ariana

ariana

Friday, February 6, 2015

آیا امکان آن وجود دارد که با پروژه داعش سازش صورت گیرد.

کریم پوپل
مورخ6فبروری 2015
افغانستان میتواند با هیاهو و براه اندازی نام داعش  تمام مصارفات نظامی خودرا از کشورهای آسیای میانه چین روسیه ایران بدست آرد. در صورت که این کشور ها به پرداخت چنین مصارفات نشوند . ما دیگر تحمل جنگ را نداشته  میتوانیم با داعش سازش
 
نموده 5 نکته ستراتیزیکی شمال  وغرب کشور  را در برابر کرایه به داعش واگذار نمایم . ما دیگر احمق نمیشویم که کشور خودرا سپر کشورهای نمک به حرام سازیم. داعش در افغانستان کدام هدف خاص ندارد فقد بیس یا مرکز نظامی می خواهد تا آز آنجا براحتی بالای دیگران حمله کند. چندی قبل گروه بی سرو پا در مناطق سرحدی آنطرف خط دیورند خویشرا منسوب به گروه داعش دانسته ویدو را به نشر رسانیدند. به نظر بنده این شورش از طرف سازمان استخباراتی پاکستان ویا گروه در کنترول آنها  براه اندازی گردیده است تا بتواند از یک طرف توجه داعش و کشورهای عربی را جلب کند از طرف دیگر با این براه آندازی هسته را در کنترول داشته افغانها را تحریک نمایند تا در مخالفت با این گروه شعار داده زمینه را برای سازش منعدم نموده افغانستان را بستر گرم داعش سازند. 
معلوم میشود که طرح پروژه داعش سالها قبل بر نامه ریزی شده بود ولی پس از اینکه طالبان در دفتر کارشان در کشور قطر از رفتن جنگ علیه دولت سوریه ابا ورزیدند . تطبیق آن آغاز گردیده نام طالبان حذف گردیده است.
طراحان سیاسی پروژه داعش را بمقاصد ذیل بنا نموده اند که ذیلاً نگاشته میشود.
1. کشورهای عربی که دارای دولتهای شاهی قوی بودند تو سط انقلابات دستوری (بهار عرب)  به جمهوری ضعیف تبدیل گردیدند. پس از ضعیف شدن شرایط برای تشنج وتولد داعش مساعد گردید. کنون برای سالها کشورهای عربی درین آتش سوخته مواد خام این کشورها به نرخ خیلی نازل کشیده میشوند.
2.هدف دوم پروژه داعش از بین بردن پیروان مذاهب مختلف  اسلامی  تنظیمها و احزاب  رنگا رنگ  اسلامی اند که اکنون در سراسر دنیا برعلیه کشورهای غربی فعالیت دارند.
3 داعش وسیله است که کشورهای آسیای میانه را  نخست  از کنترول روسیه  و احزاب  سیاسی سوسیالستی وکمونستی خلاص نموده  زمینه  را برای مداخله  کشورهای غربی مساعد می نماید. تا مواد خام این کشورهارا در کنترول غرب قرار دهند..
4.  براه انداختن تشنج در قاره آسیا  تا کشورهای این قاره  بیشترین بودیجه خودرا به مقاصد نظامی بمصرف رسانیده ,  برایشان  سرمایه غرض سایر پیشرفت ها باقی نماند.
5. در کنترول آوردن تمام کشورها ومناطق که در تصرف مسلمانان قرار دارد.
6. داعش هرگز برای گرفتن کشور طور مکمل موفق نخواهد گردید ولی جنگ را تا سالیان درازی در آسیا نگاه خواهد داشت.
7.کنترول نفوس مسلمانان , در غیر درسال 2042 نفوس مسلمانان بیشترین نفوس را در جهان خواهد داشت.
8. منفور ساختن وزیر پا  نمودن ارزشهای اسلامی و  رشد دادن مذاهب مخالف اسلام میباشد..
 
به آرزو افغانستان سربلند
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com