ariana

ariana

Monday, December 1, 2014

عطامحمد نور ازبلخ تا شيرپور

بخش نهم ( تحقيق وپژوهش استاد صباح )
خداگرپرده بردارد زروی کارآدمها
چه شادیها خورد برهم چه بازیها شود رسوا
یکی خندد زآبادی، یکی گرید زبربادی
یکی ازجان کند شادی، یکی ازدل کند غوغا
چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب
چه عابدها شود فاسق، چه فاسق ها شود ملا
چه زشتی ها شود رنگین چه تلخی ها شود شیرین
چه بالا ها رود پائین، چه سفلی ها شود علیا
عجب صبری خدا دارد که پرده برنمی دارد
وگرنه برزمین افتد زجیب محتسب مینا...فاني.
 
 
مشکل اساسي عبورازچنگال خونين قدرتمداران وجنگ سالاران است که آنان برای بقاي خود نیازبه ابزارقهروبسیج نیروهای محافظ خود است تکه داران قدرت - چون تورن اسماعیل، رسول سیاف، يونس قانوني ، بسم الله محمدي ، دبل عبدالله ،گل آقاشيرزي ، امرالله صالح ،عطامحمد نور،سيد منصورنادري ، انوري، خليلي ،محسني ، اکبري، بصيرسالنگي ، صلاح الدين رباني ،فاروق وردک ، کريم خرم ، انورالحق احدي ، برادران مسعود ... تلاش ها را آغاز کرده اند تا یک شورای مرکزی مجاهدین را ایجاد نمایند. سران مجاهدین می خواهند برای حفظ قدرت شان، یک نیروی مسلح جهادی را بسازند، وبه همین هدف تاکنون چندین نشست را درکابل برگزار کرده اند. اسماعیل وزیر انرژی و آب در یک نشست درولایت هرات گفت که برای دفاع ازافغانستان یک شورای سراسری مجاهدین را تشکیل می دهد. شورای ملی ،آگاهان سیاسی و مقامات امریکایی با این اظهارات اسماعیل خان مخالفت کرده و آن را به ضرر کشور دانستند.
نامه مردم بلخ به کرزي که متاسفانه نسبت بي کفايتي ومصلحت گرايي ناشنيده ماند
۱:عطامحمدنور كي بود؟، چه شد؟، دردوران کرزي به كجارسيد؟ ، چه كرد؟
۲: به پيشگاه پرور دگارعالم وملت ستمديده ورنجيده كشوركي ملامت هست،آيا به ملت جوابگو كي ها ميباشد؟
۳:عطامحمد نوربه ملت خطاب ميكندچه ميگويد؟
تشريح : عطامحمد نورفرزند نورمحمد مسكونه مزارشريف ميباشد پدرعطامحمد وظيفه پوست فروشي داشته كه از اين راستا معيشت شباروزي را آماده مي ساخت عطامحمدنور بعد ازسپري نمودن تحصيلات دوره ثانوي وتحصيلات رابه پايه اكمال نرسانده ازبدرفتاري وفساد اخلاقي درجامعه جابخود نداشت رو به طرف سنگرهاى داغ جهادي نموده فرار رابه قرار ترجيح داده به صفوف جهاد در پهلوي ساير مجاهدين پيوست شد ودرچوكات حزب جميعت  تنظيم گرديد كه بعد ازگذشت چند سال تحت نام شوراي نظار به حيث سرگروپ ۱۰ نفري بخاطرسركوب نمودن مجاهدين متدين وباايمان وازبين بردن شخصيت ها وچهره هاي معلوم وثابت جهادي توظيف گرديد،تازمان پيروزي مجاهدين دراين پروسه شوم وپليد بااشاره باداران شان به نحوه خاص شان ادامه داشت.
خلاصه:عطامحمد وپدرش نورمحمد كساني نبود كه درشهر مزارشريف واطراف آن يك فرد وياشخص گواهي دهد كه صاحب ومالك تعمير،خانه،ماركيت،سراي وزمين باشد به استثناي اينكه پدرعطامحمد كه نورمحمد نام دارد پوست فروش كميشن كار بود بناءً شرايط ماضي آن باحال تحليل وارزيابي گردد.
اعطامحمد چه شد؟ بلاخره عطامحمد زمام دارشد مالك همه چيزشد غاصب شد ،قاتل شدوغيره.
جلالتمآب كرزي: دردوران شماعطا محمد به كجارسيد؟
((( بالاخره درزمان شما به جايگاه تسلط يافت كه روزانه وماهانه به ده ها هزاركيلو هيروين ومواد مخدردرطياره هاي دولتي وخصوصي انتقال ميداد آيا درارتباط اين جرم ومعامله گري ضد انساني وضد بشري كي ها شريك بودند؟
اين را جرم وخيانت مي پنداريد ويا عدالت وخدمت به ملت مظلوم وداغ ديده وباالخص به جهانيان آيا اين عمل مطابق به موازين اسلام وحقوق بشري بوده ويا مغاير؟
اگرموافق هستيد پس به مقابل خداوند لايزال چه جواب داريد اگر مخالف هستيد چرا جلو همچو اعمال به همكاري جهانيان وحقوق بشر نمي گيريد چرا ملت رابه گودال نابودي مي سپاريد ،شما رئيس جمهور هستيدملت راي انتخاب را به شما داده است. پس جناب شما ومعاون متعصب ومليت پرست چون فهيم جوابگوي ملت ميباشد ويا صبر كند شكيبا باشد تا طالبان اشك مظلومانه شان پاك كند ودست ترحم رابالاي رويش بكشاند.
آري: پدروالي بلخ عطامحمد نور كه مفاد سالانه آن ۱۰۰۰ يكهزاردالرامريكايي ازشغل دوكانداري نمي رسيد واكنون پسرش عطامحمدنور به حيث يك شخص سرمايه داردرجهان مطرح شده،دارايي والي بلخ كه تنها در مزارشريف تثبيت شده درذيل اشاره مي شود ولي ملكيت ها وجايداد هاي كه در بيرون كشور چون ازبكستان وغيره ممالك
دارد،كدام مناطق كه درمزارشريف نامبرده خارجي اخذ نموده تنها خداوند لايزال اگاهي مي شود درمورد عطامحمد تبليغ ناروا نبوده بلكه حقيقت بوده هركس ميتواند ازمناطق يادشده عملاً بازديد نمايد وازمردم محل پرسش شود كه چه ميگويد. اكنون قرارمعلومات كه جمع آوري شد عطامحمد والي بلخ درولايت بلخ اضافه از ۵۰۰ قباله شرعي در ارتباط جايداد ها يابه نام خود يابه نام خانمش و دوپسرش ويك دخترش در املاك ثبت ميباشد،نام پسران شاغلي عطامحمدنور والي بلخ خالد(نور)و وليد(نور) ونام دخترش مترا(نور) كه به نام هاي متذكره چندين نمونه ياداشت ميشود.
۱:پروژه خالدبن وليد :كه از طرف والي توزيع صورت گرفته كه تقريباً ۶۰۰۰ هزار نمره تقسيم شده كه قيمت في نمره آن مبلغ ۸۰۰۰ هزرا الي ۲۰۰۰۰ هزار دالر بوده به فروش رسيده ودر پروژه متذكره به تعداد ۲۰۰ نمره درقسمت فوق العاده براي خود دور داده است.
