندن یک خانم درمحضر عام،عمل پلان شده ازطرف دشمن است. محرک ها:
1-پاکستان میخواهد به جهان نشان دهد که این افراطیت و آدم سوزی تنها کار انها نیست و این که پاکستان بنام مهد تروریزم شناخته میشود اشتباه است و توجه دیگران را ازخود بسوی ما بگرداند.این شیوۀ پاکستان تازگی ندارد.
2- نوروز از هرسال دیگر با هیجان بیشتر میرفت که برگزار گردد و به مشورۀ دولت گروپی از ملا ها هم فتوای "اسلامی بودن یا مجاز بودن " نوروز را صادر و سبب خشم مذهبیون متعصب شد و این حادثه شرم ناک را تقریبن درست کردند.
3- دورشدن دوسه گروه جهادی و بی کار ماندن و خشم شان از نرسیدن به وزارت ها شاید بتواند یک انتقام جویی درمقابل تحولات اخیر باشد.
4- زن بیدفاع بخودی خود جرات اوباش هارا و توهین به اورا مجاز تر میداند نسبت گروه مردهای مسلح
5- تعصب و ایمان کورکورانه برخی از جوانان که حوادث پاریس انها را تحریک کرده بود.
6- تاثیر افراطیت،شیوۀ سوختاندن و تعصب مذهبی از کشور مجاور بویژه پاکستان.
8- حسادت و تنگ نظری کشور های همسایه برای رسیدن افغانستان به دموکراسی و مضریت همیشگی وسنگ اندازی درراه خوشی های ما

 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com