ariana

ariana

Saturday, January 3, 2015

ايران باموجوديت آمريکا درافغانستان به دنبال چيست؟؟؟

بخش اول - تحقيق ازاستاد صباح سندي تايمزروزنامه چاپ لندن، اززبان دوقوماندان طالبان مينويسد: آنها دريک برنامه آموزشي که ازطرف ايران پيش برده مي شد به مدت سه ماه ادامه داشت سهم گرفته اند. به اساس اظهارت اين دوقوماندان طالب، آنان درکمپ ها ي درسرحدات ايران وافغانستان آموزشهاي چون کمين گيري ، بم گزاري ويا حمله برمراکزدشمن راتعليم گرفته اند.

 
که اين تعليمات درنزديکي زاهدان که درسرحدات افغانستان وپاکستان قراردارد انجام ميپذيرد. يکي ازاين دوقوماندان طالبان ميگويد که اين تعليمات بسيارکارآمد اند بخصوص مشوره هاي که براي فراربرايشان داده ميشوند، به درد بخوراند. تمامي بودجه اين برنامه آموزشي سه ماهه ازطرف مقامات ايران تمويل گرديده بود.
نام رسمی جمهوری اسلامی ایران ، کشوری درجنوب غربی آسیا ودرمنطقه خاورمیانه با ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع وبراساس سرشماری سال ۱۳۹۲ دارای نفوس هفتادپنچ میلیون ونوصدچهل هزارنفراست. پایتخت بزرگ‌ترین شهرومرکز سیاسی واداری ایران، تهران است. ایران ازشمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان، ازشرق با افغانستان وپاکستان وازغرب با ترکیه وعراق همسایه‌است وهمچنین ازشمال به دریای خزروازجنوب به خلیج فارس ودریای عمان محدود می‌شود، که دومنطقهٔ نخست ازمناطق مهم استخراج نفت وگازهستند. انقلاب ۱۳۵۷ ایران حکومت مشروطه سلطنتی دودمان پهلوی را سرنگون کرده و جمهوری اسلامی را جایگزین کرد. این نظام حکومتی که در قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ تشریح شده‌است.  رهبری درایران بالاترین جایگاه رسمی است که ازسال ۱۳۶۸ تاکنون دراختیار سیّد علی خامنه‌ای قراردارد.  اسلام دین رسمی، تشیّع مذهب رسمی وفارسی زبان رسمی این کشوراست.
توان نظامي ايران درسطح جهاني  ومنطقوي
سخنانی ازقبیل این که ایران قدرتمند ترین کشورمنطقه ویک ابرقدرت است، آمریکا درمقابل انقلاب اسلامی به زانو درآمده است ، ما بدون تسلیحات هسته‌ای به‌اندازه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای قدرتمند و قوی هستیم، و قدرت جمهوری اسلامی رو به جلواست دقیقا به همان اندازه اعتبار دارد که بعضي هادرايران ميگويند- ایران امروزآزادترین و دمکراتیک ترین وسعادتمندترین کشوردنیاست. هردو دسته سخن اززبان گروهی صادر می‌شود که برایران حکومت می‌کنند.
صدام حسین، به افکار عمومی بین المللی چنین القا کرده بود که یک قدرت منطقه‌ ی است که با دشواری می‌توان آن را شکست داد و در صورت حمله به وی، منطقه درآتش انتقام وی خواهد سوخت . اما پس ازسقوط اومشخص شد که بسیاری ازاین ادعاها صرفا نمایش بوده وميان خالی است. امروزايران نیزاحتمالا چنین وضعیتی دارد و تنها درصورت سقوط آن توخالی بودن بسیاری ازادعاهای مقامات برمردم ایران وجهانیان روشن خواهد شد.