۲:ماركيت عصري به نام باختر كه درآن به تعداد ۲۰۰ باب دوكان به نام شان ثبت است.
۳:ماركيت بادام درپهلوي سينا استديوم كه اكنون ملكيت شان ميباشد.
۴:ماركيت سابقه به نام عجب خان كه اكنون كار تعميراتي وساختماني درآن جريان دارد.
۵:سنتر بزنس نور كه هشت طبقه بوده وبه تعداد ۱۰۰ باب دوكان به اسم شان ميباشد.
۶:ماركيت ادويه فروشي مقابل شفاخانه مزار.
۷:كلنيك لايزر نور.
۸:شركت تيل نوردرمنطقه دروازه بلخ.
۹:منزل رهايشي چندين طبقه به نام مترانور كه گنجايش ۴۰۰ خانه وار را دارا ميباشد.
۱۰: منزل ده طبقه يي مقابل شاروالي مزاركه درپهلوي زرگران اعمارشده واكنون كارجريان دارد.
۱۱:شركت ترانسپورتي مترا نور كه اضافه از ۳۰۰ نوع موتر كاماز درآن فعاليت دارد.
۱۲: ماركيت جديد كه بجاي سينماي سابقه مزاراعمار شده تقريباً ۱۰۰۰ هزاردوكان داشته.
۱۳:پمپ استيشن هاي خالد نوركه درنقاط مختلف شهرمزارموقعيت دارد.
۱۴:خانه شخصي شان كه درچهار طبقه درمنطقه چوغدك كه به دومليون دالر ساخته وبه رنگ روغن آن مصرف گرديده.
۱۵: درعقب خانه اختر محمد ابراهيم خيل يك باب سراي كه موازي سه جريب زمين بوده واكنون استيگاه موترهاي ولسوالي شولگر ميباشد.
۱۶:يك باب تعمير بلند طبقه يي درعقب ولايت دركوچه قاضيان.
۱۷:درعقب ليسه سلطان راضيه تعمير بلند طبقه يي كه اكنون به كلنيك به كرايه داده وبه نام خانمش ثبت شده.
۱۸:موسسه آموزش تحصلات عالي به نام آريا كه تعمير چند طبقه يي بوده وبه احمدضياء شريك ميباشد.
۱۹:دوباب شفاخانه به نام مولانا جلال الدين و الفلاح.
۲۰:مقابل پوهنتون بلخ ماركيت بلند به نام سينافر كه درآن ۴۰۰ باب دوكان اعمار شده ،درشهرك بندري حيرتان داشتن ذخيره هاي تيل وجايداد ها وشراكت باشركت وارداتي انترنيشنل ،شراكت باكمال نبي زاده ،داشتن تلويزون به نام آرزو وغيره پس عطامحمد نور والي است كه بخاطر پروسه انتخاباتي بار دوم رياست جمهوري به آغاي كرزي طعنه فساد داد وبصورت عام اظهار نمود كه ديگر مابه خاندان قاچاقيان همكاري كرده نميتوانيم تا يك بار ديگر به كرسي رياست جمهوري بنشيند.
آقاي كرزي به مطالعه ومشاهده اين نامه
اين حقيت رابه وقت وزمان مي سپارم كه آيا جواب طعنه را گفت ويا به پنجه عدالت خواهد سپرد.
درآخر به رئيس دفتر رياست جمهوري ومشاورين رياست جمهوري ميگويم ومطالبه مي كنيم كه دراين مورد بخاطر ملت رنجديده به رئيس صاحب دولت مشوره نيك بدهد تا درزمينه پرسش نمايد زيرا عطامحمد نور يك مجرم جنگي بوده ودرسال ۲۰۰۱ بيشتر از ۳۰۰۰ هزار طالب تسليمي وطالبان بندي به قتل رسانيده وقاتل شناخته شده به اميد همان روز كه قباله هاي جايدادي شاغلي عطامحمدنور بمثل كابل بانك به وزارت ماليه تحويل شود وبه قيمت خون ملت دارايي هاي غصب شده به بيت المال داخل شود.
( به آرمان واميد امروز)
عطامحمد ميگويد:
اي مردم: اشخاص وافراد هستند كه مارا درعرصه هاي از قبيل - قاچاق زمين ،قاچاق هيروئين ،غصب ملكيت هاي شخصي و دولتي اعمار منازل غير قانوني ،وسوء استفاده ها درپروژه هاي انكشافي وغصب دارايي تحت نام بازسازي ،وغيره متهم مي كند وما هر گز به اين عمل مبادرت نه ورزيده ام.
جلالتمآب كرزي صاحب :درشمال كشورباالخص ولايت مزارشريف همه مليت ها چون از يك تاجك ،پشتون ،هزاره وغيره به اين عمل ناگوار وغاصبانه شان گواهي ميدهد كه عطامحمد نور در فساد تاگلو غرق است.
علاوتاً عطامحمد نورچپاول گروهيروئين سالارهميش درملاقات با جناب شما ميگويدكه مادر اصل پشتون هستيم حال آنكه عطامحمد نور به قوم تاجك بوده ولي گفتارمكارانه وكاذبانه عطاي تروريست درشمال مشهور شده وهم اقوام فهميده وديگر فريب نمي خورد بخاطر كسب جاه وجلال آني از نسب اصلي خود روگردان شده مكرراً غرض اغفال ديگران به اين عمل مبادرت مي ورزد.
گاه گاه عطامحمد نور به پرده تلويزون خطاب به مردم مي گردد.
آري !درشمال كشورهرمليت هاي ساكن بخاطرمحوه ونابودي كامل كفردروقت وزمان كمربستند شهادت ها خانه ويراني مهاجرت ها را قبول كرد نظام استبدادي ،نظام ضد اسلامي وضد انساني را تحمل نكرد،خواهان فضاي وخوت ،عدالت زندگي بدون تبعيض وتعصب شدند ولي شرايط بگونه ديگري شد خيانت جاي عدالت را احتوا كرد حاكم وزماندار ظالم شد فساد اداري واخلاقي اوج گرفت.
محترم رئيس صاحب دولت : ملت وهمه مردم درشمال كشور خصوصاً مزارشريف مايوس ومااميد گشته نمي داند چه كند؟به كي بگويد؟به كجارجوع كند؟تابه رخسار خاك آلود آن دست ترحم را لمس كند.
زيرا زماندار كنوني عطامحمد هيروئين سالار كه درفسساد مختلفه دخيل ودست بالا داشته ازطرف حكومت مركزي باالخص محترم كرزي صاحب حمايه مي گردد،هيچ مرجع و اداره مسئول نميتواند به ميز محاكمه بكشاند مانند:لادرك شدن ۳،۵ مليارد افغاني دربندرحيراتان وموجوديت دوسته ۵،۵ ميليون دالردرڅارنوالي مربوطه كه درزمينه تمام مقامات ذيصلاح چون رياست څارنوالي مبارزه عليه ارتشاء وفساد اداري كه موضوع بصورت پيهم
رياست محترم دولت جمهوري اسلام ازطريق رسانه ها به نشر رسيده اغلباً مصلحت را درنظرمي گيرد ويا خويشتن را به بي اطلاعي تلقي مي دهد.
