ariana

ariana

Sunday, March 22, 2015

تکــرار اشــتباه گــناه اســت

دیروز مــردم کــابل در پشــت مــلای انگلیســی به نمــاز ایســتادند و امــروز در پشــت خلــیفه بغــدادی
میگویند که کور یکبار عصایش را گم میکند اما با کمال تاسف که کوران افغانستان ازین قاعده مستثنی بوده و هر روز عصایشان را گم میکنند در غیر آن ما باید از ازینکه سالها در مسجد پل خشتی پشت ملای انگلیسی به نماز ایستاده بودیم
 
 
 پند گرفته و بار دیگر به فتوی ملای امریکای به جهاد نمی رفتیم که رفتیم نه تنها به فتوی او به جهاد رفتیم که مکتب ، شفاخانه و خانه خود را به فتوی او به آتش کشیدیم و مردان میهن مان را ذبح اسلامی و زنان را بیرحمانه سنگسار کردیم
 
حالا که چرخ زمان در مسیر حرکتش رنگ و رخی به پرچم سفید رنگ طالب نماند و چهره منفور و دهشتناک او روز به روز انزجار و نفرت مردم را بیشتر برانگیخت پس او نیز برای نجات ازین حالت تدبیری سنجیده و پالان سفیدش را با سیاه عوض کرده ولی ذبح اسلامی شهروندان این کشور را با شعار اسلام بیشتر از قبل ادامه میدهد فقط دیروز بنام طالب و امروز بنام داعش.
 
دشمن برای استحمار و فریب مردم باز هم از نیرنگ ملای انگلیسی و مسجد پل خشتی استفاده برده و یک غلام حلقه بگوش عرب را که در بردگی و نوکری اعراب از دانشگاه های دیار عرب افتخار کسب مدارک علمی و دکتورای افتخاری را در علوم ذبح اسلامی ، سنگسار مخالفین ، دره زنی ، قطع اعضای بدن انسان ها دارد به ملا امامی و پیش نمازی گماشته اند تا او با موعظه های شیطانی و شستشو های مغزی اش مردم بیسواد و جوانان احساساتی را فریب داده و برای داعش و خلافت اسلامی سرباز گیری کند اما ما در جواب این شیاد به صراحت و قاطعیت میگویم :
 
به هـــر رنگـی که خـــواهـی جـــامه مـی پوش
مـــن از بوی دهــــــانت مـــی شــــــناســـــــــم
 
با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com