آمریکا ازنظربودجه نظامی وتعداد ادوات قدرت برترنظامی جهان است اما این کشوردرتمام جنگهای ۵۰ سال اخیرخود شکست خورده است. کورياي شمالی ، ویتنام، کوبا ، جاپان ، عراق ،افغانستان… آمریکا توان رزم زمینی ندارد بلکه قدرتش حملات هوایی سنگین وبمب اتمی اش است. اما روس ها ازنظرتعداد بمب اتمی وراکتها خیلی قوی ترازآمریکایی ها هستند. حتی جنگنده های خیلی قوی تردارندوازنگاه ميهن دوستي ، جنگ ونبردهاي گذشته موفقانه عمل نموده است. هنوزهم آمريکاوروسيه برترین قدرت نظامی جهان هستند. بعد آنها چین است. چین حتی ازنظرتعداد ادوات ونفرات ازهردوی کشورهاي فوق الذکر شاید جلوتر باشد اما ازنظر فنی جلوترنیست.
حتی انگلیس ازنظر فنی ازچین قوی تراست. آلمان وجاپان هم ازنظرفنی خیلی قوی ترازچین هستند.
فرانسه هم قدرت مهمی دراروپاست. بدون شک آمریکا روسیه چین انگلیس فرانسه آلمان جاپان هند برزیل کورياي شمالی ازنظرفنی ازایران قوی ترهستند . پاکستان هم ازایران قوی ترهست اما نمی توان این کشورها را در شرایط جنگی با ایران مقایسه کرد. مثلا پاکستان اردوي  قوی دارد اماکشوری است درآستانه هم پاشیدگی وحتی توان کنترول مرزهای خود را ندارد پس قدرت اردو به معنی قدرت همه جانبه آن کشورنیست. ترکیه هم که عضوناتواست ازنظر کمیت دربرخی زمینه ها ازایران جلوتراست اما این کشورحتی نتواسته درسوریه  پس ازدوسال با حمایت همه کشورهای غربی کاری ازپیش ببرد. یعنی ادوات داشتن دلیل برمرد میدان بودن نیست. برزیل هم ازجمله کشورهایی است که ازنظر نظامی ازایران می توان قوی تردرنظر گرفت اما تا کنون درجنگ مهمی امتحان پس نداده است.
براساس اطلاعات عنوان شده ازسوي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) وكنگره آمريكا، نفوس ايران هفتادپنچ میلیون ونوصدچهل هزارنفراست، هم‌اكنون داراي پنجصدچهل پنج هزارپرسونل فعال نظامي است وتعداد نيروهاي ذخيره فعال اين كشور ششصد پنجاه هزارنفراست.ایران دررده دوازدهم قدرت های نظامی جهان قراردارد. نيروي زميني ایران  داراي هزارهفتصدونودهفت دستگاه تانك، هزارپنجصدشصت دستگاه نفربر، هزارپنجصدهفتادپمج عراده توپ ، هشتصد شصت پنج عراده توپ قابل حمل برروي موتر، دوصدسامانه موشک انداز ، پنج هزارخمپاره‌ انداز، هزاروچهارصد سامانه ضد تانك، هزار وهفتصد يک سامانه دافع هوا ودوازده هزار وسيله نقليه لوژستيكي است. اخيرانيروي هوافضای سپاه پاسداران ايران راکتهاي ضد کشتی با نام خلیج فارس را نمایش داده وتست کرده است،برد این راکت سه صد کیلومتربوده و به قول ايران توانایی هدف قراردادن انواع کشتي را داراست.
نیروی های نظامی ایران دارای مجموعه گسترده ای ازراکتهاي های زمین به زمین دربردهای متفاوت هستند که توانایی هدف قرار دادن اهدافی درفاصله دوهزارپنجصد کیلومتری را به ایران بخشیده اند.
نيروي هوايي ایران نيزداراي هزاروسي فروند جنگنده وهواپيما، سه صدوپنجاه هفت بال هليكوپتروسه صدونوزده فرودگاه عملياتي است. نيروي دريايي ایران نيزداراي دوصدوشصت يک فروند كشتي، سه بندر، نوزده زير دريايي، صدنودهشت قايق نظامي گشت زني، پنج ناوچه، سه ناوشكن وبيست شش قايق‌ جنگي خشكي آبي است. بودجه نظامي ايران بين دوازده تا چهارده ميليارد دالربرآوردگرديده است .