چنان چه ميگويد:
چې مشر يې حيدر وي
اختر يې مازديګر وي
درشمال كشور
۱:قتل هاي پيهم :
۲:توزيع سلاح:
۳:ساختن گروپ ترورسيت:
۱:درشمال كشوربصورت علني شخصيت هاي مهم جهادي ومحاسن سفيدان سر شناس قومي بصورت پيهم وزنجيري به قتل مي رسد،پس پرسش اين است كه چرا جناب كرزي خصوصاً جهانيان وهمان مراكز كه به سطح معيار جهاني تحت نام حقوق بشر غرض حفظ ونگهداشت ونظارت لاب مي زنند.
از همچو جنايت كاران ودشمن اشكاربشريت دفاع مي ورزند وبه دستگيري وجزا رساندن آن اقدام نمي نمايند ،درحاليكه به جنايت شان سنگ بوته ،دشت هاي ريگ زار ،انسان ها وكوه هاي سربه فلك وابربوس شمال كشور شايدي ميدهد وگواه است كه درقتل صدها تن درشمال كشورهمين وحشي منفور در اسلام وترور سالار وهمراكابان آن ميباشد مثال:-
چون اسامي شريفي كه درولسوالي تاشقرغان ۴ نفر را كه منسوب قوم دولت زايي بود مظلومانه به شهادت رسانيد باز هم نه دولت افغان برخورد جدي وحقيقي از خود نشان داد ونه جامعه جهاني ونه هم صرف به نام كميسيون هاي كاذب حقوق بشر
۲: ازطريق رسانه ها به ملت اطمينان داده مي شود كه پوليس خدمتگار جامعه است بايد كه پوليس پوليس ملي باشد ولي برخلاف،درشمال كشور تحت عنوان ونام پوليس محلي به افراد مربوط به جميعيت اسلامي سلاح داده مي شود ومتواتر مسلح مي شود كه سروصداي ملت مظلوم از اين جنايت كاران حرفوي بارثاني بلند شد وهيچ كسي به زخم هاي شان مرهم نگذاشت بلكه نمك پاشيد.
۳:درشمال كشور تحت نام طالبان گروپها مسلح مي شود درحاليكه افراد مسلح تماماً به تروريست وهيروئين سالار عطامحمد نور وحز ب جميعيت وشوراي نظارمتعلق بوده كه غرض كوبيدن حريف هاي سياسي از آن درمنطقه به نفع خود استفاده نمايند كه شاهد همچو صحنه دوره هاي انتخاباتي را نام گرفت،پس ما تاجك هستيم درحاليكه يك افغان مسلمان هستيم اين نامه تحرير نموديم آيا به اين قتل ها وغصب هاي جايداد وساير موضوعات كه جواب خواهد داد.
چنانچه گفته اند:-
که آه مظلومان سخت گيرد
بسي کسرازتخت وبخت گيرد.
استفاده سوء ازصلاحيت هاي وظيفوي:-
۱:درشمال كشور پروژه توزيع سلاح به سرعت ادامه دارد پروژه توزيع سلاح بصورت مشترك به كمپاين روس وايران كه عطامحمد نور شامل اين پروژه ميباشد صورت مي گيرد.
جلالتمآب كرزي صاحب : از چنين پروژه درشمال كشور جناب شما درجريان قرار داريد يا خيراگر هستيد نفع اسلام بشريت در آن نهفته است تاجلوشان گرفته شود درغير آن يكبار ديگر ملت مظلوم دراين منجلاب گير خواهد آمد.
درولايت مزار عهده دار شد پدرش كاكا
۲:زمانيكه عطامحمد نور اقتدار محلي نورمحمد كه متاسفانه عمل شراب خوري داشت به اساس خوردن شراب اضافه از نورم سكته قلبي كرده و دنياي پاني را وداع مي گويد،عطامحمد از قدرت بي شرمانه شان آنرا درمحوطه روضه مبارك دفن ميكند درحاليكه ازطرف رسول پهلوان دفن نمودن جسد مزاري ممانعت صورت گرفت بمقايسه:-
رسول پهلوان شخص ظالم وجنگ سالار بود ومزاري شخصيت برجسته جهادي ولي باز هم پهلوان نخواست كه باب اين روند باز گردد مانع دفن بابه مزاري مي گردد.
آيا عطامحمد نورجسد كاكا نورمحمد با استفاده از قدرت كه مرگ آن توسط شراب نوشي بميان آمده درمحوطه شاه اولياء بخاك مي سپارند اكنون كي ها است تا ازوي پرسش نمايند خالد مزاری)))
دیگرعطا آن چهره ریشوی پکول برسرنیست اودریشی پوش شده، نکتایی میزند وازآزادی، دموکراسی وحقوق زن با پراندن کلمات انگلیسی حرف میزند.عطا محمد نورکه سابقه اش به خوبی برای مردم بلخ روشن است ومردم هرگزآنروز را فراموش نمی کنند ولی امروز حرف ازمردم داری میزند وهمیشه جهاد خود را به رخ مردم می کشد که گویا بخاطر نجات شما جهاد کردیم. به اصطلاح عام اکنون گرگ پاسبان گوسفندان شده  کسی که میگوید بخاطر نجات شما جهاد کردیم امروزخودش لقمه نان آنها را ازدهان مردم گرفته است.
عطامحمد بیشترازپنجاه درصد بلند منزل های دولتی وشخصی مزارشریف، تصرف ساحات سبزوقتل برخی ازرجال مهم بلخ متهم است، درراس سیستم مافیایی بلخ قراردارد که بیرحمانه مردم وآزاد اندیشان را تحت سیطره ی اختناق آمیز خویش فشرده است. سیستم مافیای قوماندان عطا چیزی دیگری نیست به جز از تجاوز، غارت، قتل و قاچاق. مافیای بلخ بوسیله ی عطا اداره شده ودرترکیب آن ملیشه ها و قوماندانچه های پیشین جمعیت که هم اکنون دربرخی از پست های امنیتی و اداری بلخ وظیفه دارند، به چشم میخورند. قانون درمطابقت با خواست این سیستم مافیایی کنترول و تفسیرمیشود و بعدهیچ چیز برای اینهاغیرقانونی نیست.
اگرچه همه مردم بیچاره ی بلخ وقتی می بینند، که هرروزآسمانخراشی مربوط به والی آنها درین ولایت به آسمان بلند میشود، میدانند، که این فرزند یک دکاندارعادی این همه پولها را ازکجا کرده است؟
این آشکار است که والی بلخ درمزارشریف جایداد ویا دارایی هنگفتی دارد اما ازدارایی های که درکشورهای منطقه و جهان دارد، خدا می داند. والی بلخ تنها درشهرمزارشریف با قباله ی شرعی بیش ازپنجصد جایداد دارد که یا به نام خانمش، پسرانش ویک دخترش ، برادروخواهرش وفاميل خسرش ثبت شده ويادرشراکت باديگران است.
