ariana

ariana

Thursday, December 4, 2014

پیام شاد باش هیات رهبری بنیاد فرهنگی اوستا

دوستان گرانقدر،
راه اندازی « کنفرانس علمی بخاطر بزرگداشت ازشخصیت داکتراناهیتا راتب زاد » ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند اقدام نیکو و درخورستایش بوده ، بدون تردید میتواند درشناسایی هرچه فزونتر این شخصیت برازنده تاریخ معاصر کشور کمک نماید.
 

جاویدان یاد داکتراناهیتا راتب زاد ازشماراندک زنان کشوربود که درمیدان های مختلف سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، امور دولتمداری ، جنبش زنان و صلح کارهای بنیادی و بیمانندی را انجام داده و نام خود را با خط  زرین درتاریخ کشورحک نموده است.
وی منحیث زن ، مادر ، پرستار ، پزشک ،  سیاستمدار ، نماینده برگزیده مردم درپارلمان ، بنیادگذار جنبش دموکراتیک زنان افغانستان  و س د ز ا، رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، رهبری سازمان صلح دوستی و همبستگی افغانستان ، جنبش همبستگی با خلقهای آسیا و افریقا ( اپسو ) و سایر مسوولیت های اجتماعی ، فرهنگی و دیپلوماتیک  سهم برازنده ای دربلند بردن سطح آگاهی و تلاش های روشنگرانه مردم؛ و نماینده گی شایسته از کشور داشته و از خود کارنامه ها و اندوخته های ارجمندی بجا مانده است. 
با باور و تکیه به دانش معاصر وی خواست ها و نیازمندی های زن افغان بخاطر رهایی از ستم اجتماعی و جنسیتی درجامعه عقب مانده و قرون وسطایی افغانستان را شناسایی ، برجسته و در راه برآوردن آنها  یکجا و همدوش با بانوان اگاه کشور تلاش نمود. نوشتن مقالات و بررسی های داهیانه از وضع زنان کشور و حضورفعال وی دربیشترین کنش های زن افغان نشانه مسوولیت پذیری و اثرگزاری این زن روشنگر و روشنفکر افغان بود.او درده ها مقاله و نوشته بر برابری اقتصادی و اجتماعی زن افغان  و مبارزه سازمان یافته و متشکل  در این راه تاکید ؛ و تلاش های بیمانندی را در پیاده نمودن این اماج ها بخرچ داده است.
بدون تردید بررسی و شناخت پهنه فعالیت و اثرگزاری این زن چند بعدی تاریخ معاصرکشورنیاز به کار پژوهشی دوامدار و عمیق دارد. ما راه اندازی کنفرانس ها  و سیمینار های علمی ـ پژوهشی بخاطر شناسایی هرچه بیشتر شخصیت و تلاش های بیمانند  او؛ و نهاد های که اساس گذاشته و رهبری نمودند  را سودمند دانسته  برای شرکت کننده گان و سخنرانان این کنفرانس آرزوی پیروزی مینماییم.
سحر محسن زاده
به نماینده گی ازهیات رهبری بنیاد فرهنگی اوستا
 
جمهوری اتریش ، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۴ ترسایی
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.