همچنان نیروهای قدس درجنگ ایران وعراق به‌عنوان نیروی مرزی سپاه پاسداران تشکیل شد و فعالیتش را با حمایت ازکردها برای مقابله با صدام حسین درزمان جنگ ادامه داد. همچنین با حمایت ازاحمدشاه مسعود درجنگ افغانستان و بعدها درمقابله با طالبان دامنه فعالیتش را گسترش داد. همچنین گزارش‌هایی ازنیروهای قدس مبنی برحمایت ازجنگجوهای اسلام‌گرای بوسنیایی درجنگ یوگوسلاوی دردست است. مأموریت اصلی نیروی قدس، سازماندهی، پروراندن، تجهیزکردن وسرمایه‌گذاری برجنبش‌های انقلابی اسلامی است. در ضمن نیروی قدس مسیولیت راهبرد سیاست‌های خارجی نظام رابرعهده دارد. سپاه قدس نفوذ بسیارزیادی درعراق، لبنان، سوریه ، خاورمیانه وافغانستان دارد.  فرمانده نیروهای آمریکایی درمنطقه فعالیت این نیروها را به هشت دسته تقسیم می‌کند.
کشورهای غربی
عراق
افغانستان, پاکستان  و هند
اسرائیل, لبنان  و اردن
ترکیه
آفریقای شمالی
شبه جزیره عربستان
جمهوری‌های شوروی سابق.
مسئول مرکزمطالعات تروریسم درلندن، اعضای این گروه را افرادی باهوش وماهر دانسته وهمچنین آنها را خودمختار معرفی می‌کند که خودشان تصمیم گیرنده برای فعالیت‌های برون مرزی هستند.
وزارت دفاع آمریکا، درجنوري ۲۰۱۳ میلادی، با انتشار یک گزارش ۶۴ صفحه‌ای دربارهٔ وزارت اطلاعات ایران، به نقل ازمگنوس رانستورپ درمصاحبه‌ای تعداد پرسونل این وزارت‌خانه را حدود ۳۰ هزاربرآورد کرده است.  اعضای این وزارتخانه درادبیات رسانه‌ای ایران با لقب سربازان گمنام امام زمان شناخته می‌شوند.
وزارت اطلاعات ایران شاید یکی ازقوی‌ترین سازمانهای اطلاعاتی باشد. درطول این سی سال گذشته عملیات‌های بسیار موفقی داشته است. سرویس اطلاعاتی ایران نشان داده که هنوزهم می‌تواند درهرجایی عملیاتهای داشته باشد.
قابلیت‌های اردوي سایبری ایران قابل توجه وروبه رشد است. ایران نشان داده علی رغم حمله‌های سایبری که به پایگاهای هسته‌ ی اش شده توانسته براین مشکلات فائق آید. پس این توان را نیزدارد که دریک حرکت تلافی جویانه اقدام به نابودی اطلاعات دردیگر کشور‌ها کند.