ـ بلخ ولايتى است که زمينهاى دولتى وغيردولتى خيلى زياد درآن غصب شده است. غصب زمين را در بلخ به سه کتگورى تقسيم مي کنند؛ غصب زمينهاى يک ادارۀ دولتى توسط ادارۀ دولتى ديگر، غصب زمينهاى دولتى توسط افراد زورمند، وغصب زمينهاى مردم. کرزي متاسفانه بازدوبند هاي مقطعي هميشه منافع ملي رازيرپا ميگذارد وباعملکردهاي کوتاه بينانه وزودگذر هم ملت وهم خارجي هاراناراحت وعصباني ساخته است. تعداد که به ريس جمهورمتکي اند درهمه اموردست بازداشته وبدون کوچکترين هراسي به قانون شکني ، حيف وميل دارايي عامه ، تجارت بي درد سري مواد مخدروجمع آوري ثروت مشغول اند. طي بيش ازيک دهه که ازسقوط طالبان درکشورميگذرد ميلياردها دالربه کشورسرازيرو به جيب دزدان ثروتهاي ملي کشور سرازيرشدوهمين دزدان وچپاولگران ، مالک ده ها تعميروبلند منزل ، شرکتهاي تجارتي ، صاحب ده ها عراده موتر، صدها جريب زمين و... دردوبي ، لندن ، آمريکا ، کابل وسايرولايات کشورگرديدند .
اگرواقعاً به كمك هاي ارايه شده به کشور نگاه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه اكثر اين كمك ها براي مردم کشورنرسيده وبه جيب معاونين ريس جمهور، وزيران ، قوماندانان جهادي ، واليان ، جنرالان برحال وقدرتمند ، خويش واقوام اين مقامات ، انجوسالاران ، موسسات خارجي ، فرماندهان قواي ائتلاف ، سفارتخانه هاي کشورهاي غربي وشرقي و... باين پولهاي باد آمده مسوولين زورگوتر، قانون گريزتر، نيرومند تر، ديده پاره تر... گرديده اند.
درطول سالهاي گذشته توجه جدی به بازسازی درمجموع صورت نگرفته و بهبود دروضعیت و شرایط اقتصادی مردم حاصل نشد ، بیکاری ، نبودکارازمواردی است که می توان افزایش فاصله وشکاف بین دولت ومردم اشار. وضعیت امنیتی بسیار نگران کننده و وخیم گزارش ميشود ، وضعیت اقتصادی همچنان نا بسامان ومردم ازفقر وبیکاری دروضعیت نامساعدی قراردارد.
يکي ازين تاراجگراني کلان کشورماعطامحمد نوراست ،صاحب ميليونها دالروسرمايه است وبيش ازيک دهه ميشودکه درپست ولايت سنگرگرفته ومصروف چوروچپاول است. مادرينجامختصرازتاراجگريهاي ويراتهيه وتدوين نموده ايم .  جنگ سالار معروف، متهم نقض حقوق بشروکسی که درچوروچپاول ميليون ها دالرازدارایی های خصوصی و دولتی در شمال افغانستان دست دارد. اين جنگ سالار، درانتخابات ریاست جمهوری ازجنگ سالارديگردبل عبدالله حمایت کرده و بخش قابل توجهی ازتقلب انتخاباتی درولایت بلخ به نفع دبل عبدالله ، با اعمال نفوذ وفشارعطا محمد نورصورت گرفته بود. پروژه خالد بن ولید نیزیکی از دارایی های غصب شده ای است که عطامحمد نورمیلیون ها دالرازآن نفع برده که به گفته یکي ازباشنده این پروژه وی یک نمره سفید را به هفت هزاردالرامریکایی خریده است درحالی که یک نمره سفید که برابربه سه صدوپنجاه مترمربع زمین بوده ازمالک آن به صد دالرامیریکایی خریداری نموده آیا این ظلم آشکارانیست آیا این مالک باشنده این شهرنبود ؟ این شهرک رهایشی درجنوب شهرمزارشریف قرارداشته درمدت زمان بسیارکم ملیون ها دالربه سرمایه خویش افزود ه است.
طوریکه روشن است دارای کودبرق دروقت حکومت ربانی بین زورگویان مانند عطامحمد نور، محمد محقق ، رسول پهلوان وغفارپهلوان وغیره جنسالاران تقسیم  میگردید. این فابریکه تولیدی که روزانه درحدود هزاران خریطه کود یوریا وتولید وشصت میگوات برق درشهرمزارشریف ميداد سرمايه ي عطامحمد نور را به ميليونهادالررسانید . جنگ سالارعطا محمد نورکه لقب مرد معارف ومرد صلح را درولایت بلخ خودش به خود داد بخاطرخدماتی بود که خون مردم راریختاند و مکتب ،شفاخانه ، پل وپلچک را به آتش کشید . عطا محمد نورزمانی که میخواهد ازیک محل به محل دیگری نقل نماید یعنی ازیک خانه به خانه دیگروی رابیش ازپنجاه موتر تعقیب سکورت مینماید که همۀ مال ملت اند. وي درشهرمزارشریف مالک بیش ازده ها بلند منزل است که بعضی ازآنها رابه نام خودويا زن ، فرزندان واقارب خويش خریداری نموده است. خالد مزاري دريک نبشته ي  دردعوت مي نويسد- عطامحمد والي بلخ درولايت بلخ اضافه از ۵۰۰ قباله شرعي درارتباط جايداد ها يابه نام خود يابه نام خانم ودوپسران و دخترش دراملاك ثبت ميباشد.
عطامحمد که خود رانورمی نامد، با پیشینه تاریک اندیشی وتاریک فکری که درعملنامه سیاه او از روزگار مکتب سوزی وزن ستیزی درج گردیده است بربلخ فرمان می راند. این مرد سیاه کار وسیاه دل و یاران دیگر تنظیمی اوبیشرمانه دارایی های دولت ومردم مظلوم راغارت میکنند .
شمارقصرها وبلند منزل هایش ازحساب بیرون است، بگونه نمونه ازچند مارکیت وقصربلند منزل دربلخ یاد آور میشویم تا خواننده گان به غفارپهلوان و رسول پهلوان که اسلاف این وطنفروشان درچپاول وثروت اندوزی بودند روی سفیدی تاریخی دهند. اگرازروضه مزارشریف که دروسط شهر قراردارد بطرف غرب حرکت کنید درکمتر ازیک کیلومتر تماشا خواهید کرد که چگونه سینمای سابق مزار ننداری به مارکیت والی بلخ تبدیل گردیده است ودرمقابل آن مارکیت دیگر عالی جناب بنام ارجمند مبارک اوخالد نورقد برافراشته وکمی پیشتر قصرمهمانان ساخته شده ودرمقابل قصر،اتحادیه باربری و ترانسپورتی خالد وطارق با صدها موترقراردارد و متصل آن پطرولیم طارق نوربه خیابان غربی انوارچراغهای گوناگون بخشیده است وکمی پیشتربه شفاخانه الفلاح می رسید که با باجه مبارک شان میرویس ریس شفاخانه بلخ تازه سرمایه گذاری نموده اند.
درنخستین گام زیر زمینی دروازه شادیان والی چند قصر وخانه ومهمانخانه راميبنيد تا کوه های شادیان که پروژه خالد بن ولید با هزاران نمره رهایشی باغضب زمین های دولتی ادامه می یابد همه را والی به نفع شخصی غضب نموده اند. وبه همین ترتیب سرای سابق عجب خان وکارته آریانا چندین قصروتعمیرهمه مالکيت والي بلخ است ، در سمت شمال مارکیت ترکاری سابق حق مسلم این مجاهد ومقاومت گربي مانند است و دها جایداد غیرمنقول دیگر که درین مختصر ذکرآن نمی گنجد. این به اصطلاح مجاهدین که هرلحظه واژه جهاد را به رخ مردم می کشند وپای آمریکایی و یاران غربی را میبوسند بی شرمانه صد ها هزارجریب زمین دولتی را غضب نموده اند که شهرک های خالد بن ولید وهمدرد نمونه های ناچیز آن محسوب میگردد. باند مافیایی والی چون پادشاه کل اختیار بلخ هرکسی را که مانع اغراض خود فکر کنند بی هراس گردن می زنند وپروا ازمحاکمه ومحاسبه نيزاست.
هم چنان در تمام پروژه های ساختمانی بشمول پروژه های سرک سازی توسط انجوهای داخلی و خارجی بدون آنکه سرمایه گذاری نماید به فیصدی بلند یعنی ٥٠ فیصد شریک است. مثلا دربرج غضنفر واقع درسرک قوماندانی امنیه که نظر به نقشه شهری باید تخریب می‌شد ولی بخاطر سهمی که غضنفر به عطا قایل شده است شاروالی مزار از تخریب آن ممانعت کرد. اکثر جایداد هایی که به اجاره گرفته می‌شود توسط برادرش انجینیر سلطان که صاحب شرکت ساختمانی نیز هست، فدا محمد دیوانه برادردیگرش، حاجی باقی شوهرخواهر، لنگ سید محمد، اسدالله شریفی، حاجی مایل، استاد وکیل رئیس شهرک خالد بن ولید، یونس مقیم شاروال مزار، داکتر میرویس ربیع رئیس صحت عامه بلخ، حاجی شریف سنچارکی که چندی قبل سکته کرد و... که افراد حسابی وی درشبکه مافیایی با کارهای پردرآمد می‌باشند؛ صورت می‌گیرد.  بعد ازعطا دوغارتگر دیگرعلم سیاه واسحق رهگذروکلای پارلمان نیز برجان و مال مردم نگونبخت سفره پهن کردند. اولی شهرکی بنام آزادی بنا نموده ودومی زمین واپارتمان های زیادی درمرکز وحومه شهردارد. ایندو از قوماندانان های دوران آدمکشی های والي ولایت بلخ اند.  
غصب زمین در مزار چه در ساحات سبز، پارکهای صنعتی و زمین های زراعتی دولتی وغیر دولتی بیشتر توسط مافیای عطا صورت گرفته است.عطا همه قوماندانان لچک وچورگرش را به جان وزمین مردم گرگ وار رها کرده و حتی جای خالی دردشت های مزارباقی نگذاشته اند (چه رسد به ناحیه ششم داخل شهر) همه را بین خود مثل مایملک پدری خویش تقسیم نمودند.  مسافرانیکه از کابل میآیند بخوبی درخواهند یافت که از دوراهی حیرتان تا داخل شهردزدان عطا، محقق درسینه این دشت پروسعت لانه گزیدند.
مثلا سمت کوه یا شمال دوراهی را اسحق رهگذر وکیل پارلمان صاحب شده، کمی پیشتر ازآنرا وکیل غضنفر شهرک تاسیس نموده وبه تعقیب آن وکیل عباس دالروسناتور احمد شاه رمضان دونماینده مافیای محقق شهرکها بخود ساختند و دراخیر ظاهر وحدت معاون ولایت ازحرکتی های شیخ آصف محسنی مناطقی را به خود اختصاص داده و... رهبری این مافیای جمعیتی بدست عطا محمد است.  
سوزانیدن شفاخانه صحت عامه بلخ و سپس خریداری دوسرای مقابل آن که اکثریت داکتران درآندو معاینه خانه داشتند و مشکل اکثر مریضانیکه از مناطق دور و ولسوالی ها می‌آمدند را بخوبی حل می‌نمود، در جمله خیانت های نابخشودنی  والي بلخ حساب باید کرد که دلیل آنرا رونق دو شفاخانه شخصی عطا الفلاح ومولانامی‌سازد.
عطامحمد نوربرعلاوه اين همه تجمل درولايت بلخ درکابل نيزمالک دم ودستگاه فراواني بوده وعلاوه براينکه درتاراج شيرپورسهم دارد ومالک جندين قصروبلدنگ ديگري درين مناطق است.
اداره شفافیت جهانی که همه ساله کشورها رابراساس میزان شفافیت رتبه بندی می‌کند، افغانستان را دررده اول کشورهای فاسد جهان جا داده است. افغانستان درکنارسومالی وکوریای شمالی با داشتن رتبه ١٧٤ منحیث فاسدترین کشور جهان ثبت گردید.  ازده سال بدینسو، افغانستان همیشه دررده بدترین کشورهای جهان ازنظرشفافیت قرارداشته است. درافغانستان، کرسی های دولتی براساس زدوبند ها ومعامله گری های سیاسی به افراد داده می‌شوند و شایستگی و لیاقت و یا دید خدمت به مردم و وطن به حرفهای پوچ و بی‌معنی می‌ماند. پست های پایین تردرسطح ریاست ومشاوروسفیرودیگر مقام های پول آوربه قیمت های هنگفت خرید وفروش می‌شوند وکسانیکه مقررمی‌شود، آن کرسی را بزنس شخصی پنداشته بدون دغدغه خاطربه جمعاوری پول ازهرطریق نامشروع وحرام می‌پردازد و با این پولهای بادآورده که به قیمت سیهروزی مردم فقیرما به چنگ می‌آورند دردوبی، دهلی، لندن وسایرجا ها به سرمایه گذاری وعیاشی می‌پردازند.   معاون کرزی، فهیم قسیم با برادرش حسین فهیم درراس مافیای زمین قرارداشت، ازطریق چپاول دارایی های عامه وغصب زمین، سرمایه سرسام آوراندوخته وپول های حرام را درداخل کشوربا اعماربلندمنزلها وشرکت ها و درخارج از کشوربه کار انداخته اند.
کریم خلیلی با برادرش حاجی نبی زمین های وسیع را درکابل قبضه کرده به میلیونها دالربه فروش رسانیدند وبه سرمایه داران اصلی کشورتبدیل وصاحب غلغله گروپ، چینل تلویزیونی وغیره شدند .  تنها درقضیه کابل بانک، قریب یک میلیارد دالرازپول ملت به غارت رفت، اما ازآنجاییکه خانواده کرزی وفهیم دراین کلاهبرداری تاریخی سهیم اند تا حال بردوسیه این چپاول پرده انداخته شده واقدام جدی دربرابرعاملانش صورت نمی‌گیرد درحالیکه گردانندگان اصلی این بانک حقایق مهمی را دردست داشتن شخص حامد کرزی، حسین فهیم، محمود کرزی، قدیرفطرت، فاروق وردگ ،عمر زاخیلوال ودیگران درفساد و چپاول بانک فاش نمودند.
کرزی ازهمان ابتدای حکومت موقت، وزیران ومهره های اصلی کابینه‌اش را ازمیان چپاولگران جهادی، طالبی، گلبدینی و تکنوکراتهای ترسوومعامله گربرگزید. حدود سه صد نفرچپاولگروبي کفايت مانند دانه های شطرنج گاهی دراین پست و گاهی هم درآن پست نصب کرد وبرتمامی پستی‌ها، دزدی ها وکثافت کاری هایشان چشم بست. اووجب وجب خاک کابل و شهرهای بزرگ افغانستان را دراختیار حامیانش قرار داد، که درنتیجه حدود شصت میلیارد دالرازپول
های کمک شده به افغانستان دراثرحاتم بخشی ها به جیب همین معامله گران واریزشد.
درپشتنی بانک چه گذشت؟
لوی څارنوالی یک عده بانکداران و منجران بانکی را درچوکات تحقیق در باره دوسیه اختلاس مالی مبلغ بزرگ دربانک دولتی پشتنی بانک بازداشت نموده است.  رئیس اسبق پشتنی بانک حیات الله دیانی، یک عده منجران بانکی و همچنان گروپ کارمندان وزارت انکشاف شهری بازداشت شده اند. این اتحادیه جنایتکار شیمای را جهت شست و شوی پول سنجیده بودند که به اساس ان از بانک، حد اقل سي پنج میلیون دالر که به شکل قرضه به هفتاد موسسه ساختمانی در بدل ضمانت زمین تخصیص داده شده بودند، کشیده اند.
ولی تمام اسناد ملکیت زمین جعلی ثابت گردیدند. در سال 2011 درافغانستان بزرگترین بانک خصوصی Kabul Bank ورشکست شد که رهبران و سهمداران ان با جعل کاری مبلغ تقریباً 900 میلیون دالر به خارج انتقال داده بودند. در جمله سهمداران بزرگ بانک برادر مارشال فهیم معاون رئیس جمهور و برادر سکه رئیس جمهور شامل بودند. بعداً رئیس «د افغانستان بانک» که څارنوالی بر ضد او در چارچوب دوسیه Kabul Bank دوسیه جزایی ترتیب نمود، به امریکا فرار کرد ودرانجا درخواست پناهندگی سیاسی نمود. بانک سابق Kabul Bank از طرف وزارت مالیه اصلاح سازی شد وحالا بنام New Kabul Bank فعالیت میکند.
وزارت مالیه به تاریخ بيست دوحوت هشتادنوطی استهدائیه ای به امضای زاخیل وال وزیر مالیه، از ریاست جمهوری خواهان هدایت در مورد قروض بانک گردیده و مدعی شده است که يکصد سي دو ملیون قروض بدون طی مراحل قانونی به اشخاص زورمند توزیع شده اکثریت قروض تضمین ندارند و یا سند تضمین جایداد های شان جعلی می باشد یا اینکه اصلا جایدادی به نظر نمی رسد...
بعد ازماجرای کابل بانک که مشخص شد حدود نهصد ملیون دالر در آن اختلاس صورت گرفته بود، ماجرای پشتنی بانک، ضربه  ی کوبندۀ دیگری براعتبارسیستم بانکداری افغانستان وحکومت کرزی است.  
بندرحيرتان
محمد یعقوق زازی، رییس خدمات بندری حیرتان که از سوی یک هیأت موظف بلخ که متشکل از نماینده‌های امنیت ملی، ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری درشمال و سارنوالي می باشد، به اختلاس وسوء استفاده ازصلاحیت وظیفوی متهم گردیده است. زازی صدها هزارافغانی را با استفاده ازصلاحیت وظیفوی‌اش، ازبودجۀ این اداره حیف و میل کرده است. موجودیت فساد اداری، درخصوص شیوۀ اجراآت و تهیه وترتیب اسناد خریداری غیرضروری یک عراده تراکتور، و یک عراده موتر بس سرویس ۴۰۴ و همچنان تخطی وتخلفات درسیستم و شیوۀ اجراآت پروسۀ داوطلبی قرارداد پورت (۴)، اجراوتوزیع غیرقانونی مکافات ومساعدت‌های نقدی به عدۀ ازهمکاران و کارمندان و زارت تجارت، از جملۀ موارد فساد اداری است که در این اداره تثبیت شده است. در مورد خریداری غیرضروری و غیر قانونی یک عراده تراکتور توسط یعقوب زازی رییس خدمات بندری حیرتان آمده است: رییس خدمات بندری حیرتان، یک عراده تراکتور را با اسناد ساختگی پاکستانی که به صورت تزویر و جعل ساخته شده از موتر فروشی احمد خالد (که اصلاً به این نام، موتر فروشی وجود ندارد) خریداری شده و توسط این اسناد مبلغ (۱۹۸۰۰۰) افغانی را از بودجۀ ادارۀ خدمات بندری حیرتان کشیده است و مبلغ یاد شده توسط رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان (یعقوب زازی) حیف و میل گردیده است.انجنیر محمد عالم معاون ترانسپورت وعضو هیأت خریداری ادارۀ خدمات بندری حیرتان گفته است که این تراکتور به دستور رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان از شهر جلال آباد آورده شده و بعداً اسناد آن به دستور زازی ساخته شده است. همچنان رییس خدمات بندری حیرتان، در خریداری یک موتر بس (۴۰۴) که از موتر فروشی جیحون شهر کابل خریداری شده، نیز به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و اختلاس متهم است.مول‌الدین آمرادارۀ خدمات بندری حیرتان گفته است که محمد یعقوب زازی رییس این اداره، در خریداری این موتر قبلاً با یکی ازاقاربش در کابل به نام نعمت‌الله قرار داده نموده و هنگامی که آنان برای خریداری موتر به کابل می‌رود، یک عراده موتر مستعمل را به اساس قرار داد قبلی محمد یعقوب زازی به مبلغ، (۳۴۵۶۱۲۵) افغانی خریداری کرده است و ضمن مصارف طی مراحل اسناد ترافیکی و محصولات گمرکی موتر متذکره، مبلغ (۴۵۰۰۰۰) افغانی را از خرید موتر اضافه بالای مبلغ… خریداری شده، به دستور محمد یعقوب زازی رییس این اداره اضافه کرده است که مبالغ یادشده نزد نعمت الله یکی از اقارب زازی می‌باشد. به اساس گفته‌های مول‌الدین آمر خدمات این ریاست که در ترکیب هیأت خریداری موتر نیز بوده است، نعمت الله شخص قراردادی زازی اسناد خریداری موتر ۴۰۴ را به شکل جعلی و تزویر به نام شرکت شهزاده اوریاخیل ترتیب داده است.
دروزارت مهاجرين وعودت کننده گان چه ميگذرد؟
جماهيرانوری وزیر مهاجرين وعودت کنندگان چندين باراز کمیساری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان (UNHCR)، خواسته است تا ده‌ها هزار دالر امریکایی را به حساب شخصی شماری از افراد خاص او تادیه کنند.
جماهير انوری، در مکتوب شماره 155، تاریخ 6/6/2012 عنوانی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته که دو چک را به مبلغ 97531 دالرامریکایی به احمد شکران عثمانی، مسوول مالی و اداری اداره مساعدت‌های اين وزارت بپردازد. اما در اين مکتوب، هدف پول مشخص نشده است.
 کمیساری عالی سازمان ملل متحد به تاریخ 5/6/2012 نیز حدود 50 هزار دالر امریکایی را به چک شماره 170403 بانك "استاندارد چارتر" به عثمانی فرستاده است. در همین تاریخ چك ديگری نيز از سوی اين كميساری با شماره 170402 مبلغ 47531 دالر، باز هم به حساب آ عثمانی انتقال داده شده است. در مکتوب شماره 1AFG/KBL/FIN/001، تاریخ 7 جون 2011 کمیساری سازمان ملل متحد عنوانی استاندارد چارتر بانک گفته شده است که این بانک حدود 97531 دالر امریکایی را به احمد شکران عثمانی مسوول مالی و اداری وزارت مهاجرين و عودت کنندگان بپردازد. با این حال، احمد شکران عثمانی می‌گوید که او بر اساس هدایت جماهير انوری، 50 هزار دالر امریکایی را به خانم انوری پرداخته است. بر اساس هدایت جماهير انوری، حدود 50 هزار دالر را به شازیه، یکی از خانم‌های انوری تحویل کرد‌ه‌ام و 47 هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی "هپی دیز" که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شازیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام."
اما وزیر مهاجرين، می‌گوید که بستگان او به پول وزارت مهاجرين احتیاج ندارند و عثمانی 50 هزار دالر را به مالک مهمانخانه (نثار احمد، رییس شرکت امید فارما) که برای ملاقات خارجی‌ها کرایه شده بود، پرداخته است.
انوری به مشارکت رسانه‌های آزاد گفت: "50 هزار دالر، کرایه یک ساله‌ خانه بود و ما این خانه را برای ملاقات خارجی‌ها، تحت نظر عبدالصمد حامی، معین مالی وزارت اجاره گرفته بودیم. بستگان ما به پول احتیاج ندارند و 47 هزار دیگر قیمت تکت سفرها بود." با اين حال عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجرين، اما می‌گوید که این وزارت هیچ خانه‏ای را کرایه نگرفته است و او در جریان این موضوع قرار ندارد.
با این حال، عثمانی نیز با رد این ادعاها می‌گوید پس از آن‌‌که هیأت کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بررسی‌های خود را در این مورد آغاز کرد، انوری، سند جعلی 50 هزار دالر را به نام شرکت امید فارما از بابت کرایه مهمان‏خانه ساخت. عثمانی می‏افزايد: "پس از بررسی‌های هیأت از سوی کمیساری، در رابطه به حیف و میل 97 هزار دالر، وزیر مرا به دفتر خود خواست و تهدید کرد که باید یک سند جعلی را به نام شرکت امید فارما امضا کنم. چون یک کارمند قراردادی بودم و در آن لحظه که محافظان وزیر بالای سرم ایستاد بودند، هیچ راهی نداشتم و ورق شرکت امید فارما که به قلم یوسف سکرتر وزیر نوشته شده بود، با امضای جعلی تعهد کردم که به 50 هزار دالر را به مالک شرکت امید فارما تحویل کرده‌ام." او می‌افزاید که پیش از ساختن این قرارداد، او 50 هزار دالر را بر مبنای هدایت جماهير انوری به شازیه، خانم وزیر، پرداخته است. عثمانی ادامه می‌دهد که او چندی پیش وضعیت موجود وزارت مهاجرين را تحمل کرده نتوانست و مجبور شد که از سمت خود استعفا دهد.
درهمین حال، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC)، در مجموعه پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌های خود نوشته که وزارت مهاجرين و عودت کنندگان حساب‌های دوگانه بانکی را باز کرده و از طریق آن کمک‌های مالی کمیساری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهجویان را به دست آورده و این عمل در مغایرت با قانون اداره امور مالی و مصارف عامه قرار دارد.  دربخشی از این سفارش‌ها آمده است: "چون پول از مجرای اساسی دولت به مصرف نمی‌رسد و از ریاست بودجه وزارت مالیه نیز در این مورد تقاضایی صورت نمی‌گیرد، بنا معلوم نیست که پول‌ها چگونه و به چه منظور تخصیص داده شده و چگونه مصرف می‌شود؟"
از سوی دیگر، سندهایی که به "مشارکت رسانه‌های آزاد" رسیده است نشان می‌دهد که شماری از بست‌های وزارت مهاجرين و عودت کنندگان توسط برخی از مقام‌های ارشد این وزارت به فروش می‌رسد.
در یک نامه سرگشاده شماری از کارمندان عالی رتبه وزارت مهاجرين عنوانی آقای کرزی گفته شده است که ظلم، بی‌دادگری، چور و چپاول، خویش خوری، قوم‌ پرستی، در وزارت مهاجرين وعودت کنندگان بیداد می‌کند و در شرایط کنونی ارگان‌های عدلی، قضایی و کشفی به داد آنان نرسیده‌اند و صدای شش ملیون مهاجر و آواره‌ دور از وطن و نیم ملیون بی‌جا شده داخلی، از گلوی‏شان فریاد می‌کشد.
در بخشي از این نامه آمده است که قیمت بست‌های کلیدی وزارت مهاجرين و عودت کنندگان از سوی جماهير انوری به میراث مانده است: "ریاست‌های مرکزی وولایت‌ها که قیمت زمین افزایش یافته حدود 80 هزار دالر امریکایی، آمریت‌های مرکزی و ولایت‌ها حدود 50 هزار دالر امریکایی به فروش می‌رسد. آقای انوری هفتاد درصد معاش مشاوران قراردادی را نیز به عنوان کمیشن می‌گیرد."
در همین حال، سندها نشان می‌دهد که سه تن از کارمندان عادی وزارت مهاجرين بیش از یک ملیون افغانی از نظر محمد، خزانه دار این وزارت پول گرفته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مهمایون انوری (داماد جماهير انوری) از کارمندان وزارت مهاجرين و عودت کنندگان از سال 1390 تاکنون، پنج بار، بیش از 400 هزار افغانی از نزد نظر محمد، خزانه دار این وزارت گرفته است.
همایون در یادداشت‌های خود نوشته است که مقداری از پول‌ها را به خاطر اعاشه مهمانان از خزانه دار گرفته است. هم‌چنین، سندها نشان می‌دهد که حاجی سردار محمد کاکر، مدیر عمومی مهمانخانه وزارت مهاجرين، چهار بار، حدود یک ملیون وسیصدهزارافغانی از ریاست مالی واداری گرفته است.
با این همه، درمکتوب شماره 5169، تاریخ 15/4/1391 ریاست 82 امنیت ملی عنوانی لوی څارنوالی آمده است که محمد کاظم حق پال، آمرپیشین ریاست مهاجرين ولایت لغمان، حدود 6 هزاردالرامریکایی، معاش 13 کارمند این اداره را اختلاس کرده است. در بخشی ازاین مکتوب تأکید شده است: "حق پال حدود 6 هزاردالر امریکایی معاش 13 کارمند را که از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان داده می‌شد، اختلاس کرده است. احتمال می ‌رود که وزیر مهاجرين از سوی وی تطمیع و سوء استفاده آن را کتمان کرده باشد."
جماهير انوری، پس از این مکتوب، موافقه ریاست جمهوری را به خاطر تبدیل محمد کاظم حق‌پال از ریاست مهاجرين ولایت لغمان به ولایت پکتیکا به دست آورد. پس از آن ‌که ریاست 82 امنیت ملی از اختلاس معاش‌های کارمندان توسط برخی ازمسوولان ریاست‌های مهاجرين ولایت‌ها پرده برداشت، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادری (MEC) نیز درمجموعه‌ پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌ها، از اختلاس در معاش‌های کارمندان وزارت انتقاد کرده است. در بخشی از این سفارش‌ها آمده است: "اختلاس توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص پرداخت معاش‌های دوگانه کارمندان غیابی و سایر فعالیت‌های فریبنده در منابع بشری (وزارت مهاجرين) صورت گرفته است." جماهير انوری اما می ‌گوید که او از معاش‌های امتیازی کارمندان واحد اداری در ولایت‌ها آگاهی ندارد. با این حال، جماهير انوری در مکتوب شماره 263/191، تاریخ 23/1/1391 عنوانی ریاست حالت‌های‌ اضطراری این وزارت نگاشته است که درصورت اجرای هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی او، اجرا کننده مسوول و پاسخگو می‌باشد. در بخشی از این مکتوب آمده است: "درصورتی ‌که آمرها، هدایت‌ها و حکم‌های این‌جانب (جماهير انوری وزیر مهاجرين و عودت کنندگان) خلاف قانون‌ های اساسی، کار، کارکنان و دیگر قوانین نافذه باشد، مسوولیت آن به دوش اجرا کننده می ‌باشد." اما یک مقام این وزارت می‌ گوید زمانی که جماهير انوری، هدایت‌ها و حکم‌های خلاف قانون صادر می‌کند، کارمندان و مسوولان به ‌خاطر حفظ مقام خود مجبور می‌شوند که آن را اجرا کنند.
این مقام گفت: "کارمندان به خاطر این که وظایف خود را از دست ندهند، مجبور می‌شوند که حکم‌های غیرقانونی وزیر را اجرا کنند و پس از اجرای آن، وزیر مسوولیت را به دوش کارمندان خود می‌ گذارد."
شماری از مسوولان وزارت مهاجرين مدعی‌اند که انوری با هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی خود، زمینه فساد اداری، اختلاس را مساعد می ‌کند و با این کار خود با سرنوشت حدودشش ميلیون مهاجر و پناهنده افغان ونیم ميلیون بی ‌جا شده داخلی بازی می ‌کند. این مسوولان می‌گویند که درحال حاضر وزارت مهاجرين وعودت کنندگان به عنوان فاسدترین و ناکارا ترین وزارت‌ تبدیل شده و هیچ کار بنیادی را برای بی‌جاشدگان و عودت کنندگان انجام نداده است.هشت صبح.
درگمرکات غرب کشور
در جریان سال 1392 دوازده تن از کارمندان ریاست‏های گمرکات ولایات هرات، فراه و نیمروز به اتهام فساد اداری و اختلاس بازداشت وبه ادارات عدلی و قضایی معرفی شدند.  پنج تن ازاین افراد مامورین گمرک هرات، چهار تن شان کارمندان گمرک ولایت فراه و سه تن دیگرمامورین گمرک ولایت نیمروزبودند.  چهار تن از این افراد که کارمندان ریاست گمرک ولایت فراه بودند، بعد از آن از سوی اداره مبارزه با فساد اداری بازداشت شدند که از پنج موتر اموال تجارتی بالاتر ازدوملیون افغانی رشوت اخذ نموده و محصول گمرکی آن را پنجاه درصد تخفیف داده بودند. اگر روزانه، صد موتر باربری، مال وارداتی خود را در گمرک ولایت فراه محصول نماید پول رشوه پرداختی آن بالاتر از چهل ملیون افغانی می‏شود. از طرف دیگر، مسولان ادارات کشفی در زون غرب، می‏گویند که فساد اداری در گمرکات ولایات فراه و نیمروز در طی سال جاری به صورت قابل ملاحظه‏ ای افزایش یافته است.
گمرک فراه از جمله فاسدترین گمرگ در غرب افغانستان می‏باشد که در جریان دوازده سال گذشته هیچ اداره‏ای موفق به ریشه‏کن نمودن فساد در این اداره نگردیده است. بنا به اظهارات وی، حمایت والیان و ادارات عدلی و قضایی در طی چند سال گذشته از مامورین فاسد اداره گمرک فراه باعث شده تا ارگان‏های کشفی نتوانند مجرمین را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. گمرکات افغانستان درانحصار حلقه خاصی ازمافیای اقتصادی است، رؤسای گمرکات که مستقیماً ازطرف وزارت مالیه تعیین می‏شوند هر ازگاهی جابه‏جا می‏شوند. گردش مالی ازطریق دریافت رشوه وکمیشن‏ کاری ها تنها درگمرک هرات واسلام‏قلعه روزانه به چندین ملیون دالرمی‏رسد که سهم عمده‏ای ازآن به مقامات وزارت مالیه وشخص وزیرمالیه می‏رسد. شکایت‏های تاجران درمورد موجودیت فساد درگمرک هرات زیاد است وسیستم نظارتی ازسوی ادارات ذی‏ربط کمتر می‏باشد. موجودیت فساد دراداره گمرک هرات باعث شده تا اقلام مشابه تولیدات داخلی از ایران وارد افغانستان شود که این خود یک ضربه محکم بر پیکره اقتصادی کشور وارد می‏کند.
چندین باردیده شده که مامورین بخش تشریح گمرک هرات محصول اموال تجارتی واردکنندگان را به دلیل اخذ رشوه، پایین آورده‏اند؛ به طورمثال، یک تاجرده‏ها تن سیخ گول را وارد گمرک هرات می‏کند اما به عوض آن یک مال ارزان‏تر محصول می‏گردد.والی هرات، می‏گوید که اداره‏های درآمدزا به خصوص اداره گمرک ولایت هرات آغشته به فساد می‏باشد. سید فضل‏الله وحیدی، والی هرات، می‏گوید دراداره گمرک هرات درحال حاضر سي درصد فساد موجود می‏باشد. اومی‏گوید با وصف تلاش‏های زیاد توانسته است تا میزان واقعات فساد اداری را دراین اداره کاهش دهد. والی هرات می‏گوید، فشارهایی که از سوی برخی ازمقامات دولت مرکزی وجود دارد باعث به وجود آمدن شرایط فساد در اداره گمرک هرات شده است. به گفته وحیدی، این فشارها در جریان امسال باعث شد تا احمدتمیم کاکر، رییس گمرک هرات، "چند بار استعفای خود را پیش من بیاورد، اما من قبول نکردم".
برداشتهاويادداشتها: حزب همبستگي، کليد ،بخدي ، شبکه هاي خبري،منابع روسي ، وبگاه هاي آمريکايي دخيل درمسايل افغانستان وپژوهشهاي قبلي نويسنده ...  باقي ياداشتها وبرداشتها درادامه ميايد.
                                                                                                                                 ادامه دارد...