ariana

ariana

Sunday, December 14, 2014

سخنگوی

عبدالوکیل کوچی  
بشنو که چه می گوید آقای سخنگوی
 
از بهر خبر دل شده  شیدای سخنگوی
پر رونق ورنگین شده با زار رسانش
جریان خبر  سازی و دنیای سخنگوی
جایی که سخنگوی و سخنور رودآنجا
کو پا که نهد جای قد مهای  سخنگوی
هررهبرسرکرده خودنطق بیان داشت
حالا شده هر دا  یره  دارای سخنگوی
مردم همه گی منتظر حرف نو ا ستند
بیزار ز تکرار سخن های   سخنگوی
درپشت دربسته هزاران  زد وبنداست
کی  باز شود  قفل  معمای   سخنگوی
هر چندکه  با ظاهر آرام  و متین است
اماچه خبرازغم  و سودای   سخنگوی
هر سفته  و ناسفته  بریز  ند به  کامش
زنجیربلاغت  همه   درپای سخنگوی
ما ها  ،  اگر  آمر   نرود  جانب دفتر         
فرقی نکند ، گربود اعضای سخنگوی
هرنقطه که  پویا شود از رمز رسانش
جولان کند  از جمله  زیبای سخنگوی
هرنطق  بیانی که  فقط  بهربیان است
آراسته کنند ش به خبرهای  سخنگوی
زیرا عملی  نیست ، بجز وعده  واهی
تر فنج سرا بیست خبرهای  سخنگوی
عوض نشد آن سیستم دیرینه و فرتوت
چیزی که فقط نوشده گپهای سخنگوی
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.