نشریه آلمانی فوکوس به بررسی توان نظامی تهران و تل آویو پرداخته استو
این نشریه با بیان اینکه قوی ترین قدرت نظامی منطقه است، نوشته است: ایران ۷۸ میلیون نفوس دارد، درحالی که نفوس اسرائیل به زحمت به هشت میلیون نفرمی رسد. ازاین گذشته ایران درسال های اخیرزرادخانه خود را به شدت گسترش داده و نوسازی کرده است. واحدهای نیروی دریائی سپاه پاسداران و موشک های شهاب ۳ نمونه ای ازاین تجهیزات هستند. تعداد سلاح های ضدتانک اسرائیل ۹۰۰ و ایران ۱۴۰۰، سلاح های ضد طياره اسرائیل ۲۰۰ و ایران ۱۷۰۰ هستند. تعداد تانک های جنگی اسرائیل وایران به ترتیب ۳۵۰۰ و ۱۶۰۰ واحد، تعداد زره پوش ها دراردوي اسرائیل ۶۲۰۰ واحد و درنیروهای مسلح ایران ۱۵۰۰ واحد است. اسرائیل چهارصدشصت وایران چهارصدچهل هواپیمای جنگی دارند. هلیکوپترهای اسرائیل ششصدهشتاد وایران ششثدده بال است. قایق های سریع السیرایران ۵ برابر اسرائیل است: ایران ۲۰۰ واسرائیل ۴۰ قایق جنگی سریع السیردارند. تعداد زیردریایی های جنگی ایران به ۱۵ و اسرائیل به ۳ عدد می رسد. ایران هفت قایق مین گذاردارد و اسرائیل فاقد این قایق هاست. قدرت ایران به لحاظ نیروی انسانی به اسرائیل می چربد: نیروهای شبه نظامی سپاه پاسداران درسال های اخیر توانایی نظامی بالایی پیدا کرده وبه تجهیزات مدرن دسترسی یافته است. تجهیزاتی مانند موشک های شهاب ۳ می توانند به خاک اسرائیل برسند. ایران هم چنین می تواند با بکارگیری ۲۰۰ قایق جنگی وموشک های ضد کشتی وکشتی های جنگی خود نیروی خطرناکی در خلیج فارس باشد. اسرائیل حتی با قوی ترین موشک ها هم قادربه نابودی تاسیسات اتمی زیرزمینی ایران نیست. این موشک ها تنها باید با استفاده ازرادار، با دقت بالا وبه کرات برمراکزهسته ای ایران اصابت کنند تا اثرگذار باشند ولی درجنگ آن چه برای اسرائیل نگران کننده است، نه سربازان ایران که نیروهای متحد آنها یعنی حزب الله وحماس هستند که سال ها توسط ایران به هزاران موشک مجهزشده اند. موشک هایی که تا عمق خاک اسرائیل می رسند وهیچ آماری ازتعداد آن ها درجایی ثبت نشده است.
آمریکا عادت کرده که ارتش های جهان سوم را تهدید کند و به این ترتیب قدرتی پوشالی برای خود درست کند، قدرتی که بیشتر ناشی از رویکردهای تبلیغاتی است و از فعالیت‌های نظامی جدی دور است، این در حالی است که شبه نظامیان حمایت شده ایرانی وعملکرد آن‌ها در لبنان و غزه و عراق مرز بین واقعیت و تبلیغات را روشن کرده اند.  آنها چهره خود را به عنوان چهره‌ای شکست ناپذیر در عرصه مبارزاتی نشان می‌دهند که می‌تواند با هر نیروی مهاجمی جنگ کند. وقتی که کشتی جنگی هانیت در سال دوهزارشش از سوی یک موشک ساخت ایران هدف قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که جنگ بر ضد ایران سالها به تعویق افتاد. عرب ها اولین کشورهایی بودند که از موشک های ضد کشتی در تاریخ فعالیت‌های نظامی خود استفاده کردند. در این راستا قایق جنگی مصری موفق شد ناوشکن اسرائیلی ایلات را در اکتبر سال نوزده نودهفت با موشک های روسی استیکس هدف قرار دهد و آن را غرق کند. این حمله توان نظامی برای مبارزات دریایی دنیا را به لرزه درآورد و همه متوجه شدن که این موشک ها یک قایق کوچک را قادر می سازد که یک کشتی با حجم چند برابری خود را منهدم کند. اما عرب ها در طول چهل سال گذشته نتوانستند این حادثه را تکرار کنند تا اینکه در سال  دوهزارشش این اتفاق بار دیگر رخ داد.
