ariana

ariana

Thursday, December 4, 2014

خلوت گناه

فردیانا – ظریفه
(( این هم فریاد کسی که در بی گناهی ها گناه کار شده ))
همه چشمان نفرت زا به سویم
زچشم غیر نفرین ها به سویم
همه بر من تهمت ها زده اند
" حرام زاده ام " نامیدند به رویم

گناهم چیست ؟ که حرام جوش خورده ام من

...............................
ز فرط حقارت ها گوشه گزینم
منم زاده ی خلوت گناهی دیگرانم
که بستن نطفه ام در خلوت شان
بسا فریاد کشیدم , من بی گنا ه ام

...........................
چرا در درد دل خود آغشته ام من
به خون خویش آشفته ا م من
گریزانم زمردم گم گشته ام من
از این دورنگی ها خسته ام من

چرا این روحم غوطه ور در تیرگی هاست ؟
........................

کجاست آن دو خلوت گر گناه ها ؟
چرا امروز من تنها یم اینجا ؟
کجایت تکیه گاه و مادر من ؟
کجا رو کنم , کسیت پدر من ؟
..........................
نمیدانم چرا حیرانم ای دل ؟
به دنبال چه سرگردانم ای دل ؟
نگاه خسته ام زار وپریش است
که شاید زین سبب ویرانم ای دل

به گوشه ء می خزم آرام و خاموش
..........................
چرا سوزم ز رقص زخم زبان ها ؟
خدا را،بس کن این عیب ونفرت ها
مگر تا کی زدست غیر بنالانم
گریزانم از خویش و جهالت ها !!

 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.