همین ایده در مورد بم ها نیز مطرح است و نیروهای نظامی آمریکا ترس زیادی از این تاکتیک در عراق داشتند. همین تاکتیک‌ها اسرائیل را در غزه و لبنان زمینگیر کرد و توان بالای نیروهای آموزش دهنده ایرانی در سوریه نیز همین کار را می‌کند.  شرایط درگیریها آمریکا را از اینکه برای یک حمله محدود یا کنترل شده وارد عمل شود، منع می‌کند. این را سیمور هرش در تحقیقات خود در این موضوع از سالها قبل تشریح کرده است. نظامیان آمریکایی می دانند که منحصر کردن جنگ بر ضد ایران مانند عراق در سال نوزده نوديک غیرممکن است، بدون ایجاد پایگاه‌های هوایی در منطقه نمی توان تاسیسات هسته‌ای ایران را موشک باران کرد.
روزنامه الاخبار نوشت: ارزیابی توان نظامی ایران مأموریت بسیار پیچیده ای است، بسیاری از پروژه‌های نظامی ایران به صورت محرمانه دنبال می‌شوند و تنها بعد از تکمیل شدن هستند که اعلام می‌شوند، این موضوع در مورد ابهامات وزارت دفاع ایران نیز قابل مشاهده است، برخی از نمونه های مطالعات و آزمایش‌های انجام شده در ایران از طریق رسانه‌ها به نمایش گذاشته می شود و برخی دیگر از دستاوردهای فعلی و جنگ روانی و تبلیغاتی نیز با هدف گمراه کردن دشمن انجام می‌شود.
همچنین بسیار اتفاق می‌افتد که روزنامه‌ها و رسانه‌های ایرانی بیانیه‌های ارتش را به صورت اشتباه منتشر می کنند، چرا که از روند فعالیت‌های نظامی و پوشش آنها به صورت کامل ناتوانند، همین موضوع باعث اشتباه بیشتر تحلیلگران مسایل نظامی می‌شود.
ما می دانیم که آمریکا واسرائیل به صورت جدی به جنگ با ایران یا دست کم حمله به تاسیسات هسته‌ای این کشور و سایر اهداف نظامی فکر می‌کنند. این تفکر از زمان اشغال عراق تاکنون وجود داشته است. حتی درسال دوهزارشش یکی از بزرگترین شرکت‌های انرژی در دنیا از سوی سرویس اطلاعاتی روسیه گزارشی را دریافت کرده بود که نشان می‌داد این حمله در چند ماه آینده روی خواهد داد. اما چیزی که این رویارویی را سالها به تعویق انداخته تا جایی که این سناریو را نزدیک به بعید کرده و حتی ارتش آمریکا دیگر متمایل به انجام آن نیست، عوامل متعددی دارد
همچنان موشک‌های روسی تولید می‌شود تا بتواند با جدا شدن کلاهک انفجاری در فضای خارجی دهها هدف را مورد اصابت قرار دهد. هر اندازه که آمریکا تجهیزات رهگیری را توسعه می دهد، روسیه نیزاقدامات ضد این تجهیزات را تقویت می‌کند و آن را ناکارآمد می‌کند.  این رقابت نظامی وتکنولوژیکی زیر ساخت مناسبات بین ایران و غرب را نیز شکل می‌دهد. این رقابت است که تا حد زیادی پتانسیل رویارویی‌ها و تحریم‌ها و گفتگوها و توافق ها و رقابت‌ها و معامله‌ها را تعیین می کند. کسانی که این پس زمینه را ندانند، خیلی زود در دام این سطحی‌نگری و سخن توطئه‌آمیز گرفتار می شوند که مدعی است ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها بازی را در پیش گرفته اند و در حالی که در ظاهر با هم دشمنی می کنند،در پشت پرده با هم هستند و می خواهند ما -عربها- را فریب دهند.  
وزارت دفاع امریکا نسخه غیر طبقه بندی شده سند گزارش سالیانه توان نظامی ایران را منتشر کرد.
خلاصه این سند، که روز ۲۵ اپریل ۲۰۱۳ منتشر شده، در ادامه می آید: علی رغم فشارهای روزافزون ناشی از تحریم‌ها، در طول یک سال گذشته، هیچ تغییری در استراتژی‌های امنیت ملی و نظامی ایران پدید نیامده است. ایران به دنبال افزایش نفوذ و مقام بین‌المللی خود، مقابله با نفوذ امریکا، گسترش پیوندها با عوامل منطقه‌ای، و دفاع از همبستگی اسلامی می‌باشد. ایران همچنین خواستار گسترش توافقات اقتصادی و امنیتی با برخی کشورها، به ویژه اعضای جنبش عدم تعهد در امریکای لاتین و آفریقاست.
ایران با طیفی کامل از قابلیت‌های نظامی از جمله استفاده از عوامل غیردولتی، نظیر حزب‌الله لبنان، گروه‌های شیعه عراقی، و طالبان، یک نقش رو به رشد را در خارج از خلیج‌فارس و خاور نزدیک (یا مدیترانه شرقی، ناحیه‌ای که سوریه و لبنان در آن قرار دارند) ایفا می‌نماید. قواعد و اصول ایران در استراتژی‌های نظامی، بر پایه جنگ‌های بازدارنده، نامتقارن و فرسایشی بنا نهاده شده است. دکترین نظامی ایران همچنان دفاعی است و به منظور کند کردن تهاجم به این کشور؛ حمله نامتقارن به منافع اقتصادی، سیاسی، و نظامی دشمنان خود؛ و تحمیل یک راه‌حل دیپلماتیک به دشمان در عین اجتناب از هر گونه مصالحه‌ای که منافع اصلی‌اش را به چالش بکشد، طراحی شده است. ایران در سال ۱۹۹۰، نیروی قدس سپاه پاسداران را تأسیس کرد. ما با اطمینان بالا ارزیابی می‌کنیم که در طول سه دهه گذشته، ایران به شکلی هدفمند شبکه‌ای از گروه‌های نیابتی و شبه‌نظامی که قادر به حمله به هدف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستند، ایجاد نموده است. سپاه قدس سپاه، رابط اصلی ایران با حزب‌الله است. از زمان جنگ عراق، تهران تأکید زیادی بر توسعه و تکامل موشک‌های بالستیک جهت مقابله با تهدیدهای احتمالی از جانب نیروهای اسرائیل و امریکا در خاورمیانه، و بازتاب قدرت خود در منطقه داشته است. ایران با کمک‌های خارجی کافی، ممکن است تا سال ۲۰۱۵ توانایی پرواز آزمایشی یک موشک بالستیک قاره‌پیما که قادربه دستیابی به رسیدن به ایالات متحده هست را پیدا نماید.
ایران کماکان به توسعه قابلیت‌های تکنولوژیکی کاربردی برای تسلیحات هسته‌ای ادامه می‌دهد. این کشور در غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های رآکتور هسته‌ای آب سنگین که در تضاد با قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند، پیشروی داشته و به توسعه و تکامل موشک‌های بالستیکی که می‌توان برای پرتاب تسلیحات هسته‌ای از آن‌ها بهره گرفت، ادامه داده است.
رهبران آمريکا بارها مداخله نظامی در ايران را يکی از گزينه های ممکن ناميده اند. دن پلش (Dan Plesch) تحليلگر بريتانيايی، مدرس دانشگاه لندن و از محققان موسسه سلطنتی مطالعات دفاعی و امنيتی بريتانيا، می گويد: زمان آن رسيده که ببينيم در ذهن اين رهبران چه می گذرد. وی برای حدود بيست وپنج نفر شنونده، که درسالون در مدرسه مطالعات شرقی و آفريقايی دانشگاه لندن گرد آمده اند، از احتمال رويکرد نظامی آمريکا در ادامه مناقشه هسته ای ايران سخن می گويد؛ از استراتژی و تاکتيک های نظامی محتمل؛ و از سياستمردانی که با درک نادرست از سياست، کشور و مردم خود را به سوی جنگ سوق می دهند. درباره امکان عقب نشينی ايران می گويد: "مطمئن نيستم آمريکا حتی به پاسخ مثبت ايران راضی شود، شايد مقاومت ايران همان چيزی باشد که دولت ايالات متحده می خواهد." پلش براين باور است که دولت آمريکا در حال سبک سنگين کردن گزينه نظامی در برخورد با ايران است. وی می گويد با وجود حضور نظامی آمريکا در عراق، همچنان بخش بزرگی از قدرت نظامی اين کشور استفاده نشده است. به نظر اين تحليلگر بريتانيايی نيروی هوايی آمريکا قادر است ده هزار هدف از پيش تعيين شده را در حمله ای غافلگيرانه و با استفاده از بمب افکن های 'ب پنجاه دو' و هواپيماهای نامرئی (که در رادار ديده نمی شوند) بمباران کند. او اضافه می کند که با وجود پايگاه های متعدد در عراق، آسيای ميانه و خليج فارس امکان دسترسی نيروی هوايی آمريکا به هر نقطه ای از خاک ايران ظرف يک ساعت وجود دارد. پلش در عين حال اشاره می کند که اين محاسبات بر روی کاغذ است و در عمل شرايط می تواند به گونه ای ديگر باشد، اما صرف همين محاسبات را نشان توان بالقوه نظامی آمريکا برای انجام عمليات عليه ايران می داند.
در بخش ديگری از سخنان خود، پلش به گزينه های مختلفی که تصميم گيرندگان آمريکايی در صورت حمله به ايران پيش رو خواهند داشت، اشاره کرد.  وی انتخاب تاکتيک ها مختلف را وابسته به استراتژی آمريکا درقبال ايران به طور کل، و نه فقط در مورد برنامه های هسته ای اين کشور، دانست.  به باور اين تحليلگر بريتانيايی گزينه های مختلف می تواند از حمله محدود به اهداف معين نظامی و صنعتی شروع شود، تا عملياتی بسيار گسترده برای از کار انداختن توان دفاعی ايران. با اين حال پلش حضور نيروی زمينی در ايران را نامحتمل دانسته و در صورت استفاده از سربازان، آن را درسطحی محدود و مشابه با عمليات انجام شده در افغانستان عليه طالبان پيش بينی می کند. پلش براين باور است که روی آوردن به هر يک از اين گزينه ها بستگی به آن دارد که نومحافظه کاران در دستگاه آمريکا هدف خود را در حد متوقف کردن فعاليت های هسته ای ايران تعيين کرده باشند، يا در انديشه تغيير رژيم در اين کشور باشند.
سخنران در بخش ديگری از صحبت هايش به آنچه می تواند بحث نومحافظه کاران تندرو در آمريکا باشد، پرداخت.
وی گفت کسانی که در آمريکا طرفدار مداخله نظامی در رويارويی با ايران هستند، چند نکته را در دفاع از استراتژی خود و فوايد آن برای ايالات متحده بر می شمرند:
*
تضعيف يا در صورت امکان از پيش رو برداشتن يک قدرت منطقه ای مهم در خاورميانه
*
ناکارآمد کردن اکثريت شيعيان درعراق در صورت قطع حمايت ايران
*
نمايش قدرت به ويژه دربرابر روسيه و چين
*
برطرف کردن نگرانی کشورهای عرب خليج فارس به ويژه عربستان سعودی
*
کنترول فزاينده بر منابع نفتی منطقه و درصورت امکان ايران
پلش سپس با خطرناک خواندن اينگونه تفکر برای نظم بين المللی، گفته هايی از تندروهای دستگاه حکومتی ايالات متحده ذکر کرد و وجود چنين چهره هايی در کرسی های قدرت در آمريکا را دليلی جدی برای انديشيدن به بدترين حالات ممکن است. سخنران در ادامه با بيان اين نکته که از تخصص کافی برای قضاوت در مورد سياست داخلی ايران برخوردار نيست، گفت که همچون ايالات متحده، واکنش ايران نيز گستره ای را در بر می گيرد که به سادگی قابل پيش بينی نيست. وی سپس امکان های موجود همچون استفاده از اهرم های فشار در خارج از مرزهای ايران را بر شمرد و گفت با نفوذ ايران بر شيعيان عراق، حماس و حزب الله لبنان، اين کشور می تواند مشکلات فراوانی در منطقه خاور ميانه ايجاد کند. تصويری هوايی از چاه های نفت آتش گرفته در جريان حمله عراق به کويت، مثالی بود که برای توضيح آنچه می تواند رخ دهد، توسط آقای پلش ارايه شد.  پلش سپس با تصاوير ديگری از تاسيسات زيرزمينی عراق پس از حمله آمريکا، توضيح داد که استفاده از بمب هايی که برای انهدام استحکامات در عمق زمين به کار گرفته می شوند، کارايی مورد انتظار نيروهای آمريکايی را نداشت و اشاره کرد که می توان تصور کرد در صورت پنهان بودن برخی تاسيسات ايران در زير زمين، قابليت دفاع از آنها بيش از آنی باشد که در نگاه اول به نظر می رسد.  نگاهی به تاريخ جنگها نشان می دهد که تحولات داخلی کشورها نقشی بسيار پررنگ در جنگ افروزی رهبران در خارج از کشورهايشان داشته است، و ادامه داد که هم در ايران و هم در آمريکا شاهد جريان های سياسی هستيم که سياستمردان به سوی موضع گيری های تندتر و دوری از منطق سوق می دهند. پلش به مواضع تند اخير دموکراتها در آمريکا و بازگشت به شعارهای انقلابی از سوی دولت ايران اشاره کرد و گفت، در هر دو سو، رهبران خود را ناگزير از پيشروی و سرسختی در مواضع خارجی برای حفظ يا پيشبرد منافع سياسی در داخل می بينند. به باور اين کارشناس مسايل امنيتی، درچنين شرايطی بازداشتن چرخ به راه افتاده کار ساده ای نيست.
پلش در ادامه با ذکر مثالی به توضيح نگاه مردم ايران نسبت به مسئله هسته ای پرداخت. وی گفت اگر ما در بريتانيا توان هسته ای نداشتيم و يک روز ناگهان بلژيک اولين بم اتمی خود را آزمايش می کرد، بی شک اين پرسش در ذهن ما ايجاد می شد که 'چرا ما نداريم؟'  اوسپس گفت می توان تصور کرد که توان هسته ای پاکستان همين پرسش را در ذهن بسياری از ايرانيها ايجاد کرده باشد. پلش همچنين به قرارداد هسته ای آمريکا و هند اشاره کرد و وجود معيارهای دوگانه در برخورد با مسئله هسته ای را يکی از دلايل ناکارآمدی آژانس بين المللی انرژی اتمی دانست. وی گفت: "برای من جوک سال حضور کشور هند در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و قضاوت پرونده هسته ای ايران توسط کشوری بود که خود با ناديده گرفتن پيمان بين المللی منع گسترش سلاح های هسته ای به دانش ساخت کلاهک اتمی دست يافته است." در پاسخ به يکی ديگر از پرسش شوندگان در مورد احتمال تحريم ها و حتی مداخله نظامی، و تاثير آن بر جامعه ايران، پلش به موقعيت دشوار 'جمعيت ناراضی' درايران اشاره کرد و گفت برای بسياری ايرانيان رويارويی با اقدام های احتمالی آمريکا بسيار نگران کننده است، حتی در صورتی که اين مردم از حکومت خود ناراضی باشند.  وی سپس به تخصيص بودجه درآمريکا برای تقويت دموکراسی درايران اشاره کرد و گفت اشخاص و گروه های داخل ايران امکان استفاده از چنين پول هايی را ندارند و تنها با محدوديت های بيشتری از سوی حکومت خود مواجه می شوند